Lý thuyết căn bậc hai – Toán lớp 9

Trong lĩnh vực toán học, lý thuyết căn bậc hai đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng tính toán cho học sinh. Từ khóa “lý thuyết căn bậc hai” không chỉ là một phần của chương trình học mà còn là cơ sở cho việc giải quyết nhiều vấn đề phức tạp trong thế giới thực tế. Hãy cùng bắt đầu khám phá sâu hơn về lý thuyết căn bậc hai và ứng dụng của nó trong toán học lớp 9.

Khái niệm căn bậc hai

Căn bậc hai là một phép tính trong toán học, ký hiệu là \(\sqrt{x}\) trong đó x là một số không âm. Căn bậc hai của một số a là một số dương sao cho bình phương của nó bằng a. Nói cách khác, nếu b = a, thì \(b^2\) = a.

Ví dụ, căn bậc hai của 25 là 5, vì \(5^2\)= 25. Tương tự, căn bậc hai của 36 là 6, vì \(6^2\) = 36.

Căn bậc hai được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của toán học và trong cuộc sống hàng ngày, từ tính toán diện tích đến giải phương trình và thiết kế đồ họa. Điều quan trọng là hiểu rõ khái niệm và tính chất của căn bậc hai để có thể áp dụng chúng một cách hiệu quả.

Tính chất căn bậc hai 

Tính chất cơ bản

 • \( \sqrt{a^2} = |a| \) với mọi số \( a \).
 • \( \sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \) với \( a, b \geq 0 \).
 • \( \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \) với \( a, b \geq 0 \) và \( b \neq 0 \).

Tính chất so sánh

 • \( \sqrt {a} < \sqrt {b}\) nếu 0 ≤ a < b.
 • \( \sqrt {a} < \sqrt {b}\) nếu a > b > 0.

Tính chất với lũy thừa

 • \( \sqrt{a^n} = a^{\frac{n}{2}} \) với \( n \) là số chẵn và \( a \geq 0 \).
 • \( \sqrt{a^n} = |a|^{\frac{n}{2}} \) với \( n \) là số lẻ và \( a \geq 0 \).

Tính chất với biểu thức có chứa căn

\( \sqrt{A + B} = \sqrt{A} + \sqrt{B} \) nếu \( A \) và \( B \geq 0 \) và \( \sqrt{A} + \sqrt{B} \geq 0 \).

\( \sqrt{A – B} = \sqrt{A} – \sqrt{B} \) nếu \( A \geq B \geq 0 \).

Tính chất với số hữu tỉ

\(\sqrt{a}\) là số hữu tỉ ⇔ a là số chính phương hoặc a là số hữu tỉ có thể biểu diễn dưới dạng a = \(m^2/n^2\) (m, n là số nguyên và n ≠ 0).

Lưu ý:

Cần đảm bảo điều kiện xác định của các căn thức trong khi áp dụng các tính chất.

Các tính chất trên chỉ áp dụng cho căn bậc hai số học.

Ví dụ áp dụng:

\( \sqrt{16} = \sqrt{4^2} = |4| = 4 \)

\( \sqrt{25 \times 9} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{9} = 5 \cdot 3 = 15 \)

\( \sqrt{49} > \sqrt{36} \quad \text{vì} \quad 49 > 36 \)

\( \sqrt{a^4} = a^{\frac{4}{2}} = a^2 \quad \text{với} \quad a \geq 0 \)

So sánh căn bậc hai

So sánh hai số căn bậc hai

Với hai số a, b ≥ 0, ta có:

\(\sqrt{a} < \sqrt{b} \Leftrightarrow a < b\)

\(\sqrt{a} = \sqrt{b} \Leftrightarrow a = b\)

Ví dụ:

\(\sqrt{4} < \sqrt{9} \text{ vì } 4 < 9\)

\(\sqrt{16} < \sqrt{25} \text{ vì } 16 < 25\)

So sánh hai biểu thức chứa căn

Phương pháp 1: Biến đổi về cùng dạng:

Biến đổi hai biểu thức về cùng dạng \(\sqrt{a}\) hoặc \(\sqrt{b}\).

So sánh hai số a và b.

Ví dụ:

So sánh\(\sqrt{x^2 + 1} \text{ và } \sqrt{x^2} + \sqrt{1}\)

Bước 1: Biến đổi \(\sqrt{x^2 + 1}\) về dạng √a.

\(\sqrt{x^2 + 1} = \sqrt{x^2 + 2x + 1 – 2x} = \sqrt{(x + 1)^2 – 2x} = \sqrt{(x + 1)^2} – \sqrt{2x}\)

\(\text{Bước 2: So sánh hai số } \sqrt{(x + 1)^2} – \sqrt{2x} \text{ và } \sqrt{x^2} + \sqrt{1}.\)

\(\text{Vì } \sqrt{(x + 1)^2} – \sqrt{2x} > 0 \text{ và } \sqrt{x^2} + \sqrt{1} > 0 \text{ nên ta cần so sánh } (x + 1)^2 – 2x \text{ và } x^2 + 1.\)

\((x + 1)^2 – 2x = x^2 + 2x + 1 – 2x = x^2 + 1\)

\(\text{Vì } x^2 + 1 \geq 1 \text{ với mọi } x \text{ nên } (x + 1)^2 – 2x \geq 1.\)

\(\text{Do đó, } \sqrt{(x + 1)^2} – \sqrt{2x} > \sqrt{x^2} + \sqrt{1}.\)

Phương pháp 2: Bình phương hai vế:

Bình phương hai vế của hai bất đẳng thức cần so sánh.

Giải bất đẳng thức thu được.

Ví dụ:

So sánh  \(\sqrt{a}\) và  \(\sqrt{b}\)\(\sqrt{c}\)(a, b, c ≥ 0)

Bước 1: Bình phương hai vế của bất đẳng thức \(\sqrt{a}\) > \(\sqrt{b}\)\(\sqrt{c}\)

a > b + 2\(\sqrt{bc}\)  + c

Bước 2: Giải bất đẳng thức thu được.

a – b – 2\(\sqrt{bc}\)  – c > 0

(a – c) – (b + 2\(\sqrt{bc}\) ) > 0

\((\sqrt{a} – \sqrt{c})^2 > 0\)

Vì\((\sqrt{a} – \sqrt{c})^2 ≥ 0\) với mọi a, c ≥ 0 nên bất đẳng thức \(\sqrt{a} > \sqrt{b} + \sqrt{c}\) đúng.

Lưu ý:

 • Cần lưu ý điều kiện xác định của các biểu thức chứa căn.
 • Có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để so sánh căn bậc hai.

Rút gọn biểu thức chứa căn

Phương pháp đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

Với A là biểu thức không âm và B là số thực, ta có:

\(\sqrt{ab} = \sqrt{a} . \sqrt{b}\).

Ví dụ:

\(\sqrt{36x^2} = \sqrt{36} . \sqrt{x^2} = 6x\).

Phương pháp khử mẫu:

Với A là biểu thức không âm và B là biểu thức không âm, ta có:

\(\sqrt{a:b} = \sqrt{a} : \sqrt{b}\).

Ví dụ:

\(\sqrt{\frac{x^2}{x + 1}} = \frac{\sqrt{x^2}}{\sqrt{x + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x + 1}}\)

\(\text{Phương pháp biến đổi về dạng bình phương:}\)

\(\text{Với } A \text{ là biểu thức không âm và } B \text{ là số thực, ta có:}\)

\(\sqrt{A + 2B\sqrt{C} + C} = \sqrt{(\sqrt{A} + \sqrt{C})^2} = \sqrt{A} + \sqrt{C}\)

\(\text{Ví dụ:}\)

\(\sqrt{x^2 + 4x + 4} = \sqrt{(x + 2)^2} = x + 2\)

Một số lưu ý:

 • Cần lưu ý điều kiện xác định của biểu thức chứa căn.
 • Có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để rút gọn biểu thức chứa căn.

Ví dụ:

Rút gọn biểu thức \(\sqrt{x^2 – 4x + 4} – \sqrt{x^2 – 6x + 9}\)

\(\text{Bước 1: Biến đổi biểu thức dưới dấu căn về dạng bình phương.}\)

\(\sqrt{x^2 – 4x + 4} – \sqrt{x^2 – 6x + 9} = \sqrt{(x – 2)^2} – \sqrt{(x – 3)^2}\)

\(\text{Bước 2: Áp dụng công thức }\sqrt{A^2} = |A|\text{ để loại bỏ dấu căn.}\)

\(\sqrt{(x – 2)^2} – \sqrt{(x – 3)^2} = |x – 2| – |x – 3|\)

\(\text{Bước 3: Thu gọn biểu thức với điều kiện xác định để loại bỏ giá trị tuyệt đối.}\)

\(\text{Giả sử } x \geq 3 \text{, ta có: } x – 2 – (x – 3) = 1\)

Tìm điều kiện để biểu thức chứa căn có nghĩa

Để biểu thức chứa căn có nghĩa, biểu thức dưới dấu căn phải không âm.

Ví dụ:

\(\sqrt{x} \text{ có nghĩa khi } x \geq 0\).

\(\sqrt{x^2 – 4} \text{ có nghĩa khi } x^2 – 4 \geq 0 \Leftrightarrow (x – 2)(x + 2) \geq 0 \Leftrightarrow x \leq -2 \text{ hoặc } x \geq 2\).

\(\sqrt{\frac{1 – x}{x – 2}} \text{ có nghĩa khi:}\).
\(1 – x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 1\).
\(x – 2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2\).

Lưu ý:

 • Biểu thức chứa căn bậc hai không xác định khi biểu thức dưới dấu căn âm.
 • Một số biểu thức có thể được rút gọn để đơn giản hóa việc tìm điều kiện xác định. Ví dụ:
 • \(\sqrt{x^2 – 4} = \sqrt{(x – 2)(x + 2)} = |x – 2|\)
 • \(\text{Với biểu thức này, ta có:}\)
 • \(|x – 2| \text{ có nghĩa với mọi } x\)
 • \(\sqrt{x^2 – 4} \text{ có nghĩa khi } x \neq 2\)
 • \(\text{Tóm lại:}\)
 • \(\text{Biểu thức chứa căn có nghĩa khi biểu thức dưới dấu căn không âm.}\)
 • \(\text{Nên rút gọn biểu thức trước khi tìm điều kiện xác định.}\)
 • \(\text{Một số biểu thức có thể có nghĩa với mọi } x, \text{ ví dụ: } |x – 2|\).

Giải phương trình chứa căn bậc hai

Phương pháp chung:

Loại bỏ dấu căn:

Bình phương hai vế của phương trình (nếu cần thiết) để loại bỏ dấu căn.

Lưu ý điều kiện để bình phương hai vế: các biểu thức dưới dấu căn phải không âm.

Giải phương trình sau khi loại bỏ dấu căn:

Sử dụng các phương pháp giải phương trình thông thường như phân tích thành nhân tử, đưa về phương trình bậc hai, …

Kiểm tra nghiệm:

Thay nghiệm tìm được vào phương trình ban đầu để đảm bảo nghiệm thỏa mãn điều kiện xác định.

Ví dụ:

Giải phương trình:\(\sqrt{x} – 2 = 3\).

\(\text{Bước 1: Bình phương hai vế của phương trình:}\)

\((\sqrt{x} – 2)^2 = 3^2\).

\(\Leftrightarrow x – 4\sqrt{x} + 4 = 9\)

\(\text{Bước 2: Chuyển vế và thu gọn:}\)

\(x – 4\sqrt{x} + 4 – 9 = 0\)

\(\Leftrightarrow x – 4\sqrt{x} – 5 = 0\).

\(\text{Bước 3: Phân tích thành nhân tử (sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ nếu cần):}\)

\(\text{Đặt } \sqrt{x} = t \text{, phương trình trở thành: } t^2 – 4t – 5 = 0\)

\(\text{Giải phương trình bậc hai, ta được: } t = 5 \text{ hoặc } t = -1\)

\(\text{Do } \sqrt{x} = t \text{, ta có: } \sqrt{x} = 5 \text{ (vì } \sqrt{x} \text{ không thể là số âm)}\)

\(\text{Bước 4: Giải và kiểm tra nghiệm:}\)

\(\sqrt{x} = 5 \Rightarrow x = 25 \text{ (thỏa mãn)}\)

\(\text{Phương trình không có nghiệm khi } \sqrt{x} = -1 \text{ vì } \sqrt{x} \text{ luôn không âm.}\)

\(\text{Vậy phương trình có nghiệm duy nhất: } x = 25\)

Lưu ý:

Một số phương trình chứa căn bậc hai có thể giải bằng phương pháp phân tích thành nhân tử.

Một số phương trình chứa căn bậc hai có thể giải bằng phương pháp lập hệ phương trình.

Các dạng bài tập về căn bậc hai

Dạng 1: Tìm căn bậc hai số học

Cách giải:

 • Sử dụng máy tính hoặc bảng tra cứu để tìm căn bậc hai số học.
 • Đối với một số căn bậc hai đặc biệt, có thể sử dụng kiến thức về số chính phương để tìm giá trị chính xác.

Ví dụ:

 • \(\sqrt{4} = 2\)
 • \(\sqrt{16} = 4\)
 • \(\sqrt{25} = 5\)

Dạng 2: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Cách giải:

Áp dụng các phép biến đổi toán học như:

 • Phân tích đa thức thành nhân tử.
 • Sử dụng hằng đẳng thức đáng nhớ.
 • Khử liên hợp.

Ví dụ:

\(\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{1 + 2\sqrt{3} + 3} = \sqrt{(\sqrt{3} + 1)^2} = \sqrt{3} + 1\)

\(\sqrt{x^2 – 4x + 4} = \sqrt{(x – 2)^2} = x – 2 \text{ (với điều kiện } x \geq 2)\)

\(\text{Dạng 3: So sánh các căn bậc hai}\)

\(\text{Cách giải:}\)

\(\text{So sánh các số dưới dấu căn.}\)
\(\text{Sử dụng các tính chất của căn bậc hai:}\)

\(\sqrt{a} < \sqrt{b} \text{ nếu } a < b \text{ (với } a, b \geq 0)\)

\(\sqrt{a} > \sqrt{b} \text{ nếu } a > b \text{ (với } a, b \geq 0)\)

\(\text{Ví dụ:}\)

\(\sqrt{2} < \sqrt{3}\)
\(\sqrt{16} > \sqrt{9}\)

Dạng 4: Giải phương trình chứa căn bậc hai

Cách giải:

 • Bình phương hai vế phương trình (nếu cần thiết) để loại bỏ dấu căn.
 • Giải phương trình sau khi loại bỏ dấu căn.
 • Kiểm tra nghiệm: thay nghiệm tìm được vào phương trình ban đầu để đảm bảo nghiệm thỏa mãn điều kiện xác định.

Ví dụ:

\(\sqrt{x} = 3\).

\(\text{Giải:}\)

\(x = 3^2 = 9\)

\(\text{Kiểm tra: } \sqrt{9} = 3 \text{ (thỏa mãn)}\)

Vậy phương trình có nghiệm x = 9.

Dạng 5: Chứng minh đẳng thức chứa căn bậc hai

Cách giải:

 • Biến đổi hai vế của đẳng thức để đưa về dạng giống nhau.
 • Sử dụng các phép biến đổi toán học và tính chất của căn bậc hai.

Ví dụ:

\(\text{Chứng minh: } \sqrt{x^2 + 4x + 4} = x + 2\)

\(\text{Giải:}\)

\(\sqrt{x^2 + 4x + 4} = \sqrt{(x + 2)^2} = |x + 2|\)

\(\text{Do } x + 2 \text{ có thể dương hoặc âm, ta cần xem xét:}\)

\(\text{Nếu } x \geq -2, \text{ thì } |x + 2| = x + 2\)

\(\text{Nếu } x < -2, \text{ thì } |x + 2| = -(x + 2) \text{, không bằng } x + 2\)

\(\text{Vậy, } \sqrt{x^2 + 4x + 4} = x + 2 \text{ chỉ đúng khi } x \geq -2\)

Vậy đẳng thức được chứng minh.

Căn bậc hai là một khái niệm quan trọng trong toán học, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc nắm vững kiến thức về căn bậc hai là rất cần thiết để giải các bài toán liên quan đến số học, đại số, hình học và giải tích.Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho các bạn những kiến thức hữu ích về căn bậc hai.