Lý thuyết so sánh hai số thập phân – Toán lớp 5

So sánh hai số thập phân là một kỹ năng toán học cơ bản mà học sinh cần nắm vững. Kỹ năng này giúp học sinh giải quyết các bài toán liên quan đến đo lường, tính toán, so sánh các đại lượng có giá trị thập phân.Bài viết này sẽ hướng dẫn học sinh cách so sánh hai số thập phân một cách chính xác và hiệu quả.

Khái niệm so sánh hai số thập phân

So sánh hai số thập phân là quá trình xác định mối quan hệ giữa hai giá trị số thập phân để xác định xem chúng lớn hơn, nhỏ hơn, hoặc bằng nhau. Quá trình này thường được thực hiện để đưa ra quyết định trong các tình huống như so sánh kết quả của các phép tính, kiểm tra điều kiện trong các câu lệnh điều kiện, hoặc xác định sự tăng giảm trong dữ liệu.

So sánh hai số thập phân

Có một số cách để so sánh hai số thập phân:

So sánh tuyệt đối: Trừ giá trị của hai số và kiểm tra xem kết quả có gần bằng không hay không. Nếu gần bằng không, hai số được coi là bằng nhau.

So sánh với một ngưỡng chính xác nhất định: Xác định một ngưỡng chính xác và kiểm tra xem sự khác biệt giữa hai số có nhỏ hơn ngưỡng này hay không.

So sánh số chữ số thập phân: So sánh số chữ số thập phân của hai số và kiểm tra xem chúng có giống nhau không. Nếu giống nhau, thì so sánh từng chữ số của hai số để xác định xem chúng có giống nhau không.

So sánh theo phân số: Chuyển đổi hai số thập phân thành phân số và so sánh chúng.

Sử dụng hàm so sánh trong ngôn ngữ lập trình: Nhiều ngôn ngữ lập trình cung cấp các hàm hoặc phương thức để so sánh hai số thập phân với nhau với độ chính xác cần thiết.

Quá trình so sánh hai số thập phân giúp đảm bảo tính chính xác và đúng đắn trong quá trình xử lý dữ liệu và tính toán.

Ví dụ:

So sánh hai số thập phân 5,3 và 5,29.

Bước 1: Viết hai số thập phân có cùng số chữ số thập phân:

5,3 = 5,30

Bước 2: So sánh phần nguyên:

5 = 5

Bước 3: So sánh phần thập phân:

3 > 2

Kết luận: 5,3 > 5,29

Các trường hợp đặc biệt 

Ngoài các phương pháp so sánh hai số thập phân thông thường, ta cần lưu ý một số trường hợp đặc biệt sau:

Hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau và phần thập phân có các chữ số tương ứng bằng nhau:

Trường hợp 1: Hai số có cùng số chữ số thập phân:

Ví dụ:

 • 3,5 = 3,50
 • 7,891 = 7,8910

Trường hợp 2: Hai số có số chữ số thập phân khác nhau:

So sánh hai số theo số chữ số thập phân:

 • Số nào có số chữ số thập phân lớn hơn thì nhỏ hơn.
 • Nếu hai số có cùng số chữ số thập phân, ta thêm các chữ số 0 vào phần thập phân của số có ít chữ số thập phân hơn cho đến khi hai số có cùng số chữ số thập phân. Sau đó, so sánh hai số như trường hợp 1.

Ví dụ:

 • 3,5 > 3,500 (3,5 = 3,500)
 • 7,891 > 7,89 (7,891 = 7,8900)

Hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau, phần thập phân có các chữ số tương ứng bằng nhau đến một hàng nào đó, nhưng từ hàng tiếp theo có một chữ số khác nhau:

So sánh hai số theo chữ số khác nhau đầu tiên:

Số nào có chữ số lớn hơn ở hàng tương ứng thì lớn hơn.

Ví dụ:

 • 3,521 > 3,520
 • 7,8912 > 7,8911

Hai số thập phân có phần nguyên bằng 0:

So sánh hai số như so sánh hai số thập phân có phần nguyên khác 0.

Ví dụ:

 • 0,5 > 0,4
 • 0,012 > 0,011

So sánh hai số thập phân âm:

 • Chuyển hai số thập phân âm thành hai số thập phân dương.
 • So sánh hai số thập phân dương tương ứng.
 • Số nào có giá trị lớn hơn (số dương lớn hơn) thì nhỏ hơn.

Ví dụ:

 • -3,5 > -3,6 (so sánh 3,5 và 3,6)
 • -7,891 > -7,892 (so sánh 7,891 và 7,892)

Lưu ý:

 • Luyện tập thường xuyên là cách tốt nhất để củng cố kiến thức về so sánh hai số thập phân.
 • Có thể sử dụng máy tính để so sánh hai số thập phân.

So sánh hai số thập phân là một kỹ năng toán học quan trọng và thiết thực. Bài viết này đã cung cấp cho học sinh các phương pháp so sánh hai số thập phân.