Từ VLOS” Dạy học định lí toán học ” là một trong những trường hợp nổi bật trong dạy học môn Toán. Việc dạy học định lý toán học nhằm mục đích cung ứng cho học viên một mạng lưới hệ thống kiến thức và kỹ năng cơ bản của bộ môn, là thời cơ rất thuận tiện để tăng trưởng ở học viên năng lực suy luận và chứng tỏ, góp thêm phần tăng trưởng năng lượng trí tuệ .

I. Yêu cầu[sửa]

Việc dạy những định lý toán học cần đạt những nhu yếu sau :

 • Nắm
  được
  nội
  dung
  các
  định


  những
  mối
  liên
  hệ
  giữa
  chúng,
  từ
  đó

  khả
  năng
  vận
  dụng
  các
  định

  vào
  hoạt
  động
  giải
  toán
  cũng
  như
  vào
  các
  ứng
  dụng
  khác.
 • Làm
  cho
  học
  sinh
  thấy
  được
  sự
  cần
  thiết
  phải
  chứng
  minh
  chặt
  chẽ,
  suy
  luận
  chính
  xác[1]
 • Phát
  triển
  năng
  lực
  chứng
  minh
  toán
  học

II. Các con đường dạy học định lí[sửa]

Dạy
học
định

toán
học

thể
thực
hiện
theo
hai
con
đường:
con
đường

khâu
suy
đoán

con
đường
suy
diễn.


 • Con
  đường

  khâu
  suy
  đoán
  ,
  bao
  gồm:
  tạo
  động
  cơ;
  phát
  hiện
  định
  lí;
  phát
  biểu
  định
  lý;
  chứng
  minh
  định
  lý;
  vận
  dụng
  định

 • Con
  đường
  suy
  diễn
  ,
  bao
  gồm:
  tạo
  động
  cơ;
  suy
  luận
  logic
  dẫn
  tới
  định
  lý;
  phát
  biểu
  định
  lý;
  củng
  cố
  định

Sơ đồ minh họa hai con đường dạy học định lí toán họcViệc dạy học một định lí đơn cử theo con đường nào nhờ vào vào nội dung định lý và điều kiện kèm theo đơn cử của học viên. Ban đầu, ở mức độ thấp [ 2 ], dạy học định lý cho học viên trung học phổ thông nên theo con đường có khâu suy đoán. Về sau, ở trình độ cao hơn, hoàn toàn có thể dạy định lý theo con đường suy diễn .

III. Các hoạt động giải trí dạy học định lí[sửa]

1 ) Chứng minh định lí[sửa]

2 ) Củng cố định lí[sửa]

Trong quy trình dạy học định lí, giáo viên cần giúp học viên củng cố kỹ năng và kiến thức bằng cách cho họ tập luyện những hoạt động giải trí : nhận dạng và biểu lộ định lí ; hoạt động giải trí ngôn từ ; khái quát hóa, đặc biệt quan trọng hóa ; hệ thống hóa định lí, …


a)
Nhận
dạng

thể
hiện

Nhận dạng một định lí là xem xét một tính huống cho trước có ăn khớp với một định lí nào đó không và bộc lộ một định lí là tạo ra một trường hợp tương thích với định lí cho trước .
Ví dụ …


b)
Hoạt
động
ngôn
ngữ

Cần chú trọng nghiên cứu và phân tích cấu trúc logic cũng như nghiên cứu và phân tích nội dung định lí, khuyến khích học viên biến hóa hình thức phát biểu định lí nhằm mục đích tăng trưởng năng lượng diễn đạt độc lập những ý nghĩ của mình .


dụ,

thể
cho
học
sinh
phát
biểu
định

“Một
đường
thẳng
a
không
nằm
trên
mặt
phẳng
(P)

song
song
với
một
đường
thẳng
b
nằm
trong
(P)
thì
đường
thẳng
a
song
song
với
(P)”
theo
những
cách
khác
nhau:

 • Một
  đường
  thẳng
  không
  nằm
  trong
  một
  mặt
  phẳng
  cho
  trước

  song
  song
  với
  một
  đường
  thẳng
  nằm
  trong
  mặt
  phẳng
  đã
  cho
  thì

  song
  song
  với
  mặt
  phẳng
  đó.
 • Điều
  kiện
  đủ
  để
  một
  đường
  thẳng
  song
  song
  với
  một
  mặt
  phẳng


  song
  song
  với
  một
  đường
  thẳng
  nào
  đó
  trong
  mặt
  phẳng
  ấy.
 • Nếu
  một
  mặt
  phẳng

  chứa
  một
  đường
  thẳng
  song
  song
  với
  một
  đường
  thẳng
  khác
  không
  nằm
  trong

  thì
  mặt
  phẳng
  này
  song
  song
  với
  đường
  thẳng
  ấy


c)
Các
hoạt
động
củng
cố
khác

IV. Trình tự truyền thụ định lí toán học mới[sửa]

Tài liệu tìm hiểu thêm[sửa]

 • Phương
  pháp
  dạy
  học
  môn
  Toán,
  Nguyễn

  Kim,

  Dương
  Thụy,
  NXB
  Giáo
  dục,
  2000,
  trang
  192

  200
 • Tài
  liệu
  bồi
  dưỡng
  Giáo
  viên
  thực
  hiện
  chương
  trình,
  sách
  giáo
  khoa
  lớp
  10
  môn
  Toán,
  NXB
  Giáo
  dục,
  2007,
  trang
  101

  102
 • Phương
  pháp
  dạy
  học
  môn
  Toán
  phần
  hai,
  Nguyễn

  Kim,
  Đinh
  Nho
  Chương,
  Nguyễn
  Mạnh
  Cường,

  Dương
  Thụy,
  Nguyễn
  Văn
  Thường,
  NXB
  Giáo
  dục,
  trang
  185

  191;
  312

  315;
  325

  329
 • Tập
  tin:Phuong-phap-day-hoc-cac-tinh-huong-dien-hinh-trong-mon-Toan-Le-Van-Tien-2005.pdf

Chú thích[sửa]


 1. Tất nhiên là ở mức độ tương thích với trình độ nhận thức của học viên trung học phổ thông

 2. Kiến thức của học viên còn ít và trình độ nhật thức còn thấp

Xem thêm[sửa]

Đánh giá bài viết