Giải nhanh nguyên hàm lớp 12 với các phương pháp đơn giản

Nguyên hàm là một khái niệm quan trọng trong giải tích, đóng vai trò thiết yếu trong việc giải quyết nhiều bài toán liên quan đến diện tích, thể tích, quãng đường đi trong chuyển động,… Hiểu rõ về nguyên hàm sẽ giúp học sinh giải quyết các bài toán một cách nhanh chóng và chính xác.

Bài viết này sẽ trình bày một cách tổng quan về nguyên hàm, bao gồm định nghĩa, tính chất, phương pháp tính nguyên hàm và các dạng bài tập thường gặp.

Định nghĩa nguyên hàm

Cho hàm số f xác định trên K. Hàm số F được gọi là nguyên hàm của hàm số f trên K nếu F′(x)=f(x) với mọi x∈K.

Định lý

1) Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì với mỗi hằng số C, hàm số G(x) = F(x) + C cũng là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K.

Kí hiệu họ nguyên hàm của hàm số f(x) là f(x)dx

2) Ngược lại, nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì mọi nguyên hàm của f(x) trên K đều có dạng F(x) + C với C là một hằng số tùy ý.

Khi đó: f(x)dx = F(x) + C, C∈ R.

Ký hiệu:

  • F là nguyên hàm của f được ký hiệu là F(x)=∫f(x)dx.
  • Tập hợp tất cả các nguyên hàm của f được ký hiệu là ∫f(x)dx+C, với C là hằng số.

Ví dụ:

  • Hàm số F(x)=sin(x) là nguyên hàm của hàm số f(x)=cos(x) vì F′(x)=cos(x)=f(x).
  • Hàm số F(x)=x2+C là tập hợp tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x)=2x vì F′(x)=2x=f(x) với mọi C là hằng số.

Tính chất của nguyên hàm

  • Tính chất 1: Nếu F1​(x) và F2​(x) là hai nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì F1​(x)−F2​(x)=C với C là hằng số.
  • Tính chất 2: Hàm số F(x)=kF1​(x) là nguyên hàm của hàm số f(x)=kf(x) với k là hằng số.
  • Tính chất 3: Hàm số F(x)=F1​(x)+F2​(x) là nguyên hàm của hàm số f(x)=f1​(x)+f2​(x).

Bảng công thức nguyên hàm cơ bản

Bảng công thức nguyên hàm cơ bản

 Các phương pháp tính nguyên hàm

Bài tập về nguyên hàm có lời giải chi tiết

Bài 1: Tính nguyên hàm của hàm số f(x) = x

Giải

Bài 2: Tính nguyên hàm của hàm số f(x)=xln(x)

Giải

Bài 3: Tính nguyên hàm của hàm số f(x)=x2+1x2-1

Giải

Nguyên hàm là một chủ đề quan trọng và có nhiều ứng dụng trong thực tế. Bài viết này đã trình bày một cách tổng quan về nguyên hàm, bao gồm định nghĩa, tính chất, phương pháp tính nguyên hàm và các dạng bài tập thường gặp. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này và giải quyết các bài toán một cách nhanh chóng và chính xác.