Lý thuyết đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau là hai khái niệm cơ bản trong môn Toán học, đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về định nghĩa, tính chất, cách nhận biết và ứng dụng của hai loại đường thẳng này.

Đường thẳng song song

Định nghĩa:

Hai đường thẳng được gọi là song song nếu chúng không có điểm chung.

Ký hiệu: a // b.

Dấu hiệu nhận biết:

Có hệ số góc bằng nhau (a = a’) và tung độ gốc khác nhau (b ≠ b’).

Cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba.

Tính chất:

Bất kỳ đường thẳng nào cắt một trong hai đường thẳng thì cũng cắt đường thẳng kia.

Góc tạo bởi hai đường thẳng song song với một đường thẳng thứ ba bằng nhau.

Ví dụ:

Cho hai đường thẳng:

d1: y = 2x + 3

d2: y = 2x – 1

Kiểm tra:

Hệ số góc của d1 và d2 bằng nhau (a = a’ = 2).

Tung độ gốc của d1 và d2 khác nhau (b ≠ b’ = 3).

Kết luận: d1 // d2.

Đường thẳng cắt nhau

Định nghĩa:

Hai đường thẳng được gọi là cắt nhau nếu chúng có một điểm chung duy nhất.

Ký hiệu: a cắt b.

Dấu hiệu nhận biết:

Có hệ số góc khác nhau (a ≠ a’).

Tính chất:

Góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau bằng nhau hoặc bù nhau.

Ví dụ:

Cho hai đường thẳng:

d1: y = 3x + 1

d2: y = -2x + 4

Kiểm tra: Hệ số góc của d1 và d2 khác nhau (a ≠ a’ = 3, -2).

Kết luận: d1 cắt d2.

So sánh giữa đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

 

    Đặc điểm  Đường thẳng song song  Đường thẳng cắt nhau
Số điểm chung Không có Một điểm chung
Hệ số góc Bằng nhau (a = a’) Khác nhau (a ≠ a’)
Góc tạo bởi hai đường thẳng                     Bằng nhau hoặc

                             bù nhau

Tính chất Bất kỳ đường thẳng nào cắt một trong hai đường thẳng thì cũng cắt đường thẳng kia. * Góc tạo bởi hai đường thẳng song song với một đường thẳng thứ ba bằng nhau. Góc tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau bằng nhau hoặc bù nhau.
Ứng dụng Vẽ đường thẳng song song. * Tìm giao điểm của hai đường thẳng. * Giải bài toán ứng dụng. Tìm giao điểm của hai đường thẳng. * Giải bài toán ứng dụng.

Có bao nhiêu giao điểm có thể có giữa hai đường thẳng?

Số giao điểm có thể có giữa hai đường thẳng phụ thuộc vào vị trí tương đối của hai đường thẳng:

Hai đường thẳng song song:

Số giao điểm: 0

Lý do: Hai đường thẳng song song không có điểm chung nào.

Hai đường thẳng cắt nhau:

Số giao điểm: 1

Lý do: Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm duy nhất.

 Hai đường thẳng trùng nhau:

Số giao điểm: Vô số

Lý do: Hai đường thẳng trùng nhau có vô số điểm chung.

Ví dụ:

Hai đường thẳng song song:

Cho hai đường thẳng:

d1: y = 2x + 3

d2: y = 2x – 1

Kiểm tra:

Hệ số góc của d1 và d2 bằng nhau (a = a’ = 2).

Tung độ gốc của d1 và d2 khác nhau (b ≠ b’ = 3).

Kết luận: d1 // d2.

Số giao điểm: 0.

Hai đường thẳng cắt nhau:

Cho hai đường thẳng:

d1: y = 3x + 1

d2: y = -2x + 4

Kiểm tra:

Hệ số góc của d1 và d2 khác nhau (a ≠ a’ = 3, -2).

Kết luận: d1 cắt d2.

Số giao điểm: 1.

Hai đường thẳng trùng nhau:

Cho hai đường thẳng:

d1: y = 2x + 3

d2: y = 2x + 3

Kiểm tra:

           Hệ số góc và tung độ gốc của d1 và d2 bằng nhau (a = a’ = 2, b = b’ = 3).

Kết luận: d1 trùng d2.

Số giao điểm: Vô số.

Phương pháp giải phương trình 

Có nhiều phương pháp giải phương trình khác nhau, tùy thuộc vào loại phương trình và mức độ phức tạp của nó.

Dưới đây là một số phương pháp giải phương trình phổ biến:

Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử:

Áp dụng cho các phương trình bậc hai và bậc ba.

Phân tích đa thức thành nhân tử để tìm nghiệm của phương trình.

Ví dụ:

Giải phương trình: \(x^2 – 4x + 3 = 0\)

Phân tích đa thức: (x – 1)(x – 3) = 0

Tìm nghiệm: x = 1 hoặc x = 3

Phương pháp sử dụng công thức nghiệm:

 • Áp dụng cho các phương trình bậc hai.
 • Sử dụng công thức nghiệm để tìm nghiệm của phương trình.

Ví dụ:

Giải phương trình: \(x^2 + 2x – 3 = 0\)

Sử dụng công thức nghiệm: x = (-b ± \(\sqrt{b^2 – 4ac}\)) / 2a

Tìm nghiệm: x = 1 hoặc x = -3

Phương pháp đặt ẩn phụ:

Áp dụng cho các phương trình bậc hai và bậc ba phức tạp.

Đặt ẩn phụ để đưa phương trình về dạng đơn giản hơn.

Ví dụ:

Giải phương trình: \(x^3 – 2x^2 + x – 2 = 0\)

Đặt ẩn phụ: y = x – 1

Đưa phương trình về dạng: \(y^3 + y^2 – y – 2 = 0\)

Giải phương trình này để tìm y

Thay y = x – 1 để tìm x

Phương pháp đồ thị:

 • Áp dụng cho các phương trình bậc hai và bậc ba.
 • Vẽ đồ thị của hàm số tương ứng với phương trình.
 • Tìm nghiệm của phương trình bằng cách tìm giao điểm của đồ thị với trục hoành.

Ví dụ:

Giải phương trình: \(x^2 – 4x + 3 = 0\)

Vẽ đồ thị của hàm số y = \(x^2 – 4x + 3\)

Tìm giao điểm của đồ thị với trục hoành: x = 1 hoặc x = 3

Ngoài ra, còn có một số phương pháp giải phương trình khác như:

 • Phương pháp cộng đại số
 • Phương pháp so sánh
 • Phương pháp thử chọn

Lựa chọn phương pháp giải phương trình phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

 • Loại phương trình
 • Mức độ phức tạp của phương trình
 • Khả năng và sở thích của người giải

Các dạng bài tập liên quan

Ví dụ 1: Cho hai đường thẳng d1: y = 2x + 3 và d2: y = 2x – 1. Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng này.

Giải:

Bước 1: So sánh hệ số góc của hai đường thẳng.

  • Hệ số góc của d1 là a1 = 2.
  • Hệ số góc của d2 là a2 = 2.

Bước 2: Vì a1 = a2 = 2, hai đường thẳng d1 và d2 có cùng hệ số góc.

Bước 3: So sánh tung độ gốc của hai đường thẳng.

  • Tung độ gốc của d1 là b1 = 3.
  • Tung độ gốc của d2 là b2 = -1.

Bước 4: Vì b1 ≠ b2 (3 ≠ -1), hai đường thẳng d1 và d2 song song.

Kết luận: Hai đường thẳng d1 và d2 song song.

Ví dụ 2: Cho điểm A(1; 2) và đường thẳng d: y = 3x + 1. Tìm phương trình đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng d.

Giải:

Bước 1: Vì đường thẳng đi qua điểm A(1; 2) và song song với đường thẳng d nên nó có cùng hệ số góc với d.

Bước 2: Hệ số góc của d là a = 3.

Bước 3: Phương trình đường thẳng đi qua điểm A(1; 2) và có hệ số góc a = 3 là:

y – y1 = a(x – x1)

y – 2 = 3(x – 1)

y = 3x – 1

Kết luận: Phương trình đường thẳng đi qua điểm A(1; 2) và song song với đường thẳng d là y = 3x – 1.

Tóm lại, đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau là hai khái niệm quan trọng trong Toán học với nhiều ứng dụng trong thực tế. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết về hai loại đường thẳng này.