Lý thuyết và công thức tính chu vi hình bình hành lớp 4

Chu vi hình bình hành là tổng độ dài của bốn cạnh hình bình hành. Việc tính chu vi hình bình hành là một kiến thức toán học cơ bản và cần thiết cho học sinh lớp 4. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tính chu vi hình bình hành

Chu vi hình bình hành là gì?

Chu vi hình bình hành là tổng độ dài của bốn cạnh hình bình hành.

Công thức tính chu vi hình bình hành

$$C = a + C = a + b + a + b = 2(a + b)$$

trong đó:

C là chu vi hình bình hành

a, b, c, d là độ dài của bốn cạnh hình bình hành

Lưu ý:

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Do đó, công thức tính chu vi hình bình hành có thể được rút gọn thành:

Ví dụ:

Một hình bình hành có độ dài hai cạnh đáy là 8cm và 10cm, độ dài hai cạnh bên là 5cm. Chu vi hình bình hành đó là:

C = 2 x (8 + 10) = 36 (cm)

Bài tập chu vi hình bình hành có lời giải

Bài 1:

Một hình bình hành có độ dài đáy là 8cm, cạnh bên là 5cm. Tính chu vi hình bình hành đó.

Lời giải:

Chu vi hình bình hành = (Cạnh đáy + Cạnh bên) x 2 = (8 + 5) x 2 = 26 (cm)

Bài 2:

Một hình bình hành có chu vi là 34cm, độ dài đáy là 9cm. Tính độ dài cạnh bên của hình bình hành đó.

Lời giải:

Cạnh bên = (Chu vi – 2 x Cạnh đáy) / 2 = (34 – 2 x 9) / 2 = 8 (cm)

Bài 3:

Vẽ hình bình hành ABCD, biết AB = 7cm, BC = 6cm.

Lời giải:

Vẽ đường thẳng AB = 7cm.

Vẽ đường thẳng song song với AB và cách AB một khoảng 6cm, ta được đường thẳng CD.

Nối hai điểm A và C, B và D bằng hai đoạn thẳng, ta được hình bình hành ABCD.

Bài 4:

Tìm chu vi hình bình hành MNPQ, biết MN = 5cm, MQ = 4cm, NP = 7cm.

Lời giải:

Chu vi hình bình hành MNPQ = MN + NP + PQ + QM = 5 + 7 + 4 + 4 = 20 (cm)

Giải bài tập sách giáo khoa lớp 4 tập 2 trang 102,103

Bài 1:

Lời giải:

a) Chu vi hình bình hành = (Cạnh đáy + Cạnh bên) x 2 = (5 + 7) x 2 = 24 (cm)

b) Chu vi hình bình hành = (Cạnh đáy + Cạnh bên) x 2 = (6 + 8) x 2 = 28 (cm)

c) Chu vi hình bình hành = (Cạnh đáy + Cạnh bên) x 2 = (9 + 10) x 2 = 38 (cm)

Bài 2: Tính chu vi hình bình hành ABCD, biết AB = 8cm, BC = 6cm.

Lời giải: 

Chu vi hình bình hành ABCD = (AB + BC) x 2 = (8 + 6) x 2 = 28 (cm)

Bài 3:

Vẽ hình bình hành MNPQ, biết MN = 7cm, PQ = 5cm.

Lời giải:

  • Vẽ đường thẳng MN = 7cm.
  • Vẽ đường thẳng song song với MN và cách MN một khoảng 5cm, ta được đường thẳng PQ.
  • Nối hai điểm M và P, N và Q bằng hai đoạn thẳng, ta được hình bình hành MNPQ.

Hãy áp dụng kiến thức này để giải các bài toán liên quan đến chu vi hình bình hành

Chúc bạn học tốt với toanhoc.edu.vn