Lý thuyết vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn – Toán lớp 9

Trong hình học, việc xác định vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn là một chủ đề quan trọng và thú vị. Những khái niệm về sự cắt nhau, tiếp xúc và vị trí tương đối này không chỉ cung cấp cái nhìn sâu rộng về mối quan hệ giữa các hình học khác nhau mà còn có những ứng dụng thực tiễn đáng chú ý. Hãy cùng bắt đầu khám phá về vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn trong bài viết dưới đây.

Điều kiện xác định vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Đường thẳng cắt đường tròn

Khi một đường thẳng cắt qua một đường tròn, có thể xảy ra ba trường hợp chính:

Cắt hai điểm: Đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm khác nhau trên bề mặt của đường tròn. Trong trường hợp này, đường thẳng cắt qua đường tròn và tạo thành hai điểm cắt.

Cắt một điểm: Đường thẳng chỉ tiếp xúc với đường tròn tại một điểm duy nhất trên bề mặt của đường tròn. Điểm này thường là điểm tiếp xúc giữa đường thẳng và đường tròn.

Không cắt: Đường thẳng không giao với đường tròn. Trong trường hợp này, đường thẳng có thể nằm bên ngoài đường tròn, bên trong đường tròn, hoặc là một đường thẳng đi qua tâm của đường tròn nhưng không giao với nó.

Trong mọi trường hợp, việc xác định điểm hoặc các điểm cắt của đường thẳng và đường tròn có thể được thực hiện bằng cách giải hệ phương trình tương ứng của đường thẳng và đường tròn. Điều này giúp xác định vị trí tương đối giữa chúng trong không gian hai chiều.

Ví dụ : Cho đường tròn (O; R) và cát tuyến AB. Góc nội tiếp

\(\angle AMC\) và góc nội tiếp

\(\angle BND\) cùng chắn cung CD.

Giải:

Ta có:

\(\angle AMC = \angle AMB + \angle CMB\)
\(\text{(góc nội tiếp và góc tạo bởi tia và dây cung)}\)

\(\angle BND = \angle BNA + \angle DNA\)
\(\text{(góc nội tiếp và góc tạo bởi tia và dây cung)}\)

\(\text{Vì AB là cát tuyến nên}\) \(\angle AMB = \angle BNA = 90^\circ\) \(\text{Mà CD đối xứng qua AB nên}\) \(\angle CMB = \angle DNA\) \(\text{Suy ra:}\) \(\angle AMC = \angle BND\)

Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn

Khi một đường thẳng tiếp xúc với một đường tròn, có hai trường hợp chính:

Tiếp xúc ngoài: Đường thẳng chỉ tiếp xúc với đường tròn ở một điểm duy nhất trên bề mặt của đường tròn, nhưng không cắt qua nó. Điểm tiếp xúc này nằm ở bên ngoài đường tròn và có khoảng cách bằng bán kính của đường tròn đến tâm của nó.

Tiếp xúc trong: Đường thẳng cũng có thể tiếp xúc với đường tròn từ bên trong đường tròn. Trong trường hợp này, điểm tiếp xúc nằm trên bề mặt của đường tròn và có khoảng cách bằng bán kính của đường tròn đến tâm của nó.

Việc xác định điểm tiếp xúc giữa đường thẳng và đường tròn có thể được thực hiện bằng cách giải hệ phương trình của đường thẳng và đường tròn tương ứng. Điều này giúp xác định vị trí tương đối giữa chúng trong không gian hai chiều và làm nền tảng cho việc tính toán và ứng dụng trong thực tế.

Ví dụ: Cho đường tròn (O; R) và tiếp tuyến AB tại A. Kẻ OH vuông góc với AB tại H.

Giải:

Ta có:

    • OH là bán kính đi qua điểm tiếp xúc A.
    • \(AB \perp OH\) (tính chất tiếp tuyến)

Suy ra: \(OA \perp AB\)

Đường thẳng song song hoặc vuông góc với đường tròn

Khi một đường thẳng song song hoặc vuông góc với một đường tròn, chúng ta có thể xác định vị trí tương đối giữa chúng dựa trên mối quan hệ giữa các hệ số của phương trình đường thẳng và đặc điểm của đường tròn.

Đường thẳng song song với đường tròn: Đường thẳng được coi là song song với đường tròn khi không có điểm nào của đường thẳng cách đường tròn một khoảng cố định. Trong trường hợp này, nếu khoảng cách từ tâm của đường tròn đến đường thẳng bằng bán kính của đường tròn, thì đường thẳng được coi là song song với đường tròn.

Ví dụ:

Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng d. Vẽ đường thẳng d’ song song với d và cách d một khoảng bằng R.

Cách vẽ:

Vẽ đường tròn (O; R).

Chọn một điểm M trên đường thẳng d.

Vẽ đường thẳng vuông góc với MO tại M, cắt đường tròn (O; R) tại A và B.

Đường thẳng d’ đi qua A và B là đường thẳng song song với d và cách d một khoảng bằng R.

Đường thẳng vuông góc với đường tròn: Đường thẳng được coi là vuông góc với đường tròn khi góc giữa đường thẳng và đường tròn là 90 độ. Điều này thường xảy ra khi đường thẳng đi qua tâm của đường tròn và được xác định bằng cách giải phương trình của đường tròn và đường thẳng để xác định giao điểm và kiểm tra góc giữa chúng.

Ví dụ:

Cho đường tròn (O; R) và điểm A trên đường tròn. Vẽ đường thẳng vuông góc với đường tròn tại A.

Cách vẽ:

Vẽ đường tròn (O; R).

Nối O với A.

Vẽ đường thẳng vuông góc với OA tại A, cắt đường tròn (O; R) tại B.

Đường thẳng AB là đường thẳng vuông góc với đường tròn tại A.

Cách xác định vị trí tương đối

Có ba phương pháp chính để xác định vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn:

Phương pháp tính toán:

Bước 1: Tính khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng (d).

Bước 2: So sánh d với bán kính đường tròn (R).

Bước 3: Dựa vào kết quả so sánh, xác định vị trí tương đối:

d < R: Đường thẳng và đường tròn cắt nhau.

d = R: Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau.

d > R: Đường thẳng và đường tròn không giao nhau.

Phương pháp hình học:

Bước 1: Vẽ đường thẳng và đường tròn.

Bước 2: Quan sát trực tiếp để xác định vị trí tương đối:

Đường thẳng đi qua hai điểm trên đường tròn: Cắt nhau.

Đường thẳng đi qua một điểm trên đường tròn: Tiếp xúc nhau.

Đường thẳng không đi qua bất kỳ điểm nào trên đường tròn: Không giao nhau.

Sử dụng phần mềm Geogebra:

Bước 1: Mở phần mềm Geogebra.

Bước 2: Vẽ đường thẳng và đường tròn.

Bước 3: Sử dụng công cụ “Giao điểm” để xác định điểm chung của đường thẳng và đường tròn.

Bước 4: Dựa vào số điểm chung, xác định vị trí tương đối:

Hai điểm chung: Cắt nhau.

Một điểm chung: Tiếp xúc nhau.

Không điểm chung: Không giao nhau.

Ví dụ:

Ví dụ 1: Cho đường tròn (O; 5 cm) và đường thẳng d cách O một khoảng 4 cm.

Giải:

Phương pháp tính toán:

d = 4 cm

R = 5 cm

d < R

Vậy đường thẳng d và đường tròn (O; 5 cm) cắt nhau.

Phương pháp hình học:

Vẽ đường thẳng d và đường tròn (O; 5 cm).

Quan sát: Đường thẳng d đi qua hai điểm trên đường tròn.

Vậy đường thẳng d và đường tròn (O; 5 cm) cắt nhau.

Phương pháp Geogebra:

Mở Geogebra.

Vẽ đường thẳng d và đường tròn (O; 5 cm).

Sử dụng công cụ “Giao điểm”: Có hai điểm chung.

Vậy đường thẳng d và đường tròn (O; 5 cm) cắt nhau.

Nhìn chung, việc nắm vững về vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn không chỉ giúp ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa hai đối tượng hình học này mà còn mở ra nhiều cơ hội ứng dụng trong thực tế.

Khái niệm này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc giải các bài toán hình học mà còn trong các lĩnh vực như thiết kế đồ họa, kỹ thuật, và công nghệ. Bằng cách hiểu và áp dụng linh hoạt về vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn, chúng ta có thể tối ưu hóa quá trình thiết kế và tạo ra những giải pháp sáng tạo trong cuộc sống hàng ngày.