Tổng quan về phương trình bậc hai với hệ số thực

Phương trình bậc hai với hệ số thực là một khái niệm quan trọng trong toán học, đặc biệt là trong lĩnh vực đại số và giải tích. Được biểu diễn dưới dạng ax^2 + bx + c = 0, trong đó a, b, và c là các hệ số có thể là các số thực hoặc số phức, phương trình này có thể mang đến những giải pháp đa dạng và ý nghĩa trong thực tế.

Lý thuyết phương trình bậc hai với hệ số thực

Định nghĩa

Phương trình bậc hai với hệ số thực là phương trình có dạng:

\(ax^2 + bx + c = 0\)

trong đó a, b, c là các số thực và a ≠ 0.

Nghiệm của phương trình

Nghiệm của phương trình bậc hai \(ax^2 + bx + c = 0\) được xác định bằng công thức nghiệm:

\(x = (-b ± √(b^2 – 4ac)) / 2a\)

Phân loại nghiệm

Dựa vào giá trị của biệt thức \(Δ = b^2 – 4ac\), ta có thể phân loại nghiệm của phương trình bậc hai như sau:

 • Δ > 0: Phương trình có hai nghiệm phân biệt \(x1 = (-b + √Δ) / 2a và x2 = (-b – √Δ) / 2a\).
 • Δ = 0: Phương trình có một nghiệm kép \(x = -b / 2a\).
 • Δ < 0: Phương trình vô nghiệm.

Ví dụ

 • Giải phương trình \(x^2 + 2x – 3 = 0\).

Lời giải:

 • Ta có a = 1, b = 2, c = -3.
 • Tính biệt thức: \(Δ = b^2 – 4ac = 2^2 – 4 * 1 * (-3) = 16\).
 • Vì Δ > 0, nên phương trình có hai nghiệm phân biệt:

\(x1 = (-b + √Δ) / 2a = (-2 + √16) / 2 * 1 = 1\)

\(x2 = (-b – √Δ) / 2a = (-2 – √16) / 2 * 1 = -3\)

Ứng dụng

Phương trình bậc hai có nhiều ứng dụng trong thực tế, chẳng hạn như:

 • Giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
 • Giải bài toán tìm diện tích hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật.
 • Giải bài toán chuyển động.

Cách giải phương trình bậc hai với hệ số thực

Có ba phương pháp chính để giải phương trình bậc hai với hệ số thực:

Sử dụng công thức nghiệm

Đây là phương pháp phổ biến nhất để giải phương trình bậc hai.

 • Bước 1: Xác định các hệ số a, b, c của phương trình.
 • Bước 2: Tính biệt thức \(Δ = b^2 – 4ac\).
 • Bước 3: Dựa vào giá trị của Δ, sử dụng công thức nghiệm để tìm nghiệm của phương trình:

\(x = (-b ± √Δ) / 2a\)

Phân tích đa thức thành nhân tử

Phương pháp này chỉ áp dụng được cho các phương trình bậc hai có thể phân tích thành nhân tử.

 • Bước 1: Phân tích đa thức \(ax^2 + bx + c\) thành nhân tử.
 • Bước 2: Giải các phương trình tương ứng với mỗi nhân tử.

Sử dụng phương pháp đồ thị

Phương pháp này giúp ta có cái nhìn trực quan về nghiệm của phương trình.

 • Bước 1: Vẽ đồ thị của hàm số \(y = ax^2 + bx + c\).
 • Bước 2: Tìm giao điểm của đồ thị với trục hoành. Hoành độ của các giao điểm chính là nghiệm của phương trình.

Ví dụ:

Giải phương trình \(x^2 + 2x – 3 = 0\).

Lời giải:

Phương pháp 1:

 • a = 1, b = 2, c = -3.
 • \(Δ = b^2 – 4ac = 2^2 – 4 * 1 * (-3) = 16\).
 • \(x1 = (-b + √Δ) / 2a = (-2 + √16) / 2 * 1 = 1\)
 • \(x2 = (-b – √Δ) / 2a = (-2 – √16) / 2 * 1 = -3\)

Phương pháp 2:

 • \(x^2 + 2x – 3 = (x + 3)(x – 1) = 0\).
 • x + 3 = 0 hoặc x – 1 = 0.
 • x = -3 hoặc x = 1.

Phương pháp 3:

 • Vẽ đồ thị của hàm số \(y = x^2 + 2x – 3\).
 • Đồ thị cắt trục hoành tại hai điểm (-3; 0) và (1; 0).
 • Vậy x1 = -3 và x2 = 1.

Lưu ý:

 • Khi giải phương trình bậc hai, cần chú ý đến việc xác định giá trị của biệt thức Δ để phân loại nghiệm.
 • Cần nhớ và áp dụng đúng công thức nghiệm để tìm nghiệm của phương trình

Trường hợp khi giải phương trình bậc hai với hệ số thực

Phương trình có hai nghiệm phân biệt

Đây là trường hợp xảy ra khi biệt thức \(Δ = b^2 – 4ac > 0\). Khi đó, ta có thể sử dụng công thức nghiệm để tìm hai nghiệm phân biệt của phương trình:

\(x1 = (-b + √Δ) / 2a x2 = (-b – √Δ) / 2a\)

Phương trình có một nghiệm kép

Đây là trường hợp xảy ra khi biệt thức \(Δ = b^2 – 4ac = 0\). Khi đó, phương trình có một nghiệm kép \(x = -b / 2a\).

Phương trình vô nghiệm

Đây là trường hợp xảy ra khi biệt thức \(Δ = b^2 – 4ac < 0\). Khi đó, phương trình vô nghiệm.

Ngoài 3 trường hợp trên, còn có một số trường hợp đặc biệt khác khi giải phương trình bậc hai với hệ số thực, ví dụ như:

 • Phương trình có hai nghiệm bằng nhau:

Đây là trường hợp xảy ra khi b = 0 và Δ = 0. Khi đó, phương trình có hai nghiệm bằng nhau \(x = -c / a\).

 • Phương trình có một nghiệm là số thực và một nghiệm là số ảo:

Đây là trường hợp xảy ra khi Δ < 0. Khi đó, phương trình có hai nghiệm phức:

\(x1 = (-b + √Δ) / 2a = (-b + i√(-Δ)) / 2a x2 = (-b – √Δ) / 2a = (-b – i√(-Δ)) / 2a\)

Ví dụ:

 • Phương trình có hai nghiệm phân biệt:

\(x^2 + 2x – 3 = 0\)

\(Δ = b^2 – 4ac = 2^2 – 4 * 1 * (-3) = 16 > 0\)

\(x1 = (-b + √Δ) / 2a = (-2 + √16) / 2 * 1 = 1 x2 = (-b – √Δ) / 2a = (-2 – √16) / 2 * 1 = -3\)

 • Phương trình có một nghiệm kép:

\(x^2 + 4x + 4 = 0\)

\(Δ = b^2 – 4ac = 4^2 – 4 * 1 * 4 = 0\)

\(x = -b / 2a = -4 / 2 * 1 = -2\)

 • Phương trình vô nghiệm:

\(x^2 – 4x + 5 = 0\)

\(Δ = b^2 – 4ac = (-4)^2 – 4 * 1 * 5 = -4 < 0\)

Vậy, phương trình vô nghiệm.

Cách tính delta trong phương trình bậc 2 với hệ số thực

Bước 1: Xác định các hệ số a, b, c của phương trình \(ax^2 + bx + c = 0\).

Bước 2: Tính delta (Δ) bằng công thức:

\(Δ = b^2 – 4ac\)

Ví dụ:

Cho phương trình \(x^2 + 2x – 3 = 0\).

Bước 1: a = 1, b = 2, c = -3.

Bước 2: \(Δ = b^2 – 4ac = 2^2 – 4 * 1 * (-3) = 16\).

Vậy, delta của phương trình \(x^2 + 2x – 3 = 0 là 16\).

Lưu ý:

 • Giá trị của delta cho biết số nghiệm của phương trình bậc 2:
  • Δ > 0: Phương trình có hai nghiệm phân biệt.
  • Δ = 0: Phương trình có một nghiệm kép.
  • Δ < 0: Phương trình vô nghiệm.

Hệ thức Vi-ét

Hệ thức Vi-ét là hệ thức liên hệ giữa các nghiệm của phương trình bậc hai với hệ số thực. Hệ thức này được phát minh bởi nhà toán học người Pháp François Viète (1540-1603).

Định lý Vi-ét:

Cho phương trình bậc hai \(ax^2 + bx + c = 0 (a ≠ 0)\), với a, b, c là các số thực. Nếu x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình thì ta có:

 • Tổng các nghiệm: \(x1 + x2 = -b/a\)
 • Tích các nghiệm: \(x1 * x2 = c/a\)

Ví dụ:

Cho phương trình \(x^2 + 2x – 3 = 0\).

Giải:

 • a = 1, b = 2, c = -3.
 • Tổng các nghiệm: \(x1 + x2 = -b/a = -2/1 = -2\).
 • Tích các nghiệm: \(x1 * x2 = c/a = -3/1 = -3\).

Ứng dụng:

Hệ thức Vi-ét được ứng dụng trong nhiều bài toán, ví dụ như:

 • Tìm hai số khi biết tổng và tích của hai số đó.
 • Giải bài toán tìm diện tích hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật.
 • Giải bài toán chuyển động.

Lưu ý:

 • Hệ thức Vi-ét chỉ áp dụng cho phương trình bậc hai với hệ số thực.
 • Hệ thức Vi-ét có thể được sử dụng để giải các bài toán liên quan đến nghiệm của phương trình bậc hai mà không cần phải tìm nghiệm cụ thể.

Những chú ý khi giải phương trình bậc 2 với hệ số thực

 1. Xác định dạng phương trình:

Đầu tiên, cần xác định phương trình đang giải có phải là phương trình bậc 2 với hệ số thực hay không.

 1. Xác định các hệ số:

Cần xác định các hệ số a, b, c của phương trình \(ax^2 + bx + c = 0\).

 1. Tính delta (Δ):

Tính delta (Δ) bằng công thức \(Δ = b^2 – 4ac\).

 1. Phân loại nghiệm dựa vào delta:

Dựa vào giá trị của delta, ta có thể phân loại nghiệm của phương trình:

 • Δ > 0: Phương trình có hai nghiệm phân biệt.
 • Δ = 0: Phương trình có một nghiệm kép.
 • Δ < 0: Phương trình vô nghiệm.
 1. Sử dụng công thức nghiệm (nếu cần):

Nếu phương trình có nghiệm, ta có thể sử dụng công thức nghiệm để tìm nghiệm:

\(x = (-b ± √Δ) / 2a\)

 1. Kiểm tra nghiệm:

Sau khi tìm được nghiệm, cần kiểm tra lại xem nghiệm có thỏa mãn phương trình ban đầu hay không.

 1. Một số trường hợp đặc biệt:

Cần chú ý đến một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như:

 • Phương trình có hai nghiệm bằng nhau:

Đây là trường hợp xảy ra khi b = 0 và Δ = 0. Khi đó, phương trình có hai nghiệm bằng nhau x = -c / a.

 • Phương trình có một nghiệm là số thực và một nghiệm là số ảo:

Đây là trường hợp xảy ra khi Δ < 0. Khi đó, phương trình có hai nghiệm phức:

\(x1 = (-b + √Δ) / 2a = (-b + i√(-Δ)) / 2a x2 = (-b – √Δ) / 2a = (-b – i√(-Δ)) / 2a\)

Lưu ý:

 • Cần sử dụng máy tính hoặc bảng tính để tính toán chính xác giá trị của delta và nghiệm của phương trình.
 • Nên vẽ đồ thị của phương trình bậc 2 để trực quan hóa nghiệm của phương trình.

Phương trình bậc hai là một khái niệm quan trọng trong toán học, đặc biệt là trong lĩnh vực đại số và giải tích. Được biểu diễn dưới dạng \(ax^2 + bx + c = 0\), trong đó a, b, và c là các hệ số có thể là các số thực hoặc số phức, phương trình này có thể mang đến những giải pháp đa dạng và ý nghĩa trong thực tế.