Lý thuyết và công thức tính diện tích hình trụ

Diện tích hình trụ được tính bằng các công thức khác nhau tùy thuộc vào bán kính đáy và chiều cao. Bài viết này sẽ giới thiệu các công thức tính diện tích hình trụ trong các trường hợp cụ thể và giải một số bài tập ví dụ để minh họa cho các công thức tính.

Diện tích xung quanh hình trụ

Diện tích xung quanh của hình trụ bằng chu vi đáy nhân với chiều cao:

\(Sxq = p \times  h\)

Trong đó:

Sxq: Diện tích xung quanh

p: Chu vi đáy

h: Chiều cao

Diện tích toàn phần hình trụ

Diện tích toàn phần của hình trụ bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích hai mặt đáy:

\(S = Sxq + 2   \times  Sđáy\)

\(S = p  \times  h + 2   \times  (π  \times  r²)\)

Trong đó:

S: Diện tích toàn phần

Sxq: Diện tích xung quanh

Sđáy: Diện tích đáy

p: Chu vi đáy

r: Bán kính đáy

h: Chiều cao

π (pi) ≈ 3,14

Một số công thức liên quan

Chu vi đáy

\(p = 2   \times  π   \times  r\)

Diện tích đáy

\(Sđáy = π  \times  r²\)

Thể tích hình trụ

\(V = π \times  r²  \times  h\)

Ví dụ:

Ví dụ 1: Cho hình trụ có bán kính đáy r = 5cm, chiều cao h = 10cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ.

Giải:

Diện tích xung quanh:

\(Sxq = p  \times  h = 2  \times  π  \times  r  \times  h = 2  \times  3,14  \times  5  \times  10 = 314cm²\)

Diện tích toàn phần:

\(S = Sxq + 2  \times  Sđáy = 314 + 2  \times  (π  \times  r²) = 314 + 2  \times  (3,14  \times  5²) = 628cm²\)

Các dạng bài tập và phương pháp giải diện tích hình trụ

Dạng 1: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ

Phương pháp giải:

Bước 1: xác định các yếu tố cần thiết:

Chu vi đáy (p) hoặc bán kính đáy (r)

Chiều cao (h)

Bước 2: Chọn công thức phù hợp để tính diện tích xung quanh (Sxq), diện tích toàn phần (S) và thể tích (V):

Diện tích xung quanh:

\(Sxq = p  \times  h = 2  \times  π  \times  r  \times  h\)

Diện tích toàn phần:

\(S = Sxq + 2  \times  Sđáy = p  \times  h + 2  \times  (π  \times  r²) = 2  \times  π  \times  r  \times  h + 2  \times  (π  \times  r²)\)

Thể tích:

\(V = π  \times  r²  \times  h\)

Bước 3: Thay các giá trị đã xác định vào công thức để tính.

Ví dụ:

Ví dụ 1: Cho hình trụ có bán kính đáy r = 5cm, chiều cao h = 10cm. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ.

Giải:

Diện tích xung quanh:

\(Sxq = 2  \times  π  \times  r  \times  h = 2  \times  3,14  \times  5  \times  10 = 314cm²\)

Diện tích toàn phần:

\(S = 314 + 2  \times  (π  \times  r²) = 314 + 2  \times  (3,14  \times  5²) = 628cm²\)

Thể tích:

\(V = π  \times  r²  \times  h = 3,14  \times  5²  \times  10 = 785cm³\)

Dạng 2: Tính bán kính đáy, chiều cao hình trụ

Phương pháp giải:

Bước 1: Lựa chọn công thức phù hợp dựa vào thông tin đề bài cho và yêu cầu tính toán.

Bước 2: Thay các giá trị đã biết vào công thức để tính toán.

Ví dụ:

Ví dụ 2: Cho hình trụ có diện tích xung quanh Sxq = 160cm², chiều cao h = 8cm. Tính bán kính đáy của hình trụ.

Giải:

Bán kính đáy:

\(r = \frac{Sxq}{ 2}  \times  π  \times  h = \frac{160} {2}  \times  3,14  \times  8 = 2,5cm\)

Dạng 3: Bài toán ứng dụng

Phương pháp giải:

Bước 1: Phân tích đề bài, xác định yêu cầu tính toán.

Bước 2: Chọn phương pháp giải phù hợp.

Bước 3: Giải bài toán theo phương pháp đã chọn.

Bước 4: Kiểm tra tính hợp lý của kết quả.

Ví dụ:

Ví dụ 3: Một chiếc hộp đựng thức ăn hình trụ có bán kính đáy r = 3cm, chiều cao h = 10cm. Tính diện tích toàn phần của chiếc hộp (không tính phần nắp).

Giải:

Diện tích toàn phần:

\(S = 2  \times  π  \times  r  \times  h + 2  \times  (π  \times  r²) = 2  \times  3,14  \times  3  \times  10 + 2  \times  (3,14  \times  3²) = 282,6cm²\)

Bài tập trắc nghiệm diện tích hình trụ

Câu 1: Cho hình trụ có bán kính đáy r = 5cm, chiều cao h = 10cm. Diện tích xung quanh của hình trụ là:

A. 157cm²

B. 314cm²

C. 628cm²

D. 785cm²

Câu 2: Cho hình trụ có bán kính đáy r = 3cm, chiều cao h = 8cm. Diện tích toàn phần của hình trụ là:

A. 150,72cm²

B. 226,08cm²

C. 301,44cm²

D. 376,8cm²

Câu 3: Một chiếc hộp đựng bút hình trụ có bán kính đáy r = 2,5cm, chiều cao h = 10cm. Diện tích toàn phần của chiếc hộp (không tính phần nắp) là:

A. 157cm²

B. 226,08cm²

C. 301,44cm²

D. 376,8cm²

Câu 4: Cho hình trụ có diện tích xung quanh Sxq = 314cm², chiều cao h = 8cm. Bán kính đáy của hình trụ là:

A. 2,5cm

B. 5cm

C. 7,5cm

D. 10cm

Câu 5: Cho hình trụ có diện tích toàn phần S = 628cm², chiều cao h = 10cm. Bán kính đáy của hình trụ là:

A. 2,5cm

B. 5cm

C. 7,5cm

D. 10cm

Câu 6: Một chiếc thùng đựng nước hình trụ có bán kính đáy r = 30cm, chiều cao h = 120cm. Diện tích toàn phần của chiếc thùng (không tính phần nắp) là:

A. 10800cm²

B. 14400cm²

C. 18000cm²

D. 21600cm²

Câu 7: Một bể nước hình trụ có bán kính đáy r = 1,5m, chiều cao h = 2m. Diện tích xung quanh của bể nước là:

A. 28,26m²

B. 42,4m²

C. 56,52m²

D. 70,68m²

Câu 8: Một ống trụ có bán kính đáy r = 5cm, chiều cao h = 20cm. Thể tích của ống trụ là:

A. 392,5cm³

B. 785cm³

C. 1177,5cm³

D. 1570cm³

Câu 9: Một chiếc xô hình trụ có bán kính đáy r = 10cm, chiều cao h = 20cm. Người ta đổ đầy nước vào xô. Lượng nước cần đổ vào xô  là:

A. 6280cm³

B. 12560cm³

C. 18840cm³

D. 25120cm³

Câu 10: Một bể bơi hình trụ có bán kính đáy r = 10m, chiều cao h = 2,5m. Lượng nước cần đổ vào bể để bể đầy là:

A. 7850m³

B. 15700m³

C. 23550m³

D. 31400m³

Đáp án:

  1. B
  2. C
  3. B
  4. A
  5. C
  6. B
  7. A
  8. A
  9. C
  10. B

Như vậy, bài viết đã giới thiệu các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình trụ trong các trường hợp cụ thể và giải một số bài tập ví dụ để minh họa cho các công thức tính. 

Chúc bạn học tốt với toanhoc.edu.vn

Với niềm đam mê mãnh liệt đối với toán học, tôi luôn mong muốn truyền tải kiến thức và khơi gợi niềm yêu thích môn học này cho thế hệ trẻ. Tôi luôn tận tâm trong công việc giảng dạy, sử dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả để giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng và hứng thú. Với những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực toán học, tôi đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá và được cộng đồng khoa học đánh giá cao. Tôi là nguồn cảm hứng và tấm gương sáng cho các thế hệ học sinh và sinh viên yêu thích toán học.