Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Phân tích đa thức thành nhân tử là một kỹ năng quan trọng trong chương trình Toán lớp 8. Kỹ năng này giúp học sinh giải quyết nhiều dạng bài tập khác nhau như: rút gọn biểu thức, giải phương trình, bất phương trình, ..

Có nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử như: phương pháp đặt nhân tử chung, phương pháp dùng hằng đẳng thức, phương pháp nhóm hạng tử, …Bài viết này sẽ trình bày về cách phối hợp nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử.

Có nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử như:

Phương pháp đặt nhân tử chung

Phương pháp đặt nhân tử chung là một trong những phương pháp đơn giản và hiệu quả để phân tích đa thức thành nhân tử. Phương pháp này dựa trên việc tìm kiếm nhân tử chung của tất cả các hạng tử trong đa thức.

Cách thực hiện phương pháp đặt nhân tử chung:

Bước 1: Tìm kiếm nhân tử chung của tất cả các hạng tử trong đa thức.

Bước 2: Đưa nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc.

Bước 3: Phân tích phần còn lại trong dấu ngoặc (nếu cần).

Ví dụ:

Phân tích đa thức \(3x^2 + 6x + 9\) thành nhân tử.

Cách giải:

Bước 1: Tìm kiếm nhân tử chung của tất cả các hạng tử trong đa thức.

Ta thấy 3 là nhân tử chung của tất cả các hạng tử trong đa thức.

Bước 2: Đưa nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc.

Ta có:

\(3x^2 + 6x + 9 = 3(x^2 + 2x + 3)\)

Bước 3: Phân tích phần còn lại trong dấu ngoặc (nếu cần).

Ta có:

\(x^2 + 2x + 3 = (x + 1)^2\)

Vậy, \(3x^2 + 6x + 9 = 3(x + 1)^2\).

Lưu ý:

 • Khi áp dụng phương pháp đặt nhân tử chung, cần chú ý tìm kiếm nhân tử chung lớn nhất của tất cả các hạng tử trong đa thức.
 • Sau khi đưa nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc, cần phân tích phần còn lại trong dấu ngoặc (nếu cần).

Ngoài phương pháp đặt nhân tử chung, còn có một số phương pháp khác để phân tích đa thức thành nhân tử như: phương pháp dùng hằng đẳng thức, phương pháp nhóm hạng tử, … Học sinh cần nắm vững các phương pháp này và luyện tập thường xuyên để có thể áp dụng thành thạo vào các bài tập Toán lớp 8.

Phương pháp dùng hằng đẳng thức

Phương pháp dùng hằng đẳng thức là một trong những phương pháp phổ biến và hiệu quả để phân tích đa thức thành nhân tử. Phương pháp này dựa trên việc áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để biến đổi đa thức về dạng tích của các nhân tử.

Dưới đây là một số hằng đẳng thức thường được sử dụng:

 • Tổng hai bình phương:

\(A^2 + B^2 = (A + B)(A – B)\)

 • Hiệu hai bình phương:

\(A^2 – B^2 = (A + B)(A – B)\)

 • Bình phương của một tổng:

\((A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2\)

 • Bình phương của một hiệu:

\((A – B)^2 = A^2 – 2AB + B^2\)

 • Hiệu hai lập phương:

\(A^3 – B^3 = (A – B)(A^2 + AB + B^2)\)

 • Tổng hai lập phương:

\(A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 – AB + B^2)\)

Cách thực hiện phương pháp dùng hằng đẳng thức:

Bước 1: Quan sát và lựa chọn hằng đẳng thức phù hợp để áp dụng.

Bước 2: Biến đổi đa thức về dạng tích của các nhân tử bằng cách áp dụng hằng đẳng thức đã chọn.

Bước 3: Phân tích các nhân tử thu được (nếu cần).

Ví dụ:

Phân tích đa thức \(x^2 + 4x + 4 – 9y^2\) thành nhân tử.

Cách giải:

Bước 1: Quan sát và lựa chọn hằng đẳng thức phù hợp để áp dụng.

Ta thấy \(x^2 + 4x + 4\) có dạng \(A^2 + 2AB + B^2 và -9y^2\) có dạng \(B^2\).

Bước 2: Biến đổi đa thức về dạng tích của các nhân tử bằng cách áp dụng hằng đẳng thức đã chọn.

Ta có:

\(x^2 + 4x + 4 – 9y^2 = (x + 2)^2 – (3y)^2\)

= \((x + 2 + 3y)(x + 2 – 3y)\)

Bước 3: Phân tích các nhân tử thu được (nếu cần).

Vậy, \(x^2 + 4x + 4 – 9y^2\) = \((x + 2 + 3y)(x + 2 – 3y)\).

Lưu ý:

 • Khi áp dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức, cần chú ý chọn hằng đẳng thức phù hợp với dạng thức của đa thức cần phân tích.
 • Sau khi biến đổi đa thức về dạng tích của các nhân tử, cần phân tích các nhân tử thu được (nếu cần).

Phương pháp nhóm hạng tử

Phương pháp nhóm hạng tử là một trong những phương pháp hiệu quả để phân tích đa thức thành nhân tử. Phương pháp này dựa trên việc nhóm các hạng tử có chung nhân tử hoặc có dạng tổng hoặc hiệu của hai bình phương.

Cách thực hiện phương pháp nhóm hạng tử:

Bước 1: Quan sát và tìm kiếm các nhóm hạng tử có thể nhóm được.

Bước 2: Nhóm các hạng tử đã tìm được thành các nhóm.

Bước 3: Đưa các nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc.

Bước 4: Phân tích các nhân tử thu được (nếu cần).

Ví dụ:

Phân tích đa thức \(x^2 + 4x + 4 – 9y^2\) thành nhân tử.

Cách giải:

Bước 1: Quan sát và tìm kiếm các nhóm hạng tử có thể nhóm được.

Ta thấy \(x^2 + 4x + 4\) có dạng \(A^2 + 2AB + B^2 và -9y^2\) có dạng \(B^2\).

Bước 2: Nhóm các hạng tử đã tìm được thành các nhóm.

Ta có:

\(x^2 + 4x + 4 – 9y^2 = (x + 2)^2 – (3y)^2\)

Bước 3: Đưa các nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc.

Ta có:

\((x + 2)^2 – (3y)^2 = (x + 2 + 3y)(x + 2 – 3y)\)

Bước 4: Phân tích các nhân tử thu được (nếu cần).

Vậy, \(x^2 + 4x + 4 – 9y^2 = (x + 2 + 3y)(x + 2 – 3y)\).

Lưu ý:

 • Khi áp dụng phương pháp nhóm hạng tử, cần chú ý tìm kiếm các nhóm hạng tử có thể nhóm được.
 • Sau khi nhóm các hạng tử thành các nhóm, cần đưa các nhân tử chung ra ngoài dấu ngoặc.
 • Phân tích các nhân tử thu được (nếu cần).

Phương pháp đa thức bậc hai

Phương pháp đa thức bậc hai là một phương pháp hiệu quả để phân tích đa thức bậc hai thành nhân tử. Phương pháp này dựa trên việc biến đổi đa thức thành dạng tích của hai nhân tử, trong đó một nhân tử là đa thức bậc hai.

Cách thực hiện phương pháp đa thức bậc hai:

Bước 1: Viết đa thức cần phân tích thành dạng \(ax^2 + bx + c\).

Bước 2: Tìm hai số p và q sao cho:

 • p + q = b
 • pq = ac

Bước 3: Viết đa thức bậc hai \(ax^2 + bx + c\) thành dạng:

\(ax^2 + px + qx + c = (ax^2 + px) + (qx + c)\)

Bước 4: Đưa ra nhân tử chung của \(ax^2 + px và qx + c\).

Bước 5: Phân tích các nhân tử thu được.

Ví dụ:

Phân tích đa thức \(x^2 + 4x + 4\) thành nhân tử.

Cách giải:

Bước 1: Viết đa thức cần phân tích thành dạng \(ax^2 + bx + c\).

Ta có: a = 1, b = 4, c = 4.

Bước 2: Tìm hai số p và q sao cho:

 • p + q = b
 • pq = ac

Ta có: p = 2, q = 2.

Bước 3: Viết đa thức bậc hai \(ax^2 + bx + c\) thành dạng:

\(ax^2 + px + qx + c = (ax^2 + px) + (qx + c)\)

Ta có:

\(x^2 + 4x + 4 = (x^2 + 2x) + (2x + 4)\)

Bước 4: Đưa ra nhân tử chung của \(ax^2 + px và qx + c\).

Ta có:

\(x^2 + 2x + 2x + 4 = x(x + 2) + 2(x + 2)\)

Bước 5: Phân tích các nhân tử thu được.

Vậy, \(x^2 + 4x + 4 = (x + 2)(x + 2) = (x + 2)^2\).

Lưu ý:

 • Khi áp dụng phương pháp đa thức bậc hai, cần chú ý tìm hai số p và q sao cho thỏa mãn hai điều kiện: p + q = b và pq = ac.
 • Sau khi đưa ra nhân tử chung, cần phân tích các nhân tử thu được.

Phối hợp nhiều phương pháp là một cách hiệu quả để phân tích đa thức thành nhân tử. Học sinh cần nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử và biết cách phối hợp các phương pháp này một cách linh hoạt.

Bài viết này đã cung cấp cho các bạn học sinh một số ví dụ về cách phối hợp nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử. Hy vọng các bạn học sinh có thể áp dụng những kiến thức này vào giải các bài tập Toán lớp 8.