Lý thuyết hàng của số thập phân. Đọc, Viết số thập phân

Hàng của số thập phân là một chủ đề quan trọng trong chương trình Toán lớp 5. Hiểu rõ về hàng của số thập phân giúp học sinh đọc, viết, so sánh và thực hiện các phép tính với số thập phân một cách chính xác. Bài viết này sẽ trình bày kiến thức về hàng của số thập phân một cách dễ hiểu, giúp học sinh củng cố kiến thức và nâng cao khả năng giải toán liên quan đến chủ đề này.

Khái niệm số thập phân 

Số thập phân là một dạng biểu diễn của số học sử dụng dấu chấm thập phân để phân cách phần nguyên và phần thập phân của một số. Trong biểu diễn số thập phân, phần nguyên của số là các chữ số ở bên trái dấu chấm thập phân, trong khi phần thập phân là các chữ số ở bên phải dấu chấm thập phân.

Ví dụ, trong số thập phân 3.14:

 • Phần nguyên là 3.
 • Phần thập phân là 14.

Số thập phân có thể biểu diễn các giá trị từ âm vô hạn đến dương vô hạn. Nó cho phép chúng ta biểu diễn và làm việc với các giá trị liên quan đến đo lường, tiền tệ, tỉ lệ phần trăm, và nhiều ứng dụng khác.

Các phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân và chia cũng có thể được thực hiện trên các số thập phân. Điều này làm cho số thập phân trở thành một phần quan trọng của toán học và là công cụ cần thiết trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến khoa học máy tính.

Hàng của số thập phân

Hàng của số thập phân là vị trí của mỗi chữ số trong số đó, tính từ dấu chấm thập phân. Mỗi chữ số trong số thập phân có một hàng nhất định, quyết định giá trị của nó trong số. Các hàng thường được gán các giá trị mũ cơ số 10 (\(10^n\)), trong đó n là số nguyên không âm.

Cụ thể, hàng của mỗi chữ số trong số thập phân được xác định như sau:

 • Hàng hàng trăm: Đây là hàng số thứ ba từ phải sang trái sau dấu chấm thập phân.
 • Hàng hàng chục: Đây là hàng số thứ hai từ phải sang trái sau dấu chấm thập phân.
 • Hàng đơn vị: Đây là hàng số đầu tiên từ phải sang trái sau dấu chấm thập phân.
 • Hàng phần thập phân: Đây là các hàng số âm, bắt đầu từ hàng hàng mười sau đó là hàng hàng trăm, hàng nghìn, và tiếp tục điều này ngược lại.

Ví dụ, trong số thập phân 123.456:

 • Hàng hàng trăm chứa chữ số 1.
 • Hàng hàng chục chứa chữ số 2.
 • Hàng đơn vị chứa chữ số 3.
 • Hàng phần thập phân bao gồm hàng hàng phần thập, hàng hàng phần trăm, và tiếp tục ngược lại.

Các hàng này giúp chúng ta định vị và hiểu giá trị của mỗi chữ số trong số thập phân.

Đọc số thập phân

Để đọc số thập phân, ta cần phải biết cách đọc từng chữ số và đọc hàng của nó. Dưới đây là quy trình để đọc số thập phân:

 • Đọc phần nguyên: Đọc các chữ số từ trái sang phải cho đến khi gặp dấu chấm thập phân. Đây là phần nguyên của số.
 • Đọc dấu chấm thập phân: Đọc dấu chấm thập phân.
 • Đọc phần thập phân: Đọc các chữ số từ phải sang trái sau dấu chấm thập phân. Đây là phần thập phân của số.
 • Đọc hàng của từng chữ số: Đọc hàng của mỗi chữ số trong số thập phân, nếu có.

Ví dụ:

Số 3.14:

  • Phần nguyên: Ba
  • Dấu chấm thập phân: Phẩy
  • Phần thập phân: Một bốn
  • Hàng của mỗi chữ số: Không có trong trường hợp này.

Số 123.456:

  • Phần nguyên: Một hai ba
  • Dấu chấm thập phân: Phẩy
  • Phần thập phân: Bốn năm sáu
  • Hàng của mỗi chữ số: Hàng đơn vị, hàng hàng chục, hàng hàng trăm cho phần nguyên và tương tự cho phần thập phân.

Việc đọc số thập phân giúp chúng ta hiểu và truyền đạt giá trị của số một cách chính xác và dễ dàng.

Viết số thập phân

Để viết số thập phân, ta viết các chữ số theo thứ tự từ trái sang phải, phân cách phần nguyên và phần thập phân bằng dấu chấm thập phân. Dưới đây là cách viết số thập phân:

 • Viết phần nguyên: Viết các chữ số của phần nguyên từ trái sang phải, cho đến khi gặp dấu chấm thập phân.
 • Dấu chấm thập phân: Viết dấu chấm thập phân để phân cách phần nguyên và phần thập phân.
 • Viết phần thập phân: Viết các chữ số của phần thập phân từ phải sang trái.

Ví dụ:

 • Số ba phẩy mười bốn được viết là: 3.14
 • Số một hai ba phẩy bốn năm sáu được viết là: 123.456

Cách viết số thập phân giúp chúng ta biểu diễn giá trị của số một cách rõ ràng và chính xác, phân tách phần nguyên và phần thập phân một cách dễ dàng để hiểu.

Học tốt về hàng của số thập phân là nền tảng quan trọng để học sinh học các chủ đề toán học nâng cao hơn như phân số thập phân, phần trăm, tỉ lệ… Bài viết này đã cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản về hàng của số thập phân. Hy vọng rằng các em đã nắm vững kiến thức và có thể áp dụng vào thực tế.