Tổng hợp 40 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 : Đại số Chương 4 có gợi ý giải thuật chi tiết cụ thể và đáp án, giúp những em học viên rèn luyện được kỹ năng và kiến thức phản xạ, giải đáp đúng mực những bài trắc nghiệm Toán lớp 10 nhanh nhất tại đây :

Câu 1

Nếu 2 a > 2 b và – 3 b < - 3 c thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng ?

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

* Do 2 a > 2 b nên a > b ( 1 ) * Lại có – 3 b < - 3 c nên b > c ( 2 ) Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra : a > c.

Chọn đáp án B

Câu 2

Nếu a > b và a > c thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng ?

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Nếu a > b và a > c thì : a + a > b + c hay 2 a > b + c

Chọn đáp án D

Câu 3

Nếu 0 < a < 1 thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng ?

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 4

Cho a, b, c, d là những số thực, trong đó a, c khác 0. Điều kiện của a, b, c, d để nghiệm của phương trình ax + b = 0 nhỏ hơn nghiệm của phương trình cx + d = 0 là :

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 5

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Mệnh đề nào sau đây không đúng ?

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 6

Cho hàm số f ( x ) = x – x2. Kết luận nào sau đây về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của f ( x ) sau đây là đúng ? A. f ( x ) có giá trị nhỏ nhất bằng 1/4 ; B. f ( x ) có giá trị lớn nhất bằng 50% ; C. f ( x ) có giá trị lớn nhất bằng 1/4 ; D. f ( x ) có giá trị nhỏ nhất bằng – 1/4.

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 7

Cho những số thực a, b, thỏa mãn nhu cầu a – b = 2. Khẳng định nào sau đây là đúng ? Tích của hai số a và b : A. có giá trị nhỏ nhất là – 1 ; B. có giá trị lớn nhất là – 1 ; C. có giá trị nhỏ nhất khi a = b ; D. không có giá trị nhỏ nhất.

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 8

Bất đẳng thức nào sau đây không đúng với mọi x khác 0 và – 1 ?

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 9

Cho biểu thức Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án với x ≠ 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 10

Giá trị lớn nhất của hàm số Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án trên tập số thực là:

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 11

Số nguyên a lớn nhất sao cho a200 < 3300 là : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 12

Cho hai số thực a, b tùy ý. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 13

Nếu a, b là những số thực và | a | ≤ | b | thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng ?

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 14

Cho số thực a > 0. Nếu x < a thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng ?

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Với mọi x ta luôn có : – x ≤ | x |

Chọn đáp án B

Câu 15

Nếu | a | = | b | và b > 0 thì mệnh đề nào sau đây luôn đúng ?

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 16

Nếu a, b là những số thực và | a | < | b | thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng ?

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 17

Giá trị nhỏ nhất của hàm số Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án với x > 1 là:

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 18

Cho x > 0. Với giá trị nào của x hàm số đạt giá trị nhỏ nhất ?

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 19

Giá trị nhỏ nhất của hàm số Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án với x > 0 là:

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 20

Số x = 1 là nghiệm của bất phương trình 2 m – 3 mx2 ≥ 1 khi và chỉ khi

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 21

Tập nghiệm của bất phương trình Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án là:

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 22

Tập toàn bộ những giá trị của tham số m để bất phương trình ( mét vuông – m ) x ≤ m nghiệm đúng với mọi x là :

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

* Nếu m = 0 thì bất phương trình đã cho trở thành : 0 x ≤ 0 ( luôn đúng với mọi x ). * Nếu m = 1 thì bất phương trình đã cho trở thành : 0 x ≤ 1 ( luôn đúng với mọi x ) Tập toàn bộ những giá trị của tham số m để bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi x là { 0 ; 1 }

Chọn đáp án C

Câu 23

Phương trình x2 – 7 mx – m – 6 = 0 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Để phương trình đã cho có 2 nghiệm trái dấu thì : ac = – m – 6 < 0 hay m > – 6

Chọn đáp án B

Câu 24

Tập toàn bộ những giá trị của tham số m để bất phương trình ( mét vuông + 3 m ) x ≤ mét vuông vô nghiệm là :

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Để xét bất phương trình bậc nhất vô nghiệm hay luôn đúng với mọi x ta chỉ cần xét thông số a = 0. * Với m = 0 thì bất phương trình đã cho trở thành : 0 x ≤ 0 ( luôn đúng với mọi x ) ( loại ) * Với m = – 3 thì bất phương trình đã cho trở thành : 0 x ≤ 9 ( luôn đúng với mọi x ) ( loại ) Vậy không có giá trị nào của m để bất phương trình đã cho vô nghiệm

Chọn đáp án C

Câu 25

Phương trình x2 + 4 mx + 4 mét vuông – 2 m – 5 = 0 có nghiệm khi và chỉ khi

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 26

Tập nghiệm của hệ bất phương trình Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án là

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 27

Tập xác định của hàm số Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án là

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 28

Tập xác định của hàm số Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án là

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 29

Tập xác định của hàm số Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án là

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 30

Hai đẳng thức | 2 x – 3 | = 2 x – 3 ; | 3 x – 8 | = 8 – 3 x đồng thời xảy ra khi và chỉ khi

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 31

Hệ bất phương trình Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án có tập nghiệm là (-∞; -2) khi và chỉ khi

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án A

Câu 32

Hệ bất phương trình Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án có nghiệm khi và chỉ khi

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 33

Tập tất cả các giá trị của tham số m để hệ bất phương trình Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án có nghiệm duy nhất là

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 34

Tìm điều kiện cần và đủ của tham số m để tập xác định của hàm số Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án là một đoạn trên trục số.

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 35

Tập nghiệm của bất phương trình x2 < 9 là

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Ta có : x2 < 9 ⇔ - 3 < x < 3

Chọn đáp án A

Câu 36

Tập nghiệm của bất phương trình x2 – 6 √ 2 x + 18 ≥ 0 là

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 37

Tập xác định của hàm số Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án là

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án D

Câu 38

Tập nghiệm của bất phương trình √ x – 3 x ≤ 0 là

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Chọn đáp án C

Câu 39

Tập nghiệm của bất phương trình Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án là

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Điều kiện : x > 0. Khi đó, bất phương trình đã cho tương tự : √ x ≤ 4 ⇒ 0 < x ≤ 16

Chọn đáp án A

Câu 40

Tập hợp các giá trị của m để phương trình Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án có nghiệm là

Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 4 có đáp án

Đáp án

Điều kiện : – 1 < x < 1. Với điều kiện kèm theo trên, phương trình đã cho tương tự : x = 5 - 2 m

Để phương trình đã cho có nghiệm thì: -1 < 5- 2m < 1

⇔ – 6 < - 2 m < - 4 ⇔ 3 > m > 2

Chọn đáp án A

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn 40 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Đại số Chương 4 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Đánh giá bài viết