Tổng hợp lý thuyết và công thức tính chu vi hình thoi

Chu vi hình thoi là một khái niệm toán học cơ bản được sử dụng để tính toán tổng độ dài của tất cả các cạnh của hình thoi. Hiểu biết về chu vi hình thoi đóng vai trò quan trọng trong việc giải các bài toán liên quan đến hình thoi, cũng như ứng dụng trong thực tế.

Lý thuyết về chu vi hình thoi

Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau và hai đường chéo vuông góc với nhau.

Chu vi hình thoi là tổng độ dài của bốn cạnh hình thoi.

Lý thuyết về chu vi hình thoi

Công thức tính chu vi hình thoi

Công thức:

C = 4a

Trong đó:

C là chu vi hình thoi

a là độ dài cạnh hình thoi

Ví dụ:

Cho hình thoi ABCD có AB = 5 cm. Chu vi hình thoi ABCD là:

C = 4a = 4  5 = 20 cm

Cách tính chu vi hình thoi dựa trên tính chất

Tính chất 1: Hai đường chéo của hình thoi cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Tính chất 2: Các đường phân giác của hai góc kề nhau của hình thoi cắt nhau tại một điểm trên đường chéo.

Cách tính:

Vẽ đường chéo AC của hình thoi.

Gọi O là trung điểm của AC.

Ta có: AO = OC = AC/2.

Chu vi hình thoi ABCD là:

C = AB + BC + CD + DA = 4(AO) = 4(AC)

Các dạng bài tập về chu vi hình thoi

Dạng 1: Cho độ dài cạnh hình thoi, tính chu vi hình thoi.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức C = 4a, trong đó a là độ dài cạnh hình thoi.

Ví dụ:

Cho hình thoi ABCD có AB = 5 cm. Chu vi hình thoi ABCD là:

C = 4a = 4  5 = 20 cm

Dạng 2: Cho một đường chéo của hình thoi, tính chu vi hình thoi.

Phương pháp giải:

Tính độ dài cạnh hình thoi dựa vào tính chất hình thoi (hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và chia hình thoi thành bốn tam giác vuông bằng nhau).

Áp dụng công thức C = 4a, trong đó a là độ dài cạnh hình thoi.

Ví dụ:

Cho hình thoi ABCD có AC = 10 cm. Chu vi hình thoi ABCD là:

O là trung điểm của AC => AO = OC = 5 cm

\(AB = \sqrt{AO^2 + BO^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}\) (cm)

\(C = 4a = 4 \times 5\sqrt{2} = 20\sqrt{2}\) (cm)

Dạng 3: Cho hai đường chéo của hình thoi, tính chu vi hình thoi.

Phương pháp giải:

Tính độ dài cạnh hình thoi dựa vào tính chất hình thoi (hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và chia hình thoi thành bốn tam giác vuông bằng nhau).

Áp dụng công thức C = 4a, trong đó a là độ dài cạnh hình thoi.

Ví dụ:

Cho hình thoi ABCD có AC = 10 cm và BD = 12 cm. Chu vi hình thoi ABCD là:

O là trung điểm của AC và BD => AO = OC = 5 cm và BO = OD = 6 cm

\(AB = \sqrt{AO^2 + BO^2} = \sqrt{5^2 + 6^2} = \sqrt{61}\) (cm)

\(C = 4a = 4 \sqrt{61} = 4\sqrt{61}\) (cm)

Bài tập về chu vi hình thoi có lời giải

Bài 1: Cho hình thoi ABCD có AB = 6 cm. Tính chu vi hình thoi ABCD.

Lời giải:

Chu vi hình thoi ABCD là:

C = 4a = 4  6 = 24 (cm)

Bài 2: Cho hình thoi MNPQ có MN = 8 cm. Gọi I là trung điểm của MN. Tính chu vi hình thoi MNPQ.

Lời giải:

\(MI = \frac{MN}{2} = \frac{8}{2} = 4\) (cm)

MP = MI + MI = 4 + 4 = 8 (cm)

Chu vi hình thoi MNPQ là:

C = 4MP = 4  8 = 32 (cm)

Bài 3: Cho hình thoi ABCD có AC = 10 cm. Tính chu vi hình thoi ABCD.

Lời giải:

O là trung điểm của AC => AO = OC = 5 cm

\(AB = \sqrt{AO^2 + BO^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}\) (cm)

Chu vi hình thoi ABCD là:

\(C = 4a = 4 \times 5\sqrt{2} = 20\sqrt{2}\) (cm)

Bài 4: Cho hình thoi EFGH có EF = 12 cm và EG = 16 cm. Tính chu vi hình thoi EFGH.

Lời giải:

O là trung điểm của EF và EG => EO = OF = 6 cm và GO = OH = 8 cm

\(EH = \sqrt{EO^2 + GO^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10\) (cm)

Chu vi hình thoi EFGH là:

C = 4EH = 4  10 = 40 (cm)

Bài 5: Cho hình thoi KLMN có KL = 15 cm và KM = 20 cm. Gọi O là trung điểm của KM. Tính chu vi hình thoi KLMN.

Lời giải:

KO = MO = KM/2 = 20/2 = 10 (cm)

\(KN = \sqrt{KO^2 + NO^2} = \sqrt{10^2 + 10^2} = 10\sqrt{2}\) (cm)

Chu vi hình thoi KLMN là:

\(C = 4KN = 4 \times 10\sqrt{2} = 40\sqrt{2}\) (cm)

Bài tập trắc nghiệm có đáp án

Bài tập 1:

Hình thoi ABCD có độ dài một cạnh là 6cm. Chu vi của hình thoi này là bao nhiêu?

a) 12cm

b) 18cm

c) 24cm

d) 36cm

 Lời giải: 

Chu vi của hình thoi được tính bằng tổng độ dài của tất cả các cạnh. Vì hình thoi có 4 cạnh bằng nhau nên chu vi là 4 lần độ dài một cạnh. Vậy chu vi là 4  6cm = 24cm. Vì vậy đáp án là c) 24cm.

Bài tập 2:

Hình thoi có đường chéo chính là 10cm và một góc bằng 60 độ. Tính chu vi của hình thoi.

a) 20cm

b) 25cm

c) 30cm

d) 35cm

Lời giải: 

Vì đường chéo chính chia hình thoi thành 2 tam giác đều, mỗi cạnh của tam giác đều là 5cm (vì đường chéo chính là cạnh của tam giác đều). Như vậy, chu vi của hình thoi là 4  5cm = 20cm. Vậy đáp án là a) 20cm.

Bài tập 3:

Chu vi của một hình thoi là 36cm. Nếu một cạnh của hình thoi dài 9cm, độ dài của cạnh còn lại là bao nhiêu?

a) 6cm

b) 9cm

c) 12cm

d) 15cm

Lời giải: 

Vì hình thoi có 4 cạnh bằng nhau, vậy độ dài của cạnh còn lại cũng là 9cm. Vậy đáp án là b) 9cm.

Bài tập 4:

Hình thoi có chu vi là 60cm. Nếu một cạnh của hình thoi dài 15cm, độ dài của cạnh còn lại là bao nhiêu?

a) 10cm

b) 15cm

c) 20cm

d) 25cm

Lời giải: 

Vì hình thoi có 4 cạnh bằng nhau, vậy chu vi được chia đều cho 4 cạnh. Vậy độ dài của cạnh còn lại là 60cm / 4 = 15cm. Vậy đáp án là b) 15cm.

Bài tập 5:

Một hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 8cm và 10cm. Chu vi của hình thoi đó là:

 A. 28cm

B. 36cm

C. 40cm

D. 48cm

Lời giải:

Công thức tính chu vi hình thoi là:

Chu vi = 2 \(\times\) (Độ dài đường chéo 1 + Độ dài đường chéo 2)

Áp dụng công thức vào bài toán, ta được:

Chu vi = 2 \(\times\) (8cm + 10cm) = 2 \(\times\) 18cm = 36cm

Vậy đáp án đúng là B. 36cm.

 Luyện tập

Câu 1: Một hình thoi có cạnh bằng 5cm. Chu vi hình thoi bằng:

A. 10cm

B. 15cm

C. 20cm

D. 25cm

Câu 2: Chu vi hình thoi ABCD là 32cm. Độ dài cạnh hình thoi là:

A. 4cm

B. 6cm

C. 8cm

D. 10cm

Câu 3: Cho hình thoi MNPQ có chu vi là 40cm. Biết MN = 8cm. Độ dài cạnh NP là:

A. 8cm

B. 10cm

C. 12cm

D. 14cm

Câu 4: Một hình thoi có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 4cm. Độ dài cạnh hình thoi là:

A. 2cm

B. 3cm

C. 4cm

D. 5cm

Câu 5: Chu vi hình thoi ABCD bằng 20cm. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Chu vi hình MNPQ là:

A. 10cm

B. 15cm

C. 20cm

D. 25cm

Tóm lại, chu vi hình thoi là một công thức đơn giản nhưng hữu ích trong việc tính toán độ dài của hình thoi. Việc nắm vững công thức và cách tính chu vi hình thoi sẽ giúp bạn giải quyết các bài toán liên quan một cách hiệu quả và chính xác.

Chúc bạn học tốt với toanhoc.edu.vn

Với niềm đam mê mãnh liệt đối với toán học, tôi luôn mong muốn truyền tải kiến thức và khơi gợi niềm yêu thích môn học này cho thế hệ trẻ. Tôi luôn tận tâm trong công việc giảng dạy, sử dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả để giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng và hứng thú. Với những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực toán học, tôi đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá và được cộng đồng khoa học đánh giá cao. Tôi là nguồn cảm hứng và tấm gương sáng cho các thế hệ học sinh và sinh viên yêu thích toán học.