Hướng dẫn toàn diện về các tập hợp số từ cơ bản đến nâng cao

Trong chương trình toán học ở cấp độ lớp 10, việc hiểu và áp dụng các khái niệm về tập hợp số là một phần quan trọng. Các tập hợp số không chỉ là một phần của lý thuyết toán học mà còn có ứng dụng rất rộng trong thực tế. 

Tập hợp số tự nhiên

 • Ký hiệu: ℕ.
 • Bao gồm các số 0, 1, 2, 3, 4, …
 • Tính chất:
  • Tính chất đóng: Với mọi m, n ∈ ℕ thì m + n ∈ ℕ.
  • Tính chất sắp thứ tự: Mọi số tự nhiên khác 0 đều có một số tự nhiên kế tiếp.

Tập hợp số nguyên

Ký hiệu: ℤ.

Bao gồm các số tự nhiên, số 0 và các số đối của các số tự nhiên.

Tính chất:

Tính chất đóng:

 • Với mọi m, n ∈ ℤ thì m + n ∈ ℤ.
 • Với mọi m, n ∈ ℤ thì m × n ∈ ℤ.

Tính chất giao hoán:

 • \(m + n = n + m\)
 • \(m × n = n × m\)

Tính chất kết hợp:

 • \((m + n) + p = m + (n + p)\)
 • \((m × n) × p = m × (n × p)\)

Tính chất phân phối:

 • \(m × (n + p) = m × n + m × p\)
 • \((m + n) × p = m × p + n × p\)

Tính chất phần tử trung hòa:

 • \(m + 0 = m\)
 • \(m × 1 = m\)

Tính chất phần tử nghịch đảo:

 • Với m ≠ 0, tồn tại n ∈ ℤ sao cho \(m + n = 0.
 • Với m ≠ 0, tồn tại p ∈ ℤ sao cho [latex]m × p = 1.

Tập hợp số hữu tỉ

Ký hiệu: ℚ.

Bao gồm các số có thể biểu diễn dưới dạng phân số a/b, với a, b là số nguyên và b ≠ 0.

Tính chất:

Tính chất đóng:

 • Với mọi m, n ∈ ℚ thì m + n ∈ ℚ.
 • Với mọi m, n ∈ ℚ (n ≠ 0) thì m × n ∈ ℚ.

Tính chất giao hoán:

 • [latex]m + n = n + m\)
 • \(m × n = n × m\)

Tính chất kết hợp:

 • \((m + n) + p = m + (n + p)\)
 • \((m × n) × p = m × (n × p)\)

Tính chất phân phối:

 • \(m × (n + p) = m × n + m × p\)
 • \((m + n) × p = m × p + n × p\)

Tính chất phần tử trung hòa:

 • \(m + 0 = m\)
 • \(m × 1 = m\)

Tính chất phần tử nghịch đảo:

 • Với m ≠ 0, tồn tại n ∈ ℚ sao cho m + n = 0.
 • Với m ≠ 0, tồn tại p ∈ ℚ sao cho m × p = 1.
 1. Tập hợp số thực:
 • Ký hiệu: ℝ.
 • Bao gồm tất cả các số có thể biểu diễn dưới dạng số thập phân.
 • Tính chất:
  • Tính chất đầy đủ: ℝ là tập hợp đầy đủ, nghĩa là mọi dãy số Cauchy trong ℝ đều có giới hạn trong ℝ.
  • Tính chất liên tục: ℝ là tập hợp liên tục, nghĩa là với mọi khoảng (a, b) ⊆ ℝ, luôn tồn tại số c ∈ (a, b).

Một số tập hợp con của tập hợp số thực

 • Tập hợp số vô tỉ: ℝ \ ℚ.
 • Tập hợp số đại số: ℝ \ ℝ \ ℚ.

Biểu đồ Venn

 • Biểu đồ Venn là công cụ hữu ích để minh họa mối quan hệ giữa các tập hợp.
 • Ví dụ: Biểu đồ Venn minh họa mối quan hệ giữa các tập hợp số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ và số thực.

Bài tập có lời giải cho bài: Các tập hợp số

Bài 1: Cho hai tập hợp A = {1, 2, 3, 4} và B = {3, 4, 5, 6}.

 • Tìm A ∩ B.

Lời giải:

A ∩ B = {phần tử chung của A và B} = {3, 4}.

 • Tìm A ∪ B.

Lời giải:

A ∪ B = {phần tử thuộc A hoặc B hoặc thuộc cả hai A và B} = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

 • Tìm A \ B.

Lời giải:

A \ B = {phần tử thuộc A mà không thuộc B} = {1, 2}.

Bài 2: Cho tập hợp C = {x | x là số học sinh giỏi lớp 10A}. Hãy mô tả tập hợp lũy thừa của tập hợp C.

Lời giải:

Tập hợp lũy thừa của tập hợp C là tập hợp gồm tất cả các tập hợp con của tập hợp C.

Vì tập hợp C có n phần tử (n là số học sinh giỏi lớp 10A), nên tập hợp lũy thừa của tập hợp C có 2^n phần tử.

Mỗi phần tử của tập hợp lũy thừa P(C) là một tập hợp con của tập hợp C, có thể là tập hợp rỗng, tập hợp con chỉ có một phần tử, tập hợp con có hai phần tử, …, hoặc tập hợp con có tất cả n phần tử.

Ví dụ:

 • Nếu C = {1, 2}, thì P(C) = {∅, {1}, {2}, {1, 2}}.
 • Nếu C = {1, 2, 3}, thì P(C) = {∅, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}.

Bài 3: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó 25 học sinh thích môn Toán, 20 học sinh thích môn Văn và 10 học sinh thích cả hai môn Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh không thích môn nào?

Lời giải:

 • Gọi A là tập hợp học sinh thích môn Toán, B là tập hợp học sinh thích môn Văn.
 • Khi đó, A ∩ B là tập hợp học sinh thích cả hai môn Toán và Văn.
 • Ta có: n(A) = 25, n(B) = 20, n(A ∩ B) = 10.
 • Số học sinh thích môn Toán hoặc môn Văn là: n(A ∪ B) = n(A) + n(B) – n(A ∩ B) = 25 + 20 – 10 = 35.
 • Vậy số học sinh không thích môn nào là: n(U) – n(A ∪ B) = 40 – 35 = 5.

Bài tập nâng cao

1) Cho hai tập hợp A và B. Chứng minh rằng:

 • \(A ∩ (B \ A) = ∅\).
 • \(A ∪ (B \ A) = A ∪ B\).

Lời giải:

 • \(A ∩ (B \ A)\) = {phần tử chung của A và B \ A} = ∅.
 • \(A ∪ (B \ A)\) = {phần tử thuộc A hoặc B \ A hoặc thuộc cả hai A và B \ A} = A ∪ B.

2) Cho hai tập hợp A và B. Chứng minh rằng:

 • \(A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)\).
 • \(A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)\).

Lời giải:

 • \(A ∩ (B ∪ C)\) = {phần tử chung của A và B ∪ C} = {phần tử chung của A và B} ∪ {phần tử chung của A và C} = \((A ∩ B) ∪ (A ∩ C)\).
 • \(A ∪ (B ∩ C)\) = {phần tử thuộc A hoặc B ∩ C hoặc thuộc cả hai A và B ∩ C} = {phần tử thuộc A hoặc B} ∩ {phần tử thuộc A hoặc C} = \((A ∪ B) ∩ (A\)

Tóm lại, việc nắm vững các khái niệm và kỹ năng liên quan đến các tập hợp số là một phần quan trọng của chương trình toán học ở cấp độ lớp 10. Từ việc hiểu các phép toán cơ bản trên tập hợp đến ứng dụng của chúng trong các vấn đề thực tế, việc này không chỉ giúp học sinh xây dựng nền tảng vững chắc cho những khái niệm toán học tiên tiến hơn mà còn phản ánh sự quan trọng của toán học trong cuộc sống hàng ngày.

Với niềm đam mê mãnh liệt đối với toán học, tôi luôn mong muốn truyền tải kiến thức và khơi gợi niềm yêu thích môn học này cho thế hệ trẻ. Tôi luôn tận tâm trong công việc giảng dạy, sử dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả để giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng và hứng thú. Với những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực toán học, tôi đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá và được cộng đồng khoa học đánh giá cao. Tôi là nguồn cảm hứng và tấm gương sáng cho các thế hệ học sinh và sinh viên yêu thích toán học.