Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Phân tích đa thức thành nhân tử là một kỹ năng cơ bản và quan trọng trong chương trình Toán lớp 8. Kỹ năng này giúp học sinh giải quyết nhiều dạng bài tập khác nhau như: giải phương trình, rút gọn biểu thức, chứng minh bất đẳng thức,…

Bài viết này sẽ trình bày chi tiết về phương pháp dùng hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử. Bài viết cũng bao gồm các ví dụ minh họa cụ thể để giúp học sinh hiểu rõ hơn về phương pháp này.

Lý thuyết về phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức dựa trên việc sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để biến đổi đa thức về dạng sản phẩm của các nhân tử. Có một số hằng đẳng thức cơ bản thường được sử dụng:

Phương pháp dùng hằng đẳng thức là một phương pháp hiệu quả để phân tích đa thức thành nhân tử. Phương pháp này dựa trên việc áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để biến đổi đa thức đã cho thành dạng tích của các nhân tử đơn giản hơn.

Dưới đây là các hằng đẳng thức thường được sử dụng để phân tích đa thức thành nhân tử:

Bình phương của một tổng:

\((a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2\)

Lập phương của một tổng:

\((a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3\)

Bình phương của một hiệu:

\((a – b)^2 = a^2 – 2ab + b^2\)

Hiệu hai bình phương:

\(a^2 – b^2 = (a + b)(a – b)\)

Tổng và hiệu của hai lập phương:

\(a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 – ab + b^2)\)

\(a^3 – b^3 = (a – b)(a^2 + ab + b^2)\)

Ngoài ra, ta cũng có thể sử dụng các hằng đẳng thức sau để phân tích đa thức thành nhân tử:

Nhân tử chung:

A.x + A.y = A(x + y)

Đặt ẩn phụ:

Đặt x + y = t, ta có:

\(x^2 + 2xy + y^2 = t^2\)

Nhóm các hạng tử:

\((a + b)c + (a + b)d = (a + b)(c + d)\)

Nhận diện hằng đẳng thức

 • Dạng thức của đa thức: So sánh dạng thức của đa thức với các dạng thức của 7 hằng đẳng thức đã học.
 • Đặc điểm của các hệ số: Xem xét các hệ số của đa thức và so sánh với các hệ số của hằng đẳng thức tương ứng.

Ví dụ:

Nhận diện hằng đẳng thức cho đa thức \(x^2 + 4x + 4\)

Hướng dẫn:

 • Dạng thức của đa thức \(x^2 + 4x + 4\) giống với dạng thức của bình phương của một tổng: \((a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2\)
 • Hệ số của đa thức \(x^2 + 4x + 4\) cũng giống với hệ số của bình phương của một tổng: \(a^2 = x^2, 2ab = 4x, b^2 = 4\).

Vậy, \(x^2 + 4x + 4\) là bình phương của một tổng: \(x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2\).

Biến đổi đa thức

Biến đổi đa thức là việc biến đổi một đa thức này thành một đa thức khác mà hai đa thức đó có giá trị bằng nhau với mọi giá trị của biến.

Có nhiều phương pháp để biến đổi đa thức, bao gồm:

 • Dùng hằng đẳng thức: Biến đổi đa thức dựa vào các hằng đẳng thức đáng nhớ.
 • Nhóm các hạng tử: Nhóm các hạng tử có chung nhân tử hoặc có dạng tổng hoặc hiệu của hai bình phương.
 • Đặt ẩn phụ: Đặt một ẩn phụ để biến đổi đa thức thành dạng đơn giản hơn.
 • Phân tích đa thức thành nhân tử: Phân tích đa thức thành nhân tử và biến đổi các nhân tử đó.

Ví dụ:

Biến đổi đa thức \(x^2 + 4x + 4\) thành dạng \((x + a)^2\).

Hướng dẫn:

Ta nhận thấy \(x^2 + 4x + 4\) là bình phương của một tổng: \((x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4\).

Vậy, \(x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2\).

Phân tích thành nhân tử

Phân tích thành nhân tử là việc biến đổi một đa thức thành một tích của các đa thức khác.

Có nhiều phương pháp để phân tích thành nhân tử, bao gồm:

 • Đặt nhân tử chung: Tìm nhân tử chung của các hạng tử trong đa thức.
 • Dùng hằng đẳng thức: Biến đổi đa thức dựa vào các hằng đẳng thức đáng nhớ.
 • Nhóm các hạng tử: Nhóm các hạng tử có chung nhân tử hoặc có dạng tổng hoặc hiệu của hai bình phương.
 • Đặt ẩn phụ: Đặt một ẩn phụ để biến đổi đa thức thành dạng đơn giản hơn.
 • Phương pháp đa thức số: Sử dụng hệ số của đa thức để tìm các nghiệm của đa thức, từ đó phân tích đa thức thành nhân tử.

Ví dụ:

Phân tích đa thức \(x^2 + 4x + 4\) thành nhân tử.

Hướng dẫn:

 • Ta nhận thấy \(x^2 + 4x + 4\) là bình phương của một tổng: \((x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4\).

Vậy, \(x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2\).

Bài tập:

Hãy phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

 1. \(x^2 – 4x + 4\)
 2. \(x^2 + 6x + 9\)
 3. \(x^2 – 10x + 25\)
 4. \(4x^2 – 12x + 9\)
 5. \(x^3 + 3x^2 + 3x + 1\)

Lời giải:

 1. \(x^2 – 4x + 4 = (x – 2)^2\)
 2. \(x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2\)
 3. \(x^2 – 10x + 25 = (x – 5)^2\)
 4. \(4x^2 – 12x + 9 = (2x – 3)^2\)
 5. \(x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (x + 1)^3\)

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu và video bài giảng trên mạng để hiểu rõ hơn về cách phân tích thành nhân tử.

Các dạng bài tập liên quan

Dạng 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

Cách giải:

 • Bước 1: Tìm nhân tử chung lớn nhất của tất cả các hạng tử trong đa thức.
 • Bước 2: Chia mỗi hạng tử cho nhân tử chung đã tìm được ở bước 1.
 • Bước 3: Viết đa thức đã cho dưới dạng tích của nhân tử chung và đa thức thu được sau khi chia.

Ví dụ:

Phân tích đa thức\(3x^2 + 6x + 9\) thành nhân tử.

Hướng dẫn:

 • Bước 1: Nhân tử chung lớn nhất của \(3x^2\), 6x và 9 là 3.
 • Bước 2: Chia mỗi hạng tử cho 3, ta được:

\(x^2 + 2x + 3\)

 • Bước 3: Viết đa thức đã cho dưới dạng tích của nhân tử chung và đa thức thu được sau khi chia:

\(3x^2 + 6x + 9 = 3(x^2 + 2x + 3)\)

Dạng 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

Cách giải:

 • Bước 1: Xác định hằng đẳng thức nào có thể áp dụng cho đa thức đã cho.
 • Bước 2: Biến đổi đa thức đã cho theo hằng đẳng thức đã chọn.
 • Bước 3: Phân tích các nhân tử đơn giản thu được sau khi biến đổi.

Ví dụ:

Phân tích đa thức \(x^2 – 4x + 4\) thành nhân tử.

Hướng dẫn:

 • Bước 1: Ta nhận thấy \(x^2 – 4x + 4\) là bình phương của một tổng: \((x – 2)^2 = x^2 – 4x + 4\).
 • Bước 2: Biến đổi đa thức đã cho theo hằng đẳng thức:

\(x^2 – 4x + 4 = (x – 2)^2\)

 • Bước 3: Phân tích các nhân tử đơn giản:

\((x – 2)^2 = (x – 2)(x – 2)\)

Dạng 3: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử.

Cách giải:

 • Bước 1: Nhóm các hạng tử có chung nhân tử hoặc có dạng tổng hoặc hiệu của hai bình phương.
 • Bước 2: Phân tích các nhóm hạng tử đã được nhóm ở bước 1.

Ví dụ:

Phân tích đa thức \(x^2 + 2xy – 3x – 6y\) thành nhân tử.

Hướng dẫn:

 • Bước 1: Nhóm các hạng tử như sau:

\((x^2 + 2xy) – (3x + 6y)\)

 • Bước 2: Phân tích các nhóm hạng tử:

\(x(x + 2y) – 3(x + 2y)\)

= \((x – 3)(x + 2y)\)

Phương pháp dùng hằng đẳng thức là một công cụ hữu ích để phân tích đa thức thành nhân tử. Việc nắm vững phương pháp này sẽ giúp học sinh giải quyết các bài tập Toán lớp 8 một cách nhanh chóng và chính xác.Để củng cố kiến thức, học sinh nên ôn tập các hằng đẳng thức đáng nhớ và luyện tập giải các bài tập phân tích đa thức thành nhân tử.