Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai – Toán lớp 9

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai là một kỹ năng quan trọng trong chương trình Toán học lớp 9. Kỹ năng này giúp học sinh giải quyết các bài toán một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

Bài viết này sẽ giới thiệu một số phương pháp rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai, bao gồm phương pháp sử dụng bảng căn bậc hai, phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử và phương pháp đưa về dạng bình phương của một tổng hoặc hiệu.

Nguyên lý căn thức bậc hai

Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho \(x^2\) = a.

Ví dụ:

\(\sqrt{4}\) = 2 vì \(2^2\) = 4

\(\sqrt{4}\) = 3 vì \(3^2\) = 9

Căn bậc hai của một số âm không tồn tại.

Ký hiệu

Căn bậc hai của a được ký hiệu là √a.

Ví dụ: \(\sqrt{4}\), \(\sqrt{x^2+1}\)

Tính chất

\(\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \quad (\text{với } a, b \geq 0)\) 

\(\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (\text{với } a, b \geq 0 \text{ và } b \neq 0)\) 

\(\sqrt{a^2} = a \quad (\text{với } a \geq 0)\) 

\(\sqrt{a^n} = a^{\frac{n}{2}} \quad (\text{với } a \geq 0 \text{ và } n \text{ là số nguyên dương chẵn})
\) 

 Căn thức bậc hai

Căn thức bậc hai là biểu thức có chứa dấu căn.

Ví dụ:

 • \(\sqrt{x}\) 
 • \(\sqrt{x^2+1}\) 

Rút gọn căn thức bậc hai

Sử dụng bảng căn bậc hai để tìm giá trị của căn bậc hai.

Biến đổi biểu thức để đưa về dạng \(a^2 + 2ab + b^2\) hoặc \(a^2 – 2ab + b^2\)(với a, b ≥ 0) để áp dụng quy tắc khai phương một tổng hoặc một hiệu.

Ví dụ áp dụng

Rút gọn   \(\sqrt{36+24+9}\) 

\(\sqrt{36+24+9}\) = \(\sqrt{69}\)

So sánh:

\(\sqrt{25 – 16} \text{ và } \sqrt{25} – \sqrt{16}\) \(\sqrt{25 – 16} = \sqrt{9} = 3\) \(\sqrt{25} – \sqrt{16} = 5 – 4 = 1\) \(\text{Vì } 3 > 1 \text{ nên } \sqrt{25 – 16} > \sqrt{25} – \sqrt{16}\)

Lưu ý

Cần cẩn thận khi sử dụng bảng căn bậc hai để tránh sai sót.

Cần đảm bảo các điều kiện áp dụng của các quy tắc khai phương.

Rút gọn biểu thức dưới dấu căn

Để rút gọn biểu thức dưới dấu căn, ta có thể áp dụng các phương pháp sau:

Phân tích đa thức thành nhân tử:

 • Phân tích đa thức dưới dấu căn thành các nhân tử có dạng \((a + b)^2\) hoặc \((a – b)^2\).
 • Sau đó, áp dụng công thức  \(\sqrt{(a+b)^2}\)  = |a + b| và \(\sqrt{(a-b)^2}\) = |a – b| để rút gọn biểu thức.

Ví dụ:

Rút gọn \(\sqrt{x^2+2x+1}\)

= \(\sqrt{(x+1)^2}\)

= |x + 1|

Sử dụng hằng đẳng thức:

 • Áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để biến đổi biểu thức dưới dấu căn thành dạng đơn giản hơn.
 • Sau đó, rút gọn biểu thức bằng cách sử dụng bảng căn bậc hai hoặc các phương pháp khác.

Ví dụ:

Rút gọn

\(\sqrt{x^2-4x+4}\)

= \(\sqrt{(x-2)^2}\)

= |x -2|

Biến đổi biểu thức:

 • Biến đổi biểu thức dưới dấu căn thành dạng \(a^2 + 2ab + b^2\) hoặc \(a^2 – 2ab + b^2\).
 • Sau đó, áp dụng công thức \(\sqrt{a^2 + 2ab + b^2}\) = a + b và \(\sqrt{a^2 – 2ab + b^2}\) = |a – b| để rút gọn biểu thức.

Ví dụ:

Rút gọn \(\sqrt{x^2 + x + 4}\)

= \(\sqrt{(x + 2)^2}\)

= x + 2

Sử dụng bảng căn bậc hai:

Tra bảng căn bậc hai để tìm giá trị của căn bậc hai.

Ví dụ:

Rút gọn \(\sqrt{16}\)

= 4

Lưu ý:

 • Cần cẩn thận khi sử dụng các phương pháp trên để tránh sai sót.
 • Cần đảm bảo các điều kiện áp dụng của các công thức.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các dạng bài tập về rút gọn biểu thức dưới dấu căn như:

Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

So sánh các căn thức bậc hai

Giải phương trình chứa căn thức bậc hai

Chứng minh đẳng thức chứa căn thức bậc hai

Bạn có thể tham khảo thêm các bài tập nâng cao về rút gọn biểu thức dưới dấu căn như:

Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của biểu thức chứa căn thức bậc hai.

Chứng minh bất đẳng thức liên quan đến căn thức bậc hai.

Cộng và trừ các căn thức bậc hai

Cộng các căn thức bậc hai:

Hai căn thức bậc hai có cùng số hạng dưới dấu căn có thể cộng trực tiếp.

Ví dụ:

\(\sqrt{3}\) + \(\sqrt{3}\) = \({2}\sqrt{3}\)

Hai căn thức bậc hai có thể cộng với nhau bằng cách đưa chúng về dạng có cùng số hạng dưới dấu căn.

Ví dụ:

\(\sqrt{2}\) + \(\sqrt{8}\) = \(\sqrt{2}\) + \({2}\sqrt{2}\) = \({3}\sqrt{2}\)

Trừ các căn thức bậc hai:

 Hai căn thức bậc hai có cùng số hạng dưới dấu căn có thể trừ trực tiếp.

Ví dụ:

\(\sqrt{3}\) – \(\sqrt{3}\) = 0

Hai căn thức bậc hai có thể trừ với nhau bằng cách đưa chúng về dạng có cùng số hạng dưới dấu căn.

Ví dụ:

\(\sqrt{8}\) – \(\sqrt{2}\) = \(\sqrt{2^3}\) – \(\sqrt{2}\) = \({2}\sqrt{2}\) – \(\sqrt{2}\) = \(\sqrt{2}\)

Lưu ý:

Cần cẩn thận khi cộng hoặc trừ các căn thức bậc hai để tránh sai sót.

Cần đảm bảo các điều kiện áp dụng của các phép toán.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các dạng bài tập về cộng và trừ các căn thức bậc hai như:

 • Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
 • So sánh các căn thức bậc hai
 • Giải phương trình chứa căn thức bậc hai
 • Chứng minh đẳng thức chứa căn thức bậc hai

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài tập nâng cao về cộng và trừ các căn thức bậc hai như:

 • Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của biểu thức chứa căn thức bậc hai.
 • Chứng minh bất đẳng thức liên quan đến căn thức bậc hai.

Nhân và chia các căn thức bậc hai

Nhân các căn thức bậc hai:

Hai căn thức bậc hai có thể nhân với nhau bằng cách nhân các số hạng dưới dấu căn với nhau.

Ví dụ:

\(\sqrt{2}\) . \(\sqrt{3}\) = \(\sqrt{2.3}\) = \(\sqrt{6}\)

Hai căn thức bậc hai có thể nhân với nhau bằng cách đưa chúng về dạng tích của các căn thức có cùng số hạng dưới dấu căn.

Ví dụ:

\(\sqrt{3}\) . \(\sqrt{3^2}\) = \(\sqrt{3.3^2}\) = \(\sqrt{27}\) = \({3}\sqrt{3}\)

Chia các căn thức bậc hai:

Hai căn thức bậc hai có cùng số hạng dưới dấu căn có thể chia với nhau bằng cách chia các số hạng dưới dấu căn với nhau.

Ví dụ:

\(\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{6}{2}} = \sqrt{3}\)

Hai căn thức bậc hai có thể chia với nhau bằng cách đưa chúng về dạng thương của các căn thức có cùng số hạng dưới dấu căn.

Ví dụ:

\(\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{27}{3}} = \sqrt{9}\) =3

Lưu ý:

Cần cẩn thận khi nhân hoặc chia các căn thức bậc hai để tránh sai sót.

Cần đảm bảo các điều kiện áp dụng của các phép toán.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các dạng bài tập về nhân và chia các căn thức bậc hai như:

 • Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
 • So sánh các căn thức bậc hai
 • Giải phương trình chứa căn thức bậc hai
 • Chứng minh đẳng thức chứa căn thức bậc hai

Rút gọn căn thức chứa biến

Để rút gọn căn thức chứa biến, ta có thể áp dụng các phương pháp sau:

Phân tích đa thức thành nhân tử:

Phân tích đa thức dưới dấu căn thành các nhân tử có dạng \((a + b)^2\) hoặc \((a – b)^2\).

Sau đó, áp dụng công thức \(\sqrt{(a+b)^2}\) = a + b và \(\sqrt{(a-b)^2}\) = |a – b|

để rút gọn biểu thức.

Ví dụ:

Rút gọn \(\sqrt{x^2+2x+1}\)

= \(\sqrt{(x+1)^2}\)

= |x + 1|

Sử dụng hằng đẳng thức:

Áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để biến đổi biểu thức dưới dấu căn thành dạng đơn giản hơn.

Sau đó, rút gọn biểu thức bằng cách sử dụng bảng căn bậc hai hoặc các phương pháp khác.

Ví dụ:

Rút gọn √(x^2 – 4x + 4)

= √[(x – 2)^2]

= x – 2

Biến đổi biểu thức:

Biến đổi biểu thức dưới dấu căn thành dạng a^2 + 2ab + b^2 hoặc a^2 – 2ab + b^2.

Sau đó, áp dụng công thức √(a^2 + 2ab + b^2) = a + b và √(a^2 – 2ab + b^2) = |a – b| để rút gọn biểu thức.

Ví dụ:

Rút gọn \(\sqrt{x^2+4x+4}\)

= \(\sqrt{(x+2)^2}\)

= |x + 2|

Sử dụng bảng căn bậc hai:

Tra bảng căn bậc hai để tìm giá trị của căn bậc hai.

Ví dụ:

Rút gọn \(\sqrt{16}\)

= 4

Lưu ý:

Cần cẩn thận khi sử dụng các phương pháp trên để tránh sai sót.

Cần đảm bảo các điều kiện áp dụng của các công thức.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các dạng bài tập về rút gọn căn thức chứa biến như:

Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

So sánh các căn thức bậc hai

Giải phương trình chứa căn thức bậc hai

Chứng minh đẳng thức chứa căn thức bậc hai

Sử dụng phương pháp “bổ sung và triệt tiêu” để rút gọn

Phương pháp “bổ sung và triệt tiêu” là một phương pháp hiệu quả để rút gọn các biểu thức chứa căn thức bậc hai. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc bổ sung và triệt tiêu các số hạng để đưa biểu thức về dạng đơn giản nhất.

Cách thực hiện:

Bổ sung:

Bổ sung vào biểu thức một số hạng sao cho số hạng được bổ sung và số hạng ban đầu có thể triệt tiêu được.

Số hạng được bổ sung phải thỏa mãn hai điều kiện:

Có thể triệt tiêu được với số hạng ban đầu.

Dễ dàng rút gọn sau khi triệt tiêu.

Triệt tiêu:

Triệt tiêu các số hạng được bổ sung và số hạng ban đầu.

Rút gọn biểu thức sau khi triệt tiêu.

Ví dụ:

Rút gọn biểu thức \(\sqrt{x^2+4x+3}\):

Bước 1: Bổ sung

Ta bổ sung số hạng 1 vào biểu thức:

\(\sqrt{x^2+4x+3}\) + 1 = \(\sqrt{x^2+4x+4}\)

Bước 2: Triệt tiêu

Ta triệt tiêu hai số hạng \(\sqrt{x^2+4x+4}\) và 1:

\(\sqrt{x^2+4x+4}\) – 1 = x + 2

Bước 3: Rút gọn

Ta rút gọn biểu thức:

x + 2 = |x + 2| (với x ≥ -2)

Lưu ý:

Cần cẩn thận khi sử dụng phương pháp này để tránh sai sót.

Cần đảm bảo các điều kiện áp dụng của các phép toán.

Bài tập áp dụng

Ví dụ 1: Rút gọn biểu thức \(\sqrt{x^2-4x+3}\)

\(\sqrt{x^2-4x+3}\) + 1 = \(\sqrt{x^2-4x+3}\)

\(\sqrt{x^2-4x+3}\) – 1 = x – 2

|x – 2| (với x ≥ 2)

Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức \(\sqrt{x^2+6x+8}\)

\(\sqrt{x^2+6x+8}\) + 1 = \(\sqrt{x^2+6x+9}\)

\(\sqrt{x^2+6x+9}\) – 1 = x + 3

|x + 3| (với x ≥ -3)

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai là một kỹ năng cần thiết giúp học sinh giải quyết các bài toán một cách hiệu quả. Việc áp dụng thành thạo các phương pháp rút gọn biểu thức sẽ giúp học sinh đạt kết quả tốt trong học tập.