Chương trình tìm số ngày trong tháng bằng C / C++

Trong bài viết này tất cả chúng ta sẽ thực thi chương trình tìm số ngày trong tháng bằng C / C + +. Đây là bài tập vận dụng Switch .. Case và những vòng lặp, thế cho nên những bạn cần có kiến thức và kỹ năng về nó đã nhé .
Mình sẽ triển khai hai chương trình để tìm số ngày trong tháng bằng hai ngôn từ khác nhau đó là C và C + + để những bạn hoàn toàn có thể so sánh .banquyen png

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

test php

Tìm số ngày trong tháng bằng C

Trong ví dụ này mình sẽ triển khai chương trình tìm số ngày trong tháng bằng ngôn từ C .
Việc đầu tiền tất cả chúng ta cần viết hai hàm :

ktraNamNhuan(): hàm này được sử dụng để kiểm tra năm nhập vào có phải là năm nhuận hay không?

int kTraNamNhuan(int nam) {
 return ((nam % 4 == 0 && nam % 100 != 0) || nam % 400 == 0);
}

check(): hàm này được sử dụng để kiểm tra xem tháng nhập vào có bao nhiêu ngày dựa vào năm đã nhập.

int check(int thang, int nam) {
 switch (thang)
 {
  case 1:
  case 3:
  case 5:
  case 7:
  case 8:
  case 10:
  case 12:
   return 31;
  case 4:
  case 6:
  case 9:
  case 11:
   return 30;
  case 2:
   //nếu năm nhập vào là năm nhuận thì tháng 2 sẽ có 29 ngày
   if (kTraNamNhuan(nam))
    return 29;
   //ngược lại nếu không phải năm nhuận thì tháng 2 sẽ có 28 ngày
   else
    return 28;
  default:
   printf("Số tháng nhập vào không hợp lệ\n");
   break;
 }
}

Như những bạn đã biết thì tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 sẽ có 31 ngày. Tháng 4, 6, 9, 11 sẽ có 30 ngày và tháng 2 sẽ có 28 ngày ( năm không nhuận ) hoặc 29 ngày ( năm nhuận ) .

Vậy chỉ cần sử dụng Switch .. Case để xét những trường hợp của 12 tháng .
Sau khi viết xong những hàm thì những bạn chỉ việc nhu yếu người dùng nhập vào tháng, năm. Sau đó gọi hàm check ( ) để kiểm tra xem tháng đó thuộc năm đó có bao nhiêu ngày .
Dưới đây là chương trình mình đã viết sẵn bằng ngôn từ C, những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm nhé ! ! !

#include 
/* hàm kiểm tra năm nhuận
  năm nhuận là năm chia hết cho 4 và chia hết cho 100 nhưng không chia hết cho 400
 */
int kTraNamNhuan(int nam) {
 return ((nam % 4 == 0 && nam % 100 != 0) || nam % 400 == 0);
}
/* hàm kiểm tra xem trong một tháng có bao nhiêu ngày từ tháng 1 đến tháng 12 */
int check(int thang, int nam) {
 switch (thang)
 {
  case 1:
  case 3:
  case 5:
  case 7:
  case 8:
  case 10:
  case 12:
   return 31;
  case 4:
  case 6:
  case 9:
  case 11:
   return 30;
  case 2:
   //nếu năm nhập vào là năm nhuận thì tháng 2 sẽ có 29 ngày
   if (kTraNamNhuan(nam))
    return 29;
   //ngược lại nếu không phải năm nhuận thì tháng 2 sẽ có 28 ngày
   else
    return 28;
  default:
   printf("Số tháng nhập vào không hợp lệ\n");
   break;
 }
}
int main() {
 int thang, nam;
 //sử dụng do..while để yêu cầu người dùng nhập vào tháng từ 1 đến 12
 //nếu nhập khác thì yêu cầu nhập lại
 do {
  printf( "\nNhập tháng bạn cần kiểm tra: ");
  scanf("%d", &thang);
  printf("Nhập năm bạn cần kiểm tra: ");
  scanf("%d",&nam);
 } while (nam < 0 || thang < 1 || thang >12);
 //sau khi nhập vào thì chỉ cần gọi ham check() đã viết để hiển thị số ngày ra màn hình
 printf("Số ngày trong tháng là: %d \n", check(thang,nam));

 printf("\n------------------------------\n");
 printf("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai44 01 PNG

Tìm số ngày trong tháng bằng C++

Để tìm số ngày trong tháng bằng ngôn từ C + + ta thực thi tựa như như ngôn từ C, vì về cơ bản thì hai ngôn từ này khá tương đương nhau .

Các bạn chỉ cần thay thế printf() và scanf() trong ngôn ngữ C bằng cout() và cin() trong ngôn ngữ C++. Nhớ thêm thư viện để có thể sử dụng cout() và cin() nhé.

#include 
using namespace std;
/* hàm kiểm tra năm nhuận
  năm nhuận là năm chia hết cho 4 và chia hết cho 100 nhưng không chia hết cho 400
 */
bool kTraNamNhuan(int nam) {
 return ((nam % 4 == 0 && nam % 100 != 0) || nam % 400 == 0);
}
/* hàm kiểm tra xem trong một tháng có bao nhiêu ngày từ tháng 1 đến tháng 12 */
int check(int thang, int nam) {
 switch (thang)
 {
  case 1:
  case 3:
  case 5:
  case 7:
  case 8:
  case 10:
  case 12:
   return 31;
  case 4:
  case 6:
  case 9:
  case 11:
   return 30;
  case 2:
   //nếu năm nhập vào là năm nhuận thì tháng 2 sẽ có 29 ngày
   if (kTraNamNhuan(nam))
    return 29;
   //ngược lại nếu không phải năm nhuận thì tháng 2 sẽ có 28 ngày
   else
    return 28;
  default:
   cout << "Số tháng nhập vào không hợp lệ"<> thang;
  cout << "Nhập năm bạn cần kiểm tra: ";
  cin >> nam;
 } while (nam < 0 || thang < 1 || thang >12);
 //sau khi nhập vào thì chỉ cần gọi ham check() đã viết để hiển thị số ngày ra màn hình
 cout << "Số ngày trong tháng là: " << check(thang, nam) << endl;

 cout<<"\n------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

bai44 02 PNG

Như vậy là tất cả chúng ta đã thực thi xong chương trình tìm số ngày trong tháng bằng C / C + +. Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C + + nhé, chúc những bạn thành công xuất sắc ! ! !

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Đánh giá bài viết