Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Phân tích đa thức thành nhân tử là một kỹ năng quan trọng trong chương trình Toán lớp 8. Kỹ năng này giúp học sinh giải quyết nhiều dạng bài tập khác nhau như: rút gọn biểu thức, giải phương trình, bất phương trình, …

Phương pháp nhóm hạng tử là một trong những phương pháp hiệu quả để phân tích đa thức thành nhân tử.Bài viết này sẽ trình bày chi tiết về phương pháp nhóm hạng tử và hướng dẫn học sinh cách áp dụng phương pháp này để giải các bài tập Toán lớp 8.

Lý thuyết 

Phương pháp nhóm hạng tử là một trong những phương pháp hiệu quả để phân tích đa thức thành nhân tử. Phương pháp này dựa trên việc nhóm các hạng tử có chung nhân tử hoặc có dạng tổng hoặc hiệu của hai bình phương.

Dưới đây là các bước thực hiện của phương pháp nhóm hạng tử:

Nhóm các hạng tử có chung nhân tử

Ta có thể nhóm các hạng tử có chung nhân tử bằng cách đưa nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc.

Ví dụ:

\(x^2 + 2xy = x(x + 2y)\)

Nhóm các hạng tử có dạng tổng hoặc hiệu hai bình phương

Ta có thể sử dụng các hằng đẳng thức sau để nhóm các hạng tử có dạng tổng hoặc hiệu của hai bình phương:

 • Tổng hai bình phương:

\(A^2 + B^2 = (A + B)^2 – 2AB\)

 • Hiệu hai bình phương:

\(A^2 – B^2 = (A + B)(A – B)\)

Ví dụ:

\(x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2\)

\(x^2 – 4x + 4 = (x – 2)^2\)

Phân tích các hạng tử đã được nhóm ở bước một và bước hai

Sau khi nhóm các hạng tử, ta có thể phân tích các nhóm hạng tử đã được nhóm bằng các phương pháp khác như: đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, …

Ví dụ:

\(x^2 + 4x + 4 – 9y^2 = (x + 2)^2 – (3y)^2 = (x + 2 + 3y)(x + 2 – 3y)\)

Lưu ý:

 • Khi áp dụng phương pháp nhóm hạng tử, cần chú ý đến các dạng thức của các hạng tử trong đa thức.
 • Cần sử dụng các hằng đẳng thức một cách linh hoạt để nhóm các hạng tử.
 • Sau khi nhóm các hạng tử, cần phân tích các nhóm hạng tử đã được nhóm bằng các phương pháp khác.

Bài tập 

Dưới đây là một số bài tập Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử và cách giải:

Bài tập 1:

Phân tích đa thức \(x^2 + 4x + 4 – 9y^2\) thành nhân tử.

Cách giải:

 • Bước 1: Nhóm các hạng tử \(x^2 + 4x + 4 và -9y^2\).
 • Bước 2:
 • \(x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2\)
 • \(-9y^2 = (-3y)^2\)
 • Bước 3: Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương:

\(A^2 – B^2 = (A + B)(A – B)\)

Ta có:

\((x + 2)^2 – (-3y)^2 = (x + 2 + 3y)(x + 2 – 3y)\)

Vậy, \(x^2 + 4x + 4 – 9y^2 = (x + 2 + 3y)(x + 2 – 3y)\).

Bài tập 2:

Phân tích đa thức \(x^2 – 4x + 4 – 9 + 6x – 6xy\) thành nhân tử.

Cách giải:

 • Bước 1:
 • Nhóm các hạng tử \(x^2 – 4x + 4 và -9\).
 • Nhóm các hạng tử \(6x – 6xy\).
 • Bước 2:
 • \(x^2 – 4x + 4 = (x – 2)^2\)
 • \(-9 = (-3)^2\)
 • \(6x – 6xy = 6(x – y)\)
 • Bước 3: Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương:

\(A^2 – B^2 = (A + B)(A – B)\)

Ta có:

\((x – 2)^2 – (-3)^2 + 6(x – y) = (x – 2 + 3)(x – 2 – 3) + 6(x – y)\)

Vậy, \(x^2 – 4x + 4 – 9 + 6x – 6xy = (x – 2 + 3)(x – 2 – 3) + 6(x – y)\).

Bài tập 3:

Phân tích đa thức \(x^2 + 2xy + y^2 – 4x – 4y + 4\) thành nhân tử.

Cách giải:

 • Bước 1: Nhóm các hạng tử \(x^2 + 2xy + y^2 và -4x – 4y + 4\).
 • Bước 2:
 • \(x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2\)
 • \(-4x – 4y + 4 = -(2x + 2y – 2)^2\)
 • Bước 3: Áp dụng hằng đẳng thức tổng hai bình phương:

\(A^2 + B^2 = (A + B)^2 – 2AB\)

Ta có:

\((x + y)^2 – -(2x + 2y – 2)^2 = (x + y + 2x + 2y – 2)(x + y – 2x – 2y + 2)\)

Vậy, \(x^2 + 2xy + y^2 – 4x – 4y + 4 = (x + y + 2x + 2y – 2)(x + y – 2x – 2y + 2)\).

Bạn có thể luyện tập thêm nhiều bài tập khác để nâng cao kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.

Phương pháp nhóm hạng tử là một phương pháp đơn giản và hiệu quả để phân tích đa thức thành nhân tử. Học sinh cần nắm vững các bước thực hiện của phương pháp này và luyện tập thường xuyên để có thể áp dụng thành thạo vào các bài tập Toán lớp 8.

Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho các bạn học sinh những kiến thức cơ bản về phương pháp nhóm hạng tử và cách áp dụng phương pháp này để giải các bài tập Toán lớp 8.