PHÒNG GDĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG THCS LƯƠNG SƠN

Số 200 / KH – KHTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bạn đang đọc: CHUYÊN ĐỀ TOÁN 9

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lương Sơn,  ngày 12 tháng 10 năm 2020 

 KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện chuyên đề môn Toán 9

Căn cứ vào kế hoạch số 199 / KH-THCSLS ngày 12/10/2020 của Trường trung học cơ sở Lương Sơn về kế hoạch Giáo dục đào tạo năm học 2020 – 2021 ;Căn cứ vào điều kiện kèm theo thực tiễn của tổ, Tổ khoa học tự nhiên thiết kế xây dựng kế hoạch thực thi chuyên đề môn Toán 9 năm học 2020 – 2021 như sau :

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

– Giúp cho giáo viên làm quen với việc hoạt động và sinh hoạt trình độ dựa trên nghiên cứu và phân tích hoạt động giải trí học tập của học viên .- Giúp giáo viên tìm ra những giải pháp trong quy trình dạy học nhằm mục đích nâng cao hiệu quả học tập của học viên .- Tạo thời cơ cho giáo viên tăng trưởng năng lượng trình độ, phát huy tính phát minh sáng tạo của minh. Thông qua việc dạy và dự giờ minh họa mỗi giáo viên tự rút ra bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề để vận dụng trong những giờ dạy của mình .- Góp phần cải tổ mối quan hệ giữa viên với giáo viên, giáo viên với học viên …

2. Yêu cầu:

Giáo viên:

– Việc hoạt động và sinh hoạt trình độ dựa trên điều tra và nghiên cứu bài học kinh nghiệm phải bộc lộ được sự thay đổi, tránh hình thức, nội dung hoạt động và sinh hoạt không có sự thay đổi .- Giáo viên lên lớp cần có một phong thái thân thiện, phá bỏ hàng rào vô hình dung giữa giáo viên và học viên khi đó mới hoàn toàn có thể kiến thiết xây dựng được động lực học tập cho những em .

 Học sinh:

– Phát triển kĩ năng quan sát, nghiên cứu và phân tích, so sánh để phát hiện và thu nhận kỹ năng và kiến thức. Rèn luyện kĩ năng hợp tác theo nhóm và thao tác với sgk .- Rèn kĩ năng khai thác những thông tin trên mạng và cách trình diễn một yếu tố trước tập thể .

II. NỘI DUNG

  1. Tên chuyên đề : CĂN BẬC BA .

2. Hình thức tổ chức chuyên đề: Dạy thể nghiệm 01 giờ môn Toán 9 lớp 9A4.

3. Thời gian thực hiện:

        * Buổi 1: Xây dựng kế hoạch dạy học

+ Thời gian : 16 h thứ 2 ngày 12 / 10 / 2020+ Địa điểm : Phòng họp tổ khoa học tự nhiên .+ Thành phần :- GV nhóm Toán, Lí, Công nghệ, Sinh Hóa – tổ KHTN .- Tổ trưởng, tổ phó trình độ .+ Nội dung :

 – Báo cáo kế hoạch dạy học: Đ/c Lê Thị Kim Dung  (Xác định mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ, năng lực mà HS cần đạt được khi tiến hành nghiên cứu)

– Thảo luận, góp ý, thiết kế xây dựng kế hoạch bài dạy : Về tiềm năng cần đạt, chiêu thức, phương tiện đi lại, dự kiến những thuận tiện, khó khăn vất vả, … những sáng tạo độc đáo phát minh sáng tạo về tổ chức triển khai hoạt động giải trí học tập để nâng cao chất lượng bài dạy .- Kết luận thống nhất kế hoạch bài dạy .

* Buổi 2:  Dạy học thể nghiệm

+ Thời gian : 14 h thứ 2 ngày 19 tháng 10 năm 2020+ Địa điểm : Phòng học lớp 9A4+ Thành phần :- GV nhóm Toán, Lí, Công nghệ, Sinh Hóa – Tổ KHTN .- Tổ trưởng, tổ phó trình độ .- GV tổ khoa học tự nhiên .+ Nội dung hoạt động và sinh hoạt chuyên đề :- Đ / c : Phạm Thị Liên – Tổ trưởng trình độ trình diễn mục tiêu, nhu yếu của chuyên đề .

 – Đ/c: Lê Thị Kim Dung – dạy thể nghiệm trên lớp. Chủ đề “CĂN BẬC BA

 – Giáo viên trong tổ trao đổi, thảo luận.

– Rút kinh nghiệm tay nghề .Thống nhất cách dạy môn học theo hướng điều tra và nghiên cứu bài học kinh nghiệm .

4. Phân công nhiệm vụ:

 – Phụ trách chung: đ/c Phạm Thị Liên

– Viết biên bản : đ / c Nguyễn Thị Hạnh .- Hỗ trợ thiết bị : đ / c Phạm Thị Yên- Sắp xếp phòng và vị trí ngồi dự giờ : Các đ / c Giáp, Hạnh, Dưỡng, Huy, Hoàn .

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Tổ khoa học tự nhiên

        – Xây dựng kế hoạch, báo cáo và duyệt kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề theo kế hoạch.

– Phân công lựa chọn nội dung chuyên đề môn Toán 9, Chủ đề “CĂN BẬC BA

2. Giáo viên Tổ khoa học tự nhiên: Thực hiện theo nhiệm vụ được phân công và dự chuyên đề theo kế hoạch.

IV.  ĐỀ XUẤT

Đề nghị BGH tạo điều kiện kèm theo về thời hạn, cơ sở vật chất và tương hỗ kinh phí đầu tư để tổ trình độ thực thi bảo vệ kế hoạch đề ra .Trên đây là kế hoạch tiến hành chuyên đề môn Toán 9 của Tổ khoa học tự nhiên .Kính mong Ban giám hiệu xem xét phê duyệt kế hoạch. / .

Nơi nhận:

– BGH ;- GV Tổ Khoa học tự nhiên ;- Lưu : VT, TCM, 03 bản .

DUYỆT CỦA BGH

TỔ TRƯỞNG

 Phạm Thị Liên

     

TRƯỜNG trung học cơ sở LƯƠNG SƠN

 TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN            

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                           

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN DỰA TRÊN NGHIÊN CỨU BÀI HỌC NĂM HỌC 2020 – 2021 (LẦN 1)        

I. Thời gian, địa điểm, thành phần:

– Thời gian : Vào lúc 16 h, thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020- Địa điểm : Phòng hội đồng Trường trung học cơ sở Lương Sơn – TP. Sông Công .- Thành phần tham gia :+ ) GV nhóm Toán, Lí, Công nghệ, Sinh Hóa – tổ KHTN .+ ) Tổ trưởng, tổ phó trình độ .- Người chủ trì : Đ / c Phạm Thị Liên – Tổ trưởng tổ KHTN

– Tên chuyên đề thực hiện: CĂN BẬC BA.

– Người triển khai : Đ / c Lê Thị Kim Dung .

II. Nội dung: Xây dựng kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 9:

    Chủ đề: CĂN BẬC BA.

1. Đồng chí Lê Thị Kim Dung giáo viên dạy bộ môn Toán trình bày nội dung của kế hoạch bài dạy.

A – Mục tiêu cần đạt :

a. Kiến thức: HS nêu được khái niệm căn bậc ba qua một vài ví dụ đơn giản. Biết được một số tính chất của căn bậc ba.

b. Kĩ năng: Tính được căn bậc ba của một số biểu diễn thành lập phương của một số khác.

c. Thái độ: Tinh thần tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học.

d. Định hướng phát triển các năng lực:

– Năng lực xử lý yếu tố thực tiễn, năng lượng tư duy logic .- Năng lực tổng hợp, năng lượng giám sát .- Năng lực tiếp xúc trải qua hoạt động giải trí nhóm .

e. Định hướng phát triển phẩm chất :

– Nhạy bén, linh động trong tư duy- Tính đúng mực, kiên trì .

B – Nội dung bài học: Chủ đề: CĂN BẬC BA.

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến cho kế hoạch bài dạy chuyên đề.

   Sau khi thảo luận các thành viên đều nhất trí với kế hoạch bài dạy mà nhóm chuyên môn đã thiết kế. Tuy nhiên, một số GV còn đóng góp bổ sung một số ý kiến sau:

– Cần làm rõ hơn phần kĩ năng trong tiềm năng bài học kinh nghiệm .- Trong bảng diễn đạt việc sử dụng ngôn từ chưa bộc lộ rõ mức độ nhận thức .- Thay đổi lại cách đặt 1 số ít câu hỏi .

3. Đồng chí tổ trưởng hướng dẫn chuẩn bị lớp dạy minh họa và bố trí dự giờ:

– Lớp để thực nghiệm : 9A4 .- Phân công người tương hỗ thiết bị : Đ / c Yên- Vị trí dự giờ : Ngồi hai bên lớp học, sẵn sàng chuẩn bị đủ chỗ ngồi cho những GV dự .- Yêu cầu với người dự : không quan sát, nhìn nhận việc dạy của GV ; tập trung chuyên sâu quan sát cách học của HS, cách HS thao tác nhóm, hoạt động giải trí nào có hiệu suất cao, hoạt động giải trí nào chưa hiệu suất cao …

4. Kết luận thống nhất:

Đồng chí tổ trưởng thống nhất những nội dung và nhắc nhở những thành viên trong nhóm thực thi theo những nội dung đã tiến hành .Cuộc họp kết thúc hồi 17 h cùng ngày .

        Chủ tọa                                                                           Thư ký

    Phạm Thị Liên                                                           Nguyễn Thị Hạnh

  

TRƯỜNG THCS LƯƠNG SƠN

 TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN          

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN DỰA TRÊN NGHIÊN CỨU BÀI HỌC NĂM HỌC 2020 – 2021  (LẦN 2)

    I. Thời gian, địa điểm, thành phần:

    – Thời gian: 15h30 phút thứ 2 ngày 19 tháng 10 năm 2020.

– Địa điểm : Phòng học lớp 9A4 .- Thành phần tham gia :+ ) GV nhóm Toán, Lí, Công nghệ, Sinh Hóa – tổ KHTN .+ ) Tổ trưởng, tổ phó trình độ .- Người chủ trì : Đ / c Phạm Thị Liên – Tổ trưởng tổ KHTN- Tên chuyên đề triển khai : CĂN BẬC BA .- Người triển khai : Đ / c Lê Thị Kim Dung .

     II. Nội dung:

     1. Dự giờ minh họa:

    Chủ đề: CĂN BẬC BA.

– Nhóm sẵn sàng chuẩn bị bài dạy minh họa : Nhóm giáo viên dạy Toán .- Người dạy biểu lộ : Đ / c Lê Thị Kim Dung .- Các GV trong nhóm dự giờ vừa đủ, ghi chép và quan sát học viên theo đúng nhu yếu đã hướng dẫn .

    2. Suy ngẫm, thảo luận về bài học nghiên cứu

a ) Đồng chí tổ trưởng trình diễn khái quát những việc làm được, những việc chưa làm được :* Những việc làm được :- Kế hoạch bài dạy bộc lộ rõ ràng tiềm năng, nội dung, cách tổ chức triển khai và mẫu sản phẩm cần đạt được của học viên .- Tổ chức được những hoạt động giải trí trong giờ học đúng như kế hoạch đề ra, chiêu thức và hình thức chuyển giao trách nhiệm cho HS một cách rõ ràng .- HS tiếp đón và chuẩn bị sẵn sàng triển khai trách nhiệm học tập. Học sinh tham gia vào quy trình học tập tích cực, dữ thế chủ động và hiệu suất cao .- GV có nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận hiệu quả của hoạt động giải trí và quy trình đàm đạo của HS. ( Gv nhìn nhận, HS nhìn nhận lẫn nhau )- HS trình diễn được khái niệm căn bậc ba qua một vài ví dụ đơn thuần. Biết được 1 số ít đặc thù của căn bậc ba .* Những việc chưa làm được : Giáo viên còn thao tác nhiều .b ) Ý kiến luận bàn của giáo viên trong nhóm :Sau khi GV trong nhóm phát biểu quan điểm, tổng hợp những quan điểm như sau :

     * Ưu điểm:

– Học sinh đã nắm được những nhu yếu về kỹ năng và kiến thức, kĩ năng của tiết học .- Hoạt động học tập của học viên hiệu suất cao, đã xử lý được những trường hợp giáo viên đưa ra .- Tác phong của giáo viên vững vàng .- Đa số học viên hiểu bài và vận dụng được .

     * Tồn tại: 

– Phần khởi động chưa gây được hứng thú cho học viên .- Giáo viên còn thao tác nhiều, cần kêu gọi nhiều đối tượng người dùng học viên cùng tham gia trong quy trình thiết kế xây dựng kỹ năng và kiến thức .- Hoạt động nhóm chưa hiệu suất cao, cần kêu gọi nhiều đối tượng người tiêu dùng học viên tham gia hơn nữa .- Giáo viên còn ghi bảng nhiều .- Tính logic của bài chưa cao, cần khắc sâu kiến thức và kỹ năng hơn nữa .

     5. Kết luận và áp dụng vào các bài học hàng ngày:

    – Việc sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học của tổ đã được thực hiện theo qui trình.

– Việc tranh luận, nhìn nhận sau khi dự giờ đã triển khai đúng theo nhu yếu của việc hoạt động và sinh hoạt trình độ dựa trên nghiên cứu và điều tra bài học kinh nghiệm, đó là tập trung chuyên sâu vào việc nhận xét những hoạt động giải trí học tập của HS : hoạt động giải trí nào hiệu suất cao, hoạt động giải trí nào chưa hiệu suất cao, việc hoạt động giải trí nhóm như thế nào ?- Đồng chí tổ trưởng nhắc nhở những thành viên trong tổ học tập và phát huy những thành công xuất sắc mà tiết dạy đã đạt được bộc lộ qua ưu điểm đã nhận xét, đồng thời rút kinh nghiệm tay nghề từ những sống sót của tiết dạy để những tiết dạy có hiệu suất cao cao .- Cần vận dụng tiếp tục vào tiết dạy hàng ngày của mình để nâng cao chất lượng học tập cho học viên .Buổi hoạt động và sinh hoạt tổ trình độ theo hướng điều tra và nghiên cứu bài học kinh nghiệm kết thúc hồi ….. h cùng ngày. Biên bản đã được trải qua trước nhóm trình độ và 100 % GV trong nhóm nhất trí với những nội dung trên .

          Chủ tọa                                                                                 Thư ký

     Phạm Thị Liên                                                                  Nguyễn Thị Hạnh

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

THAM GIA CHUYÊN ĐỀ TOÁN NĂM HỌC 2020 – 2021

TT

Họ và tên

Hệ ĐT

gốc

Văn bằng

hiện nay

Ghi chú

1 Phạm Thị Liên CĐ toán – lí ĐH toán
2 Lê Thị Kim Dung CĐ toán – tin ĐH toán tin
3 Vi Trần Dưỡng ĐH toán ĐH toán
4 Hà Quốc Huy ( hợp đồng ) CĐ toán – tin ĐH toán
5 Nguyễn Thị Hạnh CĐ toán – lí ĐH toán
6 Hà Huy Giáp ( hợp đồng ) CĐ toán – lí CĐ toán – lí
7 Phùng Thị Hương ĐH sinh địa ĐH sinh địa
8 Phạm Thị Ngọc Yến CĐ sinh – hóa ĐH Hóa
9 Lê Thị Kim Anh ( hợp đồng ) ĐH sinh – cn CĐ sinh-cn
10 Phạm Thị Hương ( hợp đồng ) CĐ KTCN ĐH KTCN
11 Phan Thị Ngọc ( hợp đồng ) ĐH tin ĐH tin
12 Nguyễn Thị Thái CĐ sinh – hóa ĐH GDCD
13 Nguyễn Mạnh Hùng ( hợp đồng ) ĐH hóa ĐH hóa
14 Dương Thành Long ĐH TDTT ĐH TDTT
15 Bùi Thị Viên ĐH TDTT ĐH TDTT
16 Nguyễn Thị Hoàn ( hợp đồng ) ĐH toán ĐH toán

                                                                                     Người lập danh sách

                                                                                              Tổ trưởng

                                                                                           Phạm Thị Liên

 

Đánh giá bài viết