Lý thuyết hệ thức lượng trong tam giác vuông – Toán lớp 9

Hệ thức lượng trong tam giác vuông là một trong những khái niệm quan trọng trong toán học và hình học, cung cấp những công cụ cơ bản để giải quyết các vấn đề liên quan đến các tam giác có một góc vuông. Với các hệ thức này, chúng ta có thể tính toán các đại lượng như độ dài các cạnh, diện tích, và các góc trong tam giác vuông một cách nhanh chóng và chính xác.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá và áp dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông để giải quyết các bài toán thực tế và hiểu sâu hơn về tính chất của các tam giác vuông.

Định nghĩa hệ thức lượng

Hệ thức lượng là tập hợp các quy tắc và công thức được áp dụng trong lĩnh vực hình học và toán học, đặc biệt là trong việc tính toán và mô tả các mối quan hệ giữa các đại lượng trong các hình học hình học. Các hệ thức lượng thường liên quan đến các đặc tính của các hình học, bao gồm các loại tam giác, hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, và nhiều hình dạng khác.

Trong một số trường hợp, các hệ thức lượng cũng có thể liên quan đến các quy luật về tỉ lệ và tỷ lệ, các định lí và nguyên lý trong toán học, và các quy tắc tính toán sử dụng các phép toán như cộng, trừ, nhân, chia, và phép lũy thừa.

Các hệ thức lượng cung cấp cho chúng ta các công cụ và phương pháp để giải quyết các bài toán và tìm hiểu về tính chất và mối quan hệ giữa các hình học và các đại lượng trong toán học. Chúng thường được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm vật lý, kỹ thuật, thống kê, và các ngành khoa học khác.

Định lý pytago

Định lý Pytago là một trong những định lý quan trọng nhất trong toán học, được phát biểu như sau:

Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

Công thức:

\(c^2 = a^2 + b^2\)

Trong đó:

c là độ dài cạnh huyền

a và b là độ dài hai cạnh góc vuông

Hệ quả:

Trong một tam giác vuông, cạnh huyền luôn lớn hơn mỗi cạnh góc vuông.

Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông.

Ví dụ:

Cho tam giác ABC vuông tại A, với AB = 3 cm và AC = 4 cm. Tính độ dài cạnh BC.

Giải:

Áp dụng định lý Pytago, ta có:

\(BC^2\) = \(AB^2 + AC^2\) = \(3^2 + 4^2\) = 9 + 16 = 25

BC = \(\sqrt{25}\)= 5 cm

Các tỉ lệ trong tam giác vuông

Tỉ số lượng giác:

 • Sin: Tỉ số của cạnh đối so với cạnh huyền.
 • Cos: Tỉ số của cạnh kề so với cạnh huyền.
 • Tan: Tỉ số của cạnh đối so với cạnh kề.
 • Cot: Tỉ số của cạnh kề so với cạnh đối.

Công thức:

 • Sinα = \(\frac{a}{c}\)
 • Cosα = \(\frac{b}{c}\)
 • Tanα = \(\frac{a}{b}\)
 • Cotα = \(\frac{b}{a}\)

Trong đó:

α là góc nhọn trong tam giác vuông

a, b, c là độ dài cạnh đối, cạnh kề và cạnh huyền tương ứng với góc α

Hệ thức lượng:

 • \(a^2\) = bh
 • \(b^2\) = ah
 • h = \(\frac{ab}{c}\)

Trong đó: h là độ dài đường cao kẻ từ đỉnh góc vuông

Mối liên hệ giữa tỉ số lượng giác và hệ thức lượng:

 • \(Sin^2α\) + \(Cos^2α\) = 1
 • Tanα = \(\frac{Sinα}{Cosα}\)
 • Cotα =\(\frac{Cosα}{Sinα}\)

Tính chất các góc trong tam giác vuông

Trong tam giác vuông, có một số tính chất quan trọng liên quan đến các góc, bao gồm:

Góc Vuông (90 độ): Tam giác vuông có một góc bằng 90 độ, được gọi là góc vuông. Góc này nằm ở chân của đối diện với cạnh huyền.

Góc Nhọn: Góc nhọn trong tam giác vuông là các góc có giá trị nhỏ hơn 90 độ. Trong một tam giác vuông, cả hai góc nhọn đều có giá trị nhỏ hơn 90 độ.

Góc Tròn: Góc tròn trại trong tam giác vuông là các góc có giá trị lớn hơn 90 độ nhưng nhỏ hơn 180 độ. Góc tròn này nằm ở chân của đối diện với cạnh huyền.

Tính Chất Tổng của Ba Góc: Tổng của ba góc bất kỳ trong tam giác luôn bằng 180 độ. Điều này áp dụng cho mọi tam giác, không chỉ là tam giác vuông.

Góc Đối Diện với Cạnh Huyền: Góc đối diện với cạnh huyền trong tam giác vuông là góc lớn nhất. Nếu gọi hai cạnh góc vuông là a và b, thì góc đối diện với cạnh huyền sẽ là góc có cạnh bằng c.

Mối liên hệ giữa các góc:

\(\begin{align*}
\sin(\angle A) &= \cos(\angle B) \\
\sin(\angle B) &= \cos(\angle A) \\
\tan(\angle A) &= \cot(\angle B) \\
\tan(\angle B) &= \cot(\angle A)
\end{align*}\)

Hệ thức về đường cao

Hệ thức về đường cao trong tam giác là những mối liên hệ giữa độ dài đường cao và các cạnh của tam giác.

Định lý về đường cao:

Trong tam giác, bình phương đường cao kẻ từ một đỉnh bất kỳ bằng tích của hai cạnh kề với đỉnh đó.

Công thức:

 • \(ha^2\) = bc
 • \(hb^2\) = ac
 • \(hc^2\) = ab

Trong đó:

 • ha, hb, hc là độ dài đường cao kẻ từ đỉnh A, B, C
 • a, b, c là độ dài cạnh BC, AC, AB

Hệ thức giữa đường cao và diện tích:

Diện tích tam giác bằng một nửa tích của hai cạnh kề với góc đó và đường cao kẻ từ đỉnh đó.

Công thức:

 • S = \(\frac{1}{2}\) * a * ha
 • S = \(\frac{1}{2}\) * b * hb
 • S = \(\frac{1}{2}\) * c * hc

Hệ thức giữa đường cao và bán kính đường tròn nội tiếp:

Bình phương bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng tích của diện tích tam giác và chu vi tam giác chia cho bốn lần tích của ba đường cao.

Công thức:

\(r^2\) = S * \(\frac{p}{4K}\)

Trong đó:

 • r là bán kính đường tròn nội tiếp
 • S là diện tích tam giác
 • p là chu vi tam giác
 • K là tích của ba đường cao

Hệ thức về đường trung tuyến

Trong tam giác vuông, đường trung tuyến là đoạn thẳng nối trung điểm của một cạnh với đỉnh góc vuông đối diện. Hệ thức về đường trung tuyến trong tam giác vuông cung cấp một số thông tin quan trọng về tỉ lệ và tính chất của các đoạn đường trung tuyến:

Tỉ lệ giữa các đường trung tuyến:

Trong một tam giác vuông, các đường trung tuyến cũng tuân theo một tỉ lệ cố định.

Tỉ lệ này là 1:2 tức là độ dài của mỗi đường trung tuyến so với độ dài cạnh góc vuông là \(\frac{1}{2}\).

Nói cách khác, nếu ta kí hiệu độ dài của mỗi đoạn đường trung tuyến là m, thì độ dài của cạnh góc vuông là 2m.

Tính chất của các đường trung tuyến:

Các đường trung tuyến trong tam giác vuông đều cắt nhau tại một điểm duy nhất, được gọi là trọng tâm.

Mỗi đường trung tuyến chia tam giác thành hai tam giác nhỏ cùng hình dạng.

Đường trung tuyến luôn nằm trong tam giác và nối trung điểm của một cạnh với đỉnh góc vuông đối diện.

Hệ thức về đường trung tuyến trong tam giác vuông là một khía cạnh quan trọng của hình học tam giác vuông, cung cấp cho chúng ta thông tin quan trọng về tỉ lệ và tính chất của các đường trung tuyến. Đồng thời, nó cũng là công cụ hữu ích để giải quyết các bài toán liên quan đến tam giác vuông.

Hệ thức về bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp

Đường tròn nội tiếp:

Bán kính đường tròn nội tiếp (r) của tam giác:

Công thức:

r = \(\frac{S}{p}\)

r = \(\frac{K}{p}\)

Trong đó:

 • S là diện tích tam giác
 • p là nửa chu vi tam giác p = \(\frac{(a + b + c)}{2}\)
 • K là tích diện tích tam giác và chu vi tam giác (K = S*p)

Hệ thức liên hệ giữa r và các cạnh của tam giác:

 • r = \(\frac{(abc)}{4K}\)
 • r = \(\frac{\sqrt{(s – a)(s – b)(s – c)}}{s}\)
 • Trong đó:

a, b, c là độ dài các cạnh của tam giác

s là nửa chu vi tam giác s = \(\frac{(a + b + c)}{2}\)

Đường tròn ngoại tiếp:

Bán kính đường tròn ngoại tiếp (R) của tam giác:

Công thức:

R = \(\frac{(abc)}{4K}\)

R = \(\frac{a}{2sinA}\) = \(\frac{b}{2sinB}\) = \(\frac{c}{2sinC}\)

Trong đó:

a, b, c là độ dài các cạnh của tam giác

A, B, C là các góc của tam giác

K là tích diện tích tam giác và chu vi tam giác (K = S*p)

Hệ thức liên hệ giữa R và các cạnh của tam giác:

 • R = \(\sqrt{s(s – a)(s – b)(s – c)}\)
 • Trong đó:

s là nửa chu vi tam giác s = \(\frac{(a + b + c)}{2}\)

Hệ thức liên hệ giữa r và R:

\(R = \frac{r}{1 – \frac{2r}{a}}\)
\(R = \frac{r}{1 – \frac{2r}{b}}\)
\(R = \frac{r}{1 – \frac{2r}{c}}\)
Tổng kết lại, việc nắm vững và áp dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông không chỉ là một phần quan trọng của học toán học mà còn là một kỹ năng cần thiết trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Từ việc tính toán độ dài các cạnh, diện tích, đến việc giải quyết các vấn đề thực tế, các hệ thức này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng kiến thức và giải quyết các bài toán phức tạp.

Hiểu biết sâu sắc về các hệ thức này không chỉ giúp chúng ta thành công trong học tập mà còn giúp chúng ta trở thành những người sáng tạo và thành công trong cuộc sống.