VnHocTap. com trình làng đến những em học viên lớp 10 bài viết Vẽ đồ thị hàm số cho bởi hệ nhiều công thức, nhằm mục đích giúp những em học tốt chương trình Toán 10 .

Nội dung bài viết Vẽ đồ thị hàm số cho bởi hệ nhiều công thức:
Vẽ đồ thị hàm số cho bởi hệ nhiều công thức. Vẽ đồ thị hàm số trùng với từng đồ thị hàm số thành phần tương ứng với điều kiện x ở phía sau. BÀI TẬP DẠNG 4. Ví dụ 1. Vẽ đồ thị hàm số: y = x nếu x ≥ 0, − x nếu x < 0. Là sự "lắp ghép" của 2 đồ thị: Đồ thị hàm số y = x (chỉ lấy phần ứng với x ≥ 0). Đồ thị hàm số y = −x (chỉ lấy phần ứng với x 2 − 1 nếu − 3 ≤ x ≤ 2. Đồ thị hàm số y. Trùng với đồ thị hàm số y = −2x + 3 trên (2; +∞]. Trùng với đồ thị hàm số y = −1 trên [−3; 2]. Trùng với đồ thị hàm số y = x + 2 trong (−∞; −3).
Ví dụ 3. Cho hàm số: y = f(x) = 2x + 4 nếu x ≤ −1, − 2x nếu − 1 1. a. Tìm tập xác định và vẽ đồ thị hàm số trên. b. Cho biết sự biến thiên của hàm số đã cho trên mỗi khoảng (−∞; 1); (−1; 1); (1; +∞) và lập bảng biến thiên. Đồ thị hàm số y = f(x). Trùng với đồ thị hàm số y = 2x + 4 nếu x ≤ −1. Trùng với đồ thị hàm số y = −2x nếu −1 1. b. Trên khoảng (−2; −1) và (1; 3) hàm số đồng biến. Trên khoảng (−1; 1) hàm số nghịch biến. Bảng biến thiên.
Bài 1. Vẽ đồ thị hàm số: y = 3x − 6 nếu x ≥ 2, 6 − 3x nếu x < 2. Với x ≥ 2: Đồ thị hàm số trùng với đường thẳng y = 3x − 6. Với x < 2: Đồ thị hàm số trùng với đường thẳng y = 6 − 3x. Bài 2. Vẽ đồ thị hàm số: y = x + 1 nếu 0 ≤ x < 2, x + 4 nếu 2 ≤ x ≤ 4, 2x − 6 nếu 4 < x ≤ 5. Với 0 ≤ x < 2: Đồ thị hàm số trùng với đường thẳng y = x + 1. Với 2 ≤ x ≤ 4: Đồ thị hàm số trùng với đường thẳng y = − x + 4. Với 4 < x ≤ 5: Đồ thị hàm số trùng với đường thẳng y = 2x − 6. Bài 3. Cho hàm số: y = f(x) = 2x + 4 nếu − 2 ≤ x < −1, − 2x nếu − 1 ≤ x ≤ 1, x − 3 nếu 1 < x ≤ 3. a. Tìm tập xác định và vẽ đồ thị hàm số trên. b. Cho biết sự biến thiên của hàm số đã cho trên mỗi khoảng (−∞; −2); (−2; 4); (4; +∞) và lập bảng biến thiên.

Đánh giá bài viết