Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước

Trong toán học, việc tìm giá trị của một phân số trong một tập hợp các phân số là một kỹ năng quan trọng mà học sinh cần phải nắm vững. Để thực hiện điều này, chúng ta cần áp dụng các phương pháp như so sánh phân số, chuyển đổi phân số về cùng mẫu số, hoặc sử dụng các phép tính như phép nhân hoặc phép chia.

Tìm giá trị phân số của một số cho trước là gì?

Tìm giá trị phân số của một số b cho trước là tìm giá trị của một phân số khi đã biết số và giá trị của phân số đó.

Quy tắc Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Muốn tìm giá trị \(\frac{m}{n}\)của một số cho trước, ta thực hiện phép tính \(b.\frac{m}{n}\)

Giá trị phân số = Số cho trước x Giá trị của phân số

Ví dụ:

Tìm \(\frac{3}{5}\) của 10.

Giải:

Giá trị phân số = 10 x \(\frac{3}{5}\) = 6.

Dạng bài tập về tìm giá trị phân số của một số cho trước

 Dạng bài 1: Tìm giá trị phân số khi biết tử số và mẫu số

Phương pháp giải:

  • Chuyển đổi các phân số về cùng một mẫu số.
  • So sánh các phân số và xác định giá trị của phân số cần tìm.

Ví dụ:

Tìm giá trị của phân số \( \frac{2}{3} \) trong số \( \frac{2}{3} \), \( \frac{3}{4} \), và \( \frac{5}{6} \).

Lời giải:

Chuyển đổi các phân số về cùng mẫu số:

\( \frac{2}{3} \), \( \frac{3}{4} \), và \( \frac{5}{6} \) có thể chuyển đổi về cùng mẫu số là 12.

\( \frac{2}{3} = \frac{8}{12} \), \( \frac{3}{4} = \frac{9}{12} \), và \( \frac{5}{6} = \frac{10}{12} \).

Xác định giá trị của phân số \( \frac{2}{3} \):

\( \frac{2}{3} \) có giá trị bằng \( \frac{8}{12} \), vì vậy giá trị của nó là \( \frac{8}{12} \).

 Dạng bài 2: Tìm giá trị phân số khi biết quy tắc phép chia

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc phép chia phân số để tìm giá trị của phân số cần tìm.

Ví dụ:

Tìm giá trị của phân số khi biết rằng \( \frac{2}{3} \) của một số là 4.

Lời giải:

Áp dụng quy tắc phép chia:

Ta có: \( \frac{2}{3} \) của một số là 4.

Do đó, \( \frac{1}{3} \) của số đó là \( \frac{4}{2} = 2 \).

Vậy số cần tìm là \( 2 \times 3 = 6 \).

 Dạng bài 3: Tìm giá trị phân số khi biết phép nhân

Phương pháp giải:

Áp dụng phép nhân để tìm giá trị của phân số cần tìm.

Ví dụ:

Nếu \( \frac{2}{3} \) của một số là \( \frac{4}{5} \), hãy tìm số đó.

Lời giải:

Áp dụng phép nhân:

Ta có: \( \frac{2}{3} \times x = \frac{4}{5} \).

Giải phương trình này để tìm giá trị của \( x \).

Bài tập vận dụng có lời giải chi tiết

Bài tập 1:

Tìm giá trị của phân số khi biết rằng \( \frac{2}{3} \) của một số là \( \frac{4}{5} \).

Lời giải:

Ta biết rằng phần \( \frac{2}{3} \) của một số là \( \frac{4}{5} \). Áp dụng quy tắc phép chia, ta có:

\( \frac{2}{3} \times x = \frac{4}{5} \)

\( x = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{2}{3}} = \frac{4}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{6}{5} \)

Vậy số cần tìm là \( \frac{6}{5} \).

Bài tập 2:

Tìm giá trị của phân số \( \frac{4}{5} \) trong số \( \frac{3}{4} \), \( \frac{4}{5} \), và \( \frac{5}{6} \).

Lời giải:

Chuyển đổi các phân số về cùng mẫu số:

\( \frac{3}{4} = \frac{15}{20} \), \( \frac{4}{5} = \frac{16}{20} \), và \( \frac{5}{6} = \frac{25}{30} \).

Vậy phân số \( \frac{4}{5} \) đã có mẫu số là 20 và tử số là 16, do đó giá trị của nó là \( \frac{16}{20} \).

Bài tập 3:

Tìm số mà phần \( \frac{3}{4} \) của nó là \( \frac{9}{10} \).

Lời giải:

Áp dụng quy tắc phép chia:

\( \frac{3}{4} \times x = \frac{9}{10} \)

\( x = \frac{\frac{9}{10}}{\frac{3}{4}} = \frac{9}{10} \times \frac{4}{3} = \frac{36}{30} = \frac{6}{5} \)

Vậy số cần tìm là \( \frac{6}{5} \).

Bài tập 4:

Nếu \( \frac{5}{6} \) của một số là \( \frac{25}{36} \), hãy tìm số đó.

Lời giải:

Áp dụng quy tắc phép chia:

\( \frac{5}{6} \times x = \frac{25}{36} \)

\( x = \frac{\frac{25}{36}}{\frac{5}{6}} = \frac{25}{36} \times \frac{6}{5} = \frac{30}{30} = 1 \)

Vậy số cần tìm là 1.

Việc tìm giá trị của một phân số trong một tập hợp các phân số đòi hỏi hiểu biết về các phương pháp và quy tắc cơ bản của toán học. Bằng cách sử dụng các phương pháp này và áp dụng chúng vào các bài toán, học sinh có thể hiểu sâu hơn về khái niệm phân số và cách áp dụng chúng vào thực tế.

Chúc bạn học tốt với toanhoc.edu.vn