Lý thuyết biến đổi các biểu thức hữu tỉ

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ là một trong những chủ đề quan trọng trong chương trình toán học lớp 8. Kỹ năng này đóng vai trò thiết yếu trong việc giải quyết các bài toán liên quan đến phân thức, giúp học sinh hiểu rõ hơn về cấu tạo và tính chất của các biểu thức hữu tỉ. Bài viết này sẽ trình bày các phương pháp cơ bản để biến đổi các biểu thức hữu tỉ chi tiết nhất.

Định nghĩa về biến đổi các biểu thức hữu tỉ

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ là việc chuyển đổi một biểu thức hữu tỉ này sang một biểu thức hữu tỉ khác có giá trị bằng nó.

Có hai loại biến đổi biểu thức hữu tỉ:

 • Biến đổi đơn giản: là biến đổi biểu thức này sang biểu thức khác mà giá trị của chúng không thay đổi.
 • Biến đổi phức tạp: là biến đổi biểu thức này sang biểu thức khác mà giá trị của chúng có thể thay đổi.

Mục đích của việc biến đổi biểu thức hữu tỉ:

 • Rút gọn biểu thức: giúp biểu thức đơn giản hơn, dễ tính toán hơn.
 • Quy đồng mẫu thức: giúp các biểu thức có chung mẫu thức, tạo điều kiện cho phép cộng, trừ, nhân, chia các biểu thức.
 • Phân tích đa thức thành nhân tử: giúp giải quyết các bài toán liên quan đến phương trình, bất phương trình.
 • Chứng minh các đẳng thức: giúp ta chứng minh các tính chất của biểu thức.

Lưu ý:

 • Khi biến đổi biểu thức hữu tỉ, ta cần đảm bảo rằng giá trị của biểu thức không thay đổi.
 • Việc lựa chọn phương pháp biến đổi biểu thức phụ thuộc vào từng bài toán cụ thể.

Các phương pháp biến đổi biểu thức hữu tỉ

Rút gọn biểu thức 

Để rút gọn một biểu thức, bạn cần tuân theo một số bước và sử dụng các kỹ thuật toán học phù hợp. Dưới đây là quy trình cơ bản cho việc rút gọn các loại biểu thức khác nhau, từ đại số đơn giản đến các biểu thức hữu tỉ phức tạp:

Đối với Biểu Thức Đại Số:

Kết hợp các số hạng tương tự: Tìm và tổng hợp các số hạng có cùng biến và cùng số mũ. Ví dụ, trong 5x+3−2x+4, bạn kết hợp 5x −2xđể được 3x, và 3+4 để được 7, kết quả là 3x+7.

Phân phối: Áp dụng quy tắc phân phối để loại bỏ dấu ngoặc, ví dụ, áp dụng

a(b+c)=ab+ac.

Rút gọn các biểu thức phân số: Nếu có các phân số, hãy cố gắng rút gọn chúng bằng cách tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) của tử số và mẫu số.

Đối với Biểu Thức Hữu Tỉ:

Phân tích thành nhân tử: Phân tích tử số và mẫu số thành nhân tử để tìm các nhân tử chung. Ví dụ, \(\frac{{x^2 – 9}}{{x^2 – 4}}\) có thể được viết lại thành \(\frac{(x+3)(x-3)}{(x+2)(x-2)}\).

Loại bỏ nhân tử chung: Nếu tử số và mẫu số có nhân tử chung, hãy loại bỏ chúng. Trong ví dụ trên, không có nhân tử chung để loại bỏ, nhưng nếu biểu thức là \(\frac{(x+2)(x-3)}{(x+2)(x-5)}\), bạn có thể loại bỏ x+2 khỏi cả tử số và mẫu số.

Lưu Ý Chung:

 • Luôn kiểm tra điều kiện của biến: Khi loại bỏ các nhân tử chung, nhớ đặt điều kiện cho biến để đảm bảo bạn không chia cho 0 hoặc tạo ra những điều kiện không hợp lệ.
 • Sử dụng các định lý và công thức: Như định lý nhân kép, công thức nghiệm của phương trình bậc hai, và các định lý về số mũ và căn bậc hai có thể hỗ trợ trong quá trình rút gọn.

Nếu bạn có một biểu thức cụ thể mà bạn muốn rút gọn, hãy cung cấp nó và tôi có thể giúp bạn rút gọn cụ thể.

Quy đồng mẫu thức

Quy đồng mẫu số là một kỹ thuật quan trọng trong đại số để xử lý và kết hợp các phân thức. Quy trình này bao gồm việc thay đổi tử số và mẫu số của hai hoặc nhiều phân thức để chúng có một mẫu số chung. Dưới đây là các bước cơ bản để thực hiện quy đồng mẫu số:

Xác định mẫu số chung nhỏ nhất (MCN): Đầu tiên, tìm mẫu số chung nhỏ nhất của các phân thức. Điều này thường được thực hiện bằng cách tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN) của các mẫu số. Đối với các đa thức, điều này có thể đòi hỏi phải phân tích mỗi mẫu số thành nhân tử và xây dựng một mẫu số chung bao gồm mỗi nhân tử với số mũ cao nhất mà nó xuất hiện trong bất kỳ mẫu số nào.

Chia mẫu số chung cho mỗi mẫu số hiện tại: Tính xem mỗi mẫu số cần được nhân với bao nhiêu để trở thành mẫu số chung. Điều này thường đòi hỏi phải chia MCN cho mẫu số của mỗi phân thức.

Nhân cả tử số và mẫu số của mỗi phân thức: Nhân cả tử số và mẫu số của mỗi phân thức với kết quả của bước trước, để đảm bảo rằng giá trị của phân thức không thay đổi.

Viết lại các phân thức với mẫu số chung: Sau khi nhân, viết lại mỗi phân thức với mẫu số chung mới. Bây giờ, vì tất cả các phân thức đều có cùng một mẫu số, bạn có thể dễ dàng thêm, trừ, hoặc so sánh chúng.

Ví dụ:

Giả sử bạn cần quy đồng mẫu số cho hai phân thức \(\frac{3}{4x}\) và \(\frac{5}{6y}\) 

MCN của 4x6y: MCN ở đây sẽ là 12xy, vì 12 là BCNN của 46, và x y là các biến duy nhất.

Chia mẫu số chung cho mỗi mẫu số:

Đối với \(\frac{3}{4x}\), chúng ta chia 12xy cho 4x để nhận được 3y.

Đối với \(\frac{5}{6y}\), chúng ta chia 12xy cho 6y để nhận được 2x.

Nhân tử số và mẫu số:

Nhân cả tử số và mẫu số của \(\frac{3}{4x}\) với 3y để được \(\frac{9y}{12xy}\)

Nhân cả tử số và mẫu số của \(\frac{5}{6y}\)với 2x để được 10x12xy.

Kết quả: Hai phân thức sau khi quy đồng mẫu số là \(\frac{9y}{12xy}\) 10x12xy

Quy đồng mẫu số giúp việc cộng, trừ và so sánh các phân thức trở nên đơn giản hơn bằng cách đảm bảo rằng tất cả chúng đều có cùng mẫu số.

Phân tích đa thức thành nhân tử

Phân tích đa thức thành nhân tử là việc biến đổi một đa thức thành tích của các nhân tử. Việc phân tích đa thức thành nhân tử có nhiều ứng dụng trong toán học, ví dụ như:

 • Giải phương trình
 • Rút gọn biểu thức
 • Chứng minh đẳng thức
 • Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của biểu thức

Có nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử, bao gồm:

 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm:

Phương pháp nhóm là phương pháp thường được sử dụng để phân tích đa thức thành nhân tử khi các hạng tử của đa thức có chung một nhân tử chung.

Ví dụ:

Phân tích đa thức thành nhân tử:\(x^2 + 2x + 1\)

Giải:

Ta có: 

\(x^2 + 2x + 1\) = \((x+1)^2\)

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt ẩn phụ:

Phương pháp đặt ẩn phụ là phương pháp thường được sử dụng để phân tích đa thức thành nhân tử khi đa thức có dạng \(a^2 + 2ab + b^2\) hoặc \(a^2 – 2ab + b^2\)

Phân tích đa thức thành nhân tử:\(x^2 + 4x + 4\)

Giải:

Đặt x+2=y, ta được: \(x^2 + 4x + 4\) = \(y^2\) =(y+2)(y−2) =(x+4)(x)

Ngoài những phương pháp cơ bản trên, còn có một số phương pháp nâng cao hơn để phân tích đa thức thành nhân tử. Việc lựa chọn phương pháp nào để phân tích đa thức phụ thuộc vào từng bài toán cụ thể.

Sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ

Hằng đẳng thức đáng nhớ là những công thức toán học được sử dụng thường xuyên trong toán học, đặc biệt là trong việc biến đổi biểu thức hữu tỉ.

 • Sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ giúp ta biến đổi biểu thức hữu tỉ một cách nhanh chóng và chính xác.
 • Một số hằng đẳng thức đáng nhớ thường dùng bao gồm:
  • Bình phương của một tổng
  • Lập phương của một tổng
  • Hiệu hai bình phương
  • Tổng và hiệu hai lập phương

Ví dụ:

Biến đổi biểu thức:\(x^2 – 2x + 1\)

Giải:

Ta có:\(x^2 – 2x + 1\) = \((x-1)^2\)

**Ngoài những phương pháp cơ bản trên, còn có một số phương pháp nâng cao hơn để biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Việc lựa chọn phương pháp nào để biến đổi biểu thức phụ thuộc vào từng

Lưu ý:

 • Khi sử dụng hằng đẳng thức đáng nhớ, ta cần đảm bảo rằng các điều kiện của hằng đẳng thức được thỏa mãn.
 • Việc lựa chọn hằng đẳng thức để sử dụng phụ thuộc vào từng bài toán cụ thể.

Lưu ý khi biến đổi các biểu thức hữu tỉ

Khi biến đổi các biểu thức hữu tỉ, có một số lưu ý quan trọng cần được tuân thủ để đảm bảo quá trình diễn ra chính xác và hiệu quả. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý

 Mẫu số không bằng 0

Trong bất kỳ biểu thức hữu tỉ nào, mẫu số không được phép bằng 0, vì phép chia cho 0 là không xác định. Khi biến đổi biểu thức, bạn cần phải chú ý đến các điều kiện của biến để đảm bảo rằng mẫu số không bao giờ bằng 0.

Rút gọn biểu thức

Khi có thể, hãy rút gọn biểu thức hữu tỉ bằng cách loại bỏ các nhân tử chung giữa tử số và mẫu số. Điều này giúp đơn giản hóa biểu thức và làm cho các bước tính toán sau này trở nên dễ dàng hơn.

Quy đồng mẫu số

Khi cộng hoặc trừ các biểu thức hữu tỉ, cần phải quy đồng mẫu số. Điều này đảm bảo rằng bạn có thể kết hợp tử số một cách chính xác.

Sử dụng các công thức đặc biệt

Trong một số trường hợp, việc áp dụng các công thức đặc biệt như công thức nhân đôi, công thức nửa góc, hoặc các định lý có thể giúp biến đổi biểu thức hữu tỉ một cách hiệu quả.

Phân rã thành phân thức đơn giản

Đối với các bài toán tích phân hoặc tìm giới hạn, đôi khi cần phải phân rã biểu thức hữu tỉ phức tạp thành tổng của các phân thức đơn giản hơn.

Chú ý đến phạm vi của biến

Khi biến đổi biểu thức, đặc biệt là khi loại bỏ nhân tử chung hoặc sử dụng các phép biến đổi không tương đương, bạn cần phải chú ý đến phạm vi của biến để đảm bảo rằng giải pháp vẫn giữ nguyên.

Giữ các bước biến đổi rõ ràng

Trong quá trình biến đổi, giữ cho mỗi bước được thực hiện một cách rõ ràng và từng bước, để tránh nhầm lẫn hoặc mất mát thông tin.

Bằng cách tuân thủ những lưu ý này, bạn có thể giúp đảm bảo rằng quá trình biến đổi các biểu thức hữu tỉ diễn ra một cách chính xác và hiệu quả.

Tóm lại, biến đổi các biểu thức hữu tỉ là một kỹ năng toán học quan trọng và cần thiết. Việc nắm vững kỹ năng này giúp học sinh giải quyết các bài toán liên quan đến phân thức một cách hiệu quả.Bài viết này đã cung cấp cho học sinh các phương pháp cơ bản để biến đổi các biểu thức hữu tỉ.

Hy vọng rằng, với những kiến thức và kỹ năng được trình bày trong bài viết, học sinh sẽ có thể tự tin giải quyết các bài toán liên quan đến chủ đề này.