Hướng dẫn chi tiết về các phép toán trên tập hợp

Trong môn toán, việc hiểu và áp dụng các phép toán trên tập hợp là một phần quan trọng của chương trình giáo dục, đặc biệt là trong cấp độ lớp 10. Các phép toán này không chỉ giúp học sinh phát triển kỹ năng tính toán mà còn giúp họ phát triển khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề. Trên hết, việc nắm vững các phép toán này sẽ giúp học sinh hiểu sâu hơn về cấu trúc và tính chất của các tập hợp số và các đối tượng toán học khác.

Tổng quan về lý thuyết tập hợp

Khái niệm tập hợp

 • Tập hợp là một khái niệm cơ bản của toán học, được dùng để mô tả một nhóm các đối tượng được xem xét như một chỉnh thể.
 • Các đối tượng trong tập hợp được gọi là phần tử của tập hợp.
 • Tập hợp có thể được biểu diễn bằng cách liệt kê các phần tử của nó trong ngoặc nhọn, hoặc bằng cách nêu đặc điểm chung của các phần tử.

Ký hiệu a ∈ A dùng để chỉ a là một phần tử của tập hợp A, hay nói cách khác a thuộc tập hợp A. Ngược lại, ký hiệu aA dùng để chỉ a không thuộc tập hợp A.

Một tập hợp được xác định bằng:

Liệt kê các phần tử của tập hợp: A = a; an; a3;…

Chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử thuộc tập hợp: A = x ∈ Xp(x)

Các loại tập hợp thường gặp

Tập hợp rỗng

 • Là tập hợp không chứa phần tử nào.
 • Ký hiệu: ∅.
 • Ví dụ: Tập hợp các số nguyên dương chẵn nhỏ hơn 1 là tập hợp rỗng.

Tập hợp con

 • Là tập hợp mà mọi phần tử của nó đều thuộc một tập hợp khác.
 • Ký hiệu: ⊂.
 • Ví dụ: A = {1, 2} là tập hợp con của B = {1, 2, 3}.

Hai tập hợp bằng nhau

 • Hai tập hợp được gọi là bằng nhau nếu chúng có chung tất cả các phần tử.
 • Ký hiệu: =.
 • Ví dụ: A = {1, 2} và B = {2, 1} là hai tập hợp bằng nhau.

Các phép toán trên tập hợp 

Hợp của hai tập hợp

 • Ký hiệu: A ∪ B.
 • Là tập hợp gồm các phần tử thuộc một trong hai tập hợp A hoặc B hoặc thuộc cả hai tập hợp A và B.
 • Ví dụ: A = {1, 2, 3}, B = {2, 3, 4} thì A ∪ B = {1, 2, 3, 4}.

Giao của hai tập hợp

 • Ký hiệu: A ∩ B.
 • Là tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp A và B.
 • Ví dụ: A = {1, 2, 3}, B = {2, 3, 4} thì A ∩ B = {2, 3}.

Hiệu của hai tập hợp

 • Ký hiệu: A \ B.
 • Là tập hợp gồm các phần tử thuộc tập hợp A mà không thuộc tập hợp B.
 • Ví dụ: A = {1, 2, 3}, B = {2, 3, 4} thì A \ B = {1}.

Phần bù của tập hợp

 • Ký hiệu: A\B.
 • Là tập hợp gồm các phần tử thuộc vũ trụ U mà không thuộc tập hợp B.
 • Ví dụ: U = {1, 2, 3, 4}, A = {1, 2}, B = {2, 3} thì A\B = {1}.

Bài tập các phép toán trên tập hợp lớp 10 có lời giải chi tiết:

Bài 1: Cho hai tập hợp A = {1, 2, 3, 4} và B = {3, 4, 5, 6}.

a) Tìm A ∩ B.

Lời giải:

A ∩ B = {phần tử chung của A và B} = {3, 4}.

b) Tìm A ∪ B.

Lời giải:

A ∪ B = {phần tử thuộc A hoặc B hoặc thuộc cả hai A và B} = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

c) Tìm A \ B.

Lời giải:

A \ B = {phần tử thuộc A mà không thuộc B} = {1, 2}.

Bài 2: Cho tập hợp C = {x | x là số học sinh giỏi lớp 10A}. Hãy mô tả tập hợp lũy thừa của tập hợp C.

Lời giải:

Tập hợp lũy thừa của tập hợp C là tập hợp gồm tất cả các tập hợp con của tập hợp C.

Vì tập hợp C có n phần tử (n là số học sinh giỏi lớp 10A), nên tập hợp lũy thừa của tập hợp C có 2^n phần tử.

Mỗi phần tử của tập hợp lũy thừa P(C) là một tập hợp con của tập hợp C, có thể là tập hợp rỗng, tập hợp con chỉ có một phần tử, tập hợp con có hai phần tử, …, hoặc tập hợp con có tất cả n phần tử.

Ví dụ:

 • Nếu C = {1, 2}, thì P(C) = {∅, {1}, {2}, {1, 2}}.
 • Nếu C = {1, 2, 3}, thì P(C) = {∅, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}.

Bài 3: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó 25 học sinh thích môn Toán, 20 học sinh thích môn Văn và 10 học sinh thích cả hai môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh không thích môn nào?

Lời giải:

 • Gọi A là tập hợp học sinh thích môn Toán, B là tập hợp học sinh thích môn Văn. 
 • Khi đó, A ∩ B là tập hợp học sinh thích cả hai môn Toán và Văn. 
 • Ta có: n(A) = 25, n(B) = 20, n(A ∩ B) = 10. 
 • Số học sinh thích môn Toán hoặc môn Văn là: n(A ∪ B) = n(A) + n(B) – n(A ∩ B) = 25 + 20 – 10 = 35. 
 • Vậy số học sinh không thích môn nào là: n(U) – n(A ∪ B) = 40 – 35 = 5. 

Bài tập nâng cao:

1) Cho tập hợp A = {x | x là số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 20}. Hãy viết tập hợp A dưới dạng liệt kê.

Lời giải:

A = {3, 6, 9, 12, 15, 18}.

2) Chứng minh rằng A ∩ B = A \ B.

Lời giải:

 • A ∩ B = {phần tử chung của A và B}. 
 • A \ B = {phần tử thuộc A mà không thuộc B}. 
 • Nếu x thuộc A ∩ B thì x thuộc A và x thuộc B. 
 • Do x thuộc A nên x không thuộc B (vì A ∩ B = A \ B). 
 • Vậy A ∩ B = A \ B. 

3) Cho một tập hợp có 10 phần tử. Tìm số tập hợp con của tập hợp đó.

Lời giải:

Tập hợp có 10 phần tử có 2^10 = 1024 tập hợp con.

Luyện tập về tập hợp các phép hợp lớp 10 

 1. Cho hai tập hợp A = {1, 2, 3, 4} và B = {2, 3, 5, 6}. Hãy tìm:
 • A ∩ B.
 • A ∪ B.
 • A \ B.
 • B \ A.
 1. Cho tập hợp C = {x | x là số tự nhiên nhỏ hơn 10}. Hãy tìm:
 • C ∩ {2, 4, 6, 8}.
 • C ∪ {1, 3, 5, 7, 9}.
 • C \ {0, 1, 2, 3}.
 1. Cho hai tập hợp A và B. Biết A ∩ B = {1, 2, 3} và A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5}. Hãy tìm A và B.
 2. Cho hai tập hợp A và B. Chứng minh rằng:
 • A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C).
 • A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C).
 1. Cho tập hợp A = {1, 2, 3, 4, 5}. Hãy tìm tất cả các tập hợp con của tập hợp A.
 2. Cho hai tập hợp A và B. Chứng minh rằng:
 • A ∩ (B \ A) = ∅.
 • A ∪ (B \ A) = A ∪ B.
 1. Cho một tập hợp có 10 phần tử. Tìm số tập hợp con của tập hợp đó.
 2. Cho hai tập hợp A và B. Chứng minh rằng:
 • A ⊆ B ⇔ A ∩ B = A.
 • A ⊇ B ⇔ A ∪ B = A.
 1. Cho hai tập hợp A và B. Chứng minh rằng:
 • A ∩ B = ∅ ⇔ A ⊆ B.
 • A ∪ B = ∅ ⇔ A ∩ B = A.
 1. Cho hai tập hợp A và B. Chứng minh rằng:
 • A ∩ B = A ⇔ A ⊆ B.
 • A ∪ B = B ⇔ A ⊇ B.

Tóm lại, việc nắm vững các phép toán trên tập hợp là một phần quan trọng trong chương trình giáo dục của lớp 10. Qua việc thực hành và áp dụng, học sinh có thể phát triển không chỉ kỹ năng tính toán mà còn khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề, mở ra cánh cửa cho sự hiểu biết sâu rộng về toán học.