Nhằm tương hỗ học viên trong quy trình học môn Địa lý lớp 11 hiệu suất cao nhất, chúng tôi xin ra mắt những bạn tìm hiểu thêm bộ tài liệu thắc mắc địa 11 trắc nghiệm bài 1. Giúp học viên ôn tập, làm quen dạng bài trắc nghiệm. Nội dung chi tiết cụ thể những em xem dưới đây.

Bộ 30 câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 11 bài 1

Câu 1: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội giữa nhóm nước phát triển với đang phát triển là

A. Thành phần chủng tộc và tôn giáo.

B. Quy mô dân số và cơ cấu dân số.

C. Trình độ khoa học – kĩ thuật. D. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên vạn vật thiên nhiên.

Câu 2: Ý nào sau đây không phải là biểu hiện về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nước phát triển?

A. Đầu tư ra quốc tế nhiều B. Dân số đông và tăng nhanh C. GDP trung bình đầu người cao D. Chỉ số tăng trưởng ccon người ở mức cao

Câu 3: Biểu hiện về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nước đang phát triển không bao gồm

A. Nợ nước ngoài nhiều B. GDP trung bình đầu người thấp C. Tỉ lệ ngày càng tăng dân số tự nhiên cao D. Chỉ số tăng trưởng con người ở mức thấp

Câu 4: Nước nào dưới đây thuộc các nước công nghiệp mới (NICs)?

A. Hoa Kì, Nhật Bản, Pháp B. Pháp, Bô-li-vi-a, Nước Ta C. Ni-giê-ri-a, Xu-đăng, Công-gô D. Nước Hàn, Bra-xin, Ác-hen-ti-na

Câu 5: Điểm khác biệt trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển so với nhóm nước đang phát triển là:

A. Tỉ trọng khu vực III rất cao B. Tỉ trọng khu vực II rất thấp C. Tỉ trọng khu vực I còn cao D. Cân đối về tỉ trọng giữa những khu vực

Câu 6: Điểm khác biệt trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước đang phát triển so với nhóm nước phát triển là:

A. Khu vực I có tỉ trọng rất thấp B. Khu vực III có tỉ trọng rất cao C. Khu vực I có tỉ trọng còn cao D. Khu vực II có tỉ trọng rất cao

Câu 7.  Cho bảng số liệu:

GDP trung bình đầu người của 1 số ít nước trên quốc tế năm 2013 ( Đơn vị : USD )

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11

Nhận xét nào sau đây là đúng ? A. Các nước tăng trưởng có GDP / người đều trên 60 nghìn USD B. GDP / người chênh lệch lớn giữa những nước tăng trưởng và đang tăng trưởng C. Các nước đang tăng trưởng không có sự chênh lệch nhiều về GDP / người D. Không có sự chênh lệch nhiều về GDP / người giữa những nhóm nước

Câu 8. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện GDP/người của các nước Thụy ĐIển, Hoa Kì, Ấn Độ, Ê-ti-ô-pi-a là

A. Biểu đồ cột B. Biểu đồ đường C. Biểu đồ tròn D. Biểu đồ miền

Câu 9. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. GDP / người của Hoa Kì gấp 119,6 lần của Ê-ti-ô-pi-a. B. GDP / người của THụy Điển gấp 119,6 lần của Ê-ti-ô-pi-a C. GDP / người của Thụy Điển gấp 169,1 lần của Ê-ti-ô-pi-a D. GDP / người của Hoa Kì gấp 9,6 lần của Ấn Độ

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a năm 2013 ( Đơn vị : % )

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11

Dựa vào bảng số liệu vấn đáp những câu hỏi 10,11 :

Câu 10. Biểu đồ thể hiện rõ nhất cơ cấu GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a là:

A.Biểu đồ cột B.Biểu đồ đường C. Biểu đồ tròn D.Biểu đồ miền

Câu 11. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Khu vực III của Thụy Điển có tỉ trọng cao B. Khu vực I của Thụy Điển có tỉ trọng rất thấp C. Cơ cấu GDP của Thụy Điển và Ê-ti-ô-pi-a có sự chênh lệch D. Cơ cấu GDP của Thụy Điển đặc trưng cho nhóm nước đang tăng trưởng

Câu 12. Nguyên nhân cơ bản tạo nên sự khác biệt về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế giữa nhóm nước phát triển và đang phát triển là

A. Trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính B. Sự đa dạng chủng loại về tài nguyên C. Sự phong phú về thành phần chủng tộc D. Sự nhiều mẫu mã về nguồn lao động

Câu 13. Ở nhóm nước phát triển, người dân có tuổi thọ trung bình cao, nguyên nhân chủ yếu là do:

A. Môi trường sống thích hợp B. Chất lượng đời sống cao C. Nguồn gốc gen di truyền D. Làm việc và nghỉ ngơi phải chăng

Câu 14. Châu lục có huổi thọ trung bình của người dân thấp nhất thế giới là

A. Châu Âu B. Châu Á C. Châu Mĩ D. Châu Phi

Câu 15. Cho bảng số liệu:

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11

Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên ? A. Chỉ số HDI của toàn bộ những nước đều tăng B. Chỉ số HDI của những nước có sự biến hóa C. Các nước tăng trưởng có chỉ số HDI cao D. Các nước đang tăng trưởng chỉ số HDI còn thấp

Câu 16: Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là xuất hiện và phát triển nhanh chóng

A. Công nghiệp khai thác B. Công nghiệp dệ may C. Công nghệ cao D. Công nghiệp cơ khí

Câu 17. Trong các công nghệ trụ cột sau, công nghệ nào giúp cho các nước dễ dàng liên kết với nhau hơn?

A. Công nghệ nguồn năng lượng B. Công nghệ thông tin C. Công nghệ sinh học D. Công nghệ vật tư

Câu 18. Nền kinh tế tri thức được dựa trên

A. Tri thức và kinh nghiệm tay nghề truyền thống

B. Kĩ thuật và kinh ngiệm cổ truyền

C. Công cụ lao động truyền thống D. Tri thức, kĩ thuật và công nghệ cao

Câu 19: Ý nào dưới đây không phải là 4 trụ cột trong cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?

A. Công nghệ sinh học. B. Công nghệ nguồn năng lượng. C. Công nghệ hóa học. D. Công nghệ vật tư.

Câu 20: Trong cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, tri thức và thông tin

A. có vai trò quan trọng so với sự tăng trưởng sản xuất. B. là yếu tố quyết định hành động so với sự tăng trưởng sản xuất. C. là yếu tố thiết yếu so với sự tăng trưởng sản xuất. D. không thiết yếu so với sự tăng trưởng sản xuất.

Câu 21: Mạng Internet phát triển đầu tiên ở quốc gia nào dưới đây?

A. Anh. B. Pháp. C. Đức. D. Hoa Kì.

Câu 22: Đặc điểm chung của nhóm các nước đang phát triển là

A. GDP trung bình đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức cao, nợ quốc tế nhiều. B. GDP trung bình đầu người cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ quốc tế nhiều. C. GDP trung bình đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ quốc tế nhiều. D. hiệu suất lao động xã hội cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ quốc tế nhiều.

Câu 23: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chung của nhóm các nước kinh tế phát triển?

A. Đầu tư quốc tế lớn. B. Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn. C. Chỉ số tăng trưởng con người ( HDI ) cao. D. Thu nhập trung bình đầu người không cao.

Câu 24: “Trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt trình độ phát triển nhất định về công nghiệp” là đặc điểm nổi bật của nhóm nước

A. công nghiệp mới. B. kinh tế tài chính đang tăng trưởng. C. kinh tế tài chính tăng trưởng. D. chậm tăng trưởng.

Câu 25: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

A. khu vực II rất cao, Khu vực I và III thấp. B. khu vực I rất thấp, Khu vực II và III cao. C. khu vực I và III cao, Khu vực II thấp. D. khu vực I rất thấp, Khu vực III rất cao.

Câu 26: Dấu hiệu đặc trưng củộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại là

A. sản xuất công nghiệp được chuyên môn hóa. B. khoa học được ứng dụng vào sản xuất. C. xuât hiện và bùng nổ công nghệ tiên tiến. D. tiến trình sản xuất được tự động hóa.

Câu 27: Các trụ cột chính của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đều có đặc điểm chung là

A. có hàm lượng tri thức cao. B. chi phí sản xuất lớn. C. thời hạn điều tra và nghiên cứu dài. D. Open ở những nước đang tăng trưởng.

Câu 28: Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại xuất hiện vào thời gian nào sau đây?

A. Đầu thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX. B. Giữa thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. C. Đầu thế kỉ XX, giữa thế kỉ XIX. D. Cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI.

Câu 29: Quốc gia nào dưới đây có GDP/người ở mức cao?

A. Trung Quốc. B. Hoa Kì. C. Bra-xin. D. Liên Bang Nga.

Câu 30: Ý nào dưới đây là tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?

A. Đẩy mạnh nền kinh tế thị trường tăng trưởng. B. Đầu tư quốc tế giảm mạnh. C. Xuất hiện những ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật cao. D. Thúc đẩy vận động và di chuyển lao động khu vực I tăng lên.

Đáp án bộ 30 câu hỏi trắc nghiệm Địa lớp 11 bài 1

1 – C 2 – B 3 – C 4 – D 5 – A 6 – C 7 – B 8 – A 9 – B 10 – C
11 – D 12 – A 13 – B 14 – D 15 – A 16 – C 17 – B 18 – D 19 – C 20 – B
21 – D 22 – C 23 – D 24 – A 25 – D 26 – C 27 – A

28-D

29 – B 30 – C

►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bộ 30 câu hỏi trắc nghiệm bài 1 Địa lí 11, có file tải word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi

Đánh giá bài viết