Lý thuyết hàm số bậc nhất – Toán lớp 9

Hàm số bậc nhất là một trong những hàm số cơ bản và quan trọng nhất trong toán học. Nó được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và đời sống. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về khái niệm hàm số bậc nhất, bao gồm định nghĩa, tính chất, đồ thị và ứng dụng thực tế.

Định nghĩa hàm số bậc nhất

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức:

y = ax + b

trong đó:

 • a và b là các số thực.
 • a ≠ 0.

Cách hiểu khác:

Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng y = ax + b, với a, b là các số thực và a ≠ 0, được biểu diễn bởi đồ thị là đường thẳng.

Ví dụ:

Hàm số y = 2x + 3 là hàm số bậc nhất.

Hàm số y = x^2 là hàm số bậc hai, không phải hàm số bậc nhất.

Phân loại hàm số bậc nhất:

Hàm số đồng biến: a > 0

Hàm số nghịch biến: a < 0

Chú ý:

Hàm số bậc nhất có thể được viết dưới dạng y = k(x + d) + c, với k, d, c là các số thực và k ≠ 0.

Đồ thị của hàm số bậc nhất luôn là đường thẳng.

Đồ thị hàm số

Đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng.

Cách vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất

Để vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0), ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định hai điểm thuộc đồ thị.

Chọn một giá trị bất kỳ cho x.

Tính giá trị tương ứng của y theo giá trị đã chọn của x.

Điểm (x; y) là một điểm thuộc đồ thị.

Bước 2: Nối hai điểm đó bằng một đường thẳng.

Có hai cách để xác định hai điểm thuộc đồ thị:

Cách 1:

Chọn x = 0.

Tính y = 2.0 + 3 = 3.

Điểm (0; 3) thuộc đồ thị.

Chọn x = 1.

Tính y = 2.1 + 3 = 5.

Điểm (1; 5) thuộc đồ thị.

Nối hai điểm (0; 3) và (1; 5) bằng một đường thẳng.

Cách 2:

Hàm số đi qua gốc tọa độ O(0; 0) vì b = 0.

Hệ số góc của đường thẳng bằng a.

Vẽ đường thẳng đi qua O(0; 0) và có hệ số góc a.

Ví dụ:

Vẽ đồ thị hàm số y = 2x + 3.

Cách 1:

Chọn x = 0.

Tính y = 2.0 + 3 = 3.

Điểm (0; 3) thuộc đồ thị.

Chọn x = 1.

Tính y = 2.1 + 3 = 5.

Điểm (1; 5) thuộc đồ thị.

Nối hai điểm (0; 3) và (1; 5) bằng một đường thẳng.

Cách 2:

Hàm số đi qua gốc tọa độ O(0; 0) vì b = 0.

Hệ số góc của đường thẳng bằng a = 2.

Vẽ đường thẳng đi qua O(0; 0) và có hệ số góc a = 2.

Lưu ý:

Đường thẳng đi qua hai điểm (x1; y1) và (x2; y2) có hệ số góc là:

k = (y2 – y1) / (x2 – x1)

Hàm số đồng biến trên R nếu a > 0.

Hàm số nghịch biến trên R nếu a < 0.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các dạng bài tập về đồ thị hàm số bậc nhất như:

 • Vẽ đồ thị của các hàm số bậc nhất cơ bản.
 • Xác định tập xác định của hàm số.
 • Tìm nghiệm của phương trình bằng đồ thị hàm số.
 • Giải bài toán ứng dụng bằng đồ thị hàm số.

Tính chất của hàm số bậc nhất

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức:

y = ax + b

trong đó a và b là các số thực và a ≠ 0.

Dưới đây là các tính chất của hàm số bậc nhất:

Tập xác định:

Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R.

Đồng biến, nghịch biến:

 • Hàm số bậc nhất y = ax + b đồng biến trên R nếu a > 0.
 • Hàm số bậc nhất y = ax + b nghịch biến trên R nếu a < 0.

Nghịch đảo:

Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0) có nghịch đảo là hàm số y = (x – b)/a.

Đồ thị:

Đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b là một đường thẳng.

 • Đường thẳng này cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b.
 • Hệ số góc của đường thẳng bằng a.

Giao điểm với các trục:

 • Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là điểm (0; b).
 • Giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là điểm (-b/a; 0).

Ứng dụng:

Hàm số bậc nhất được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, vật lý, kỹ thuật,…

Ví dụ:

Hàm số y = 2x + 3 biểu thị mối quan hệ giữa giá tiền (y) và số lượng sản phẩm (x).

Hàm số y = -5x + 10 biểu thị mối quan hệ giữa quãng đường (y) và thời gian (x).

Kết luận:

Hàm số bậc nhất là một hàm số quan trọng trong toán học. Hàm số bậc nhất được sử dụng để mô tả các mối quan hệ tuyến tính giữa hai đại lượng.

Các dạng bài tập liên quan

Ví dụ 1: Vẽ đồ thị hàm số y = 2x + 3.

Lời giải:

Xác định a = 2, b = 3.

Chọn hai điểm thuộc đồ thị: (0; 3) và (1; 5).

Nối hai điểm bằng một đường thẳng.

Ví dụ 2: Tìm nghiệm của hàm số y = 3x – 1.

Lời giải:

Giải phương trình 3x – 1 = 0.

Tìm được x = 1/3.

Ví dụ 3: Một cửa hàng bán áo với giá 200.000 đồng một áo. Hỏi cửa hàng thu được bao nhiêu tiền nếu bán được x áo?

Lời giải:

Hàm số biểu thị mối quan hệ giữa giá tiền (y) và số lượng áo (x) là y = 200.000x.

Nếu bán được x áo, cửa hàng thu được số tiền là y = 200.000x.

Tóm lại, hàm số bậc nhất là một công cụ toán học hữu ích, giúp giải quyết nhiều vấn đề trong thực tế. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết về hàm số bậc nhất.