Tài liệu gồm 583 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, phân dạng và tuyển chọn những bài tập trắc nghiệm ( có đáp án và giải thuật chi tiết cụ thể ) chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit, giúp học viên rèn luyện khi học chương trình Giải tích 12 chương 2 và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán năm học 2020 – 2021 .

screenshot 1601392445

CHUYÊN ĐỀ 1. LŨY THỪA VÀ HÀM SỐ LŨY THỪA.
DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).
+ Dạng toán 1. Rút gọn, biến đổi, tính toán biểu thức lũy thừa.
+ Dạng toán 2. So sánh các biểu thức chứa lũy thừa.
+ Dạng toán 3. Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa.
+ Dạng toán 4. Đạo hàm hàm số lũy thừa.
+ Dạng toán 5. Khảo sát hàm số lũy thừa.

CHUYÊN ĐỀ 2. CÔNG THỨC, BIẾN ĐỔI LOGARIT.
DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).
+ Dạng toán 1. Câu hỏi lý thuyết.
+ Dạng toán 2. Tính toán, rút gọn biểu thức chứa logarit.
DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (mức độ 7 – 8 điểm).
+ Dạng toán 3. Biểu diễn biểu thức logarit này theo logarit khác.
DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (mức độ 9 – 10 điểm).
+ Dạng toán 4. Một số bài toán nâng cao.

CHUYÊN ĐỀ 3. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT.
DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).
+ Dạng toán 1. Tìm tập xác định hàm số mũ, hàm số logarit.
+ Dạng toán 2. Tìm đạo hàm hàm số mũ, hàm số logarit.
+ Dạng toán 3. Khảo sát hàm số mũ, hàm số logarit.
DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (mức độ 7 – 8 điểm).
+ Dạng toán 4. Tìm tập xác định hàm số mũ, hàm số logarit.
+ Dạng toán 5. Tính đạo hàm hàm số mũ, hàm số logarit.
+ Dạng toán 6. Khảo sát hàm số mũ, hàm số logarit.
+ Dạng toán 7. Bài toán thực tế.
DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (mức độ 9 – 10 điểm).
+ Dạng toán 8. Tính toán liên quan đến logarit dùng đẳng thức.
+ Dạng toán 9. Bài toán tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất mũ – loagrit (sử dụng phương pháp bất đẳng thức – biến đổi).
+ Dạng toán 10. Sử dụng phương pháp hàm số (hàm đặc trưng) giải các bài toán logarit.

CHUYÊN ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT.
DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).
+ Dạng toán 1. Phương trình logarit.
+ + Dạng toán 1.1 Phương trình cơ bản.
+ + Dạng toán 1.2 Biến đổi đưa về phương trình cơ bản.
+ Dạng toán 2. Phương trình mũ.
+ + Dạng toán 2.1 Phương trình cơ bản.
+ + Dạng toán 2.2 Biến đổi đưa về phương trình cơ bản.
DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (mức độ 7 – 8 điểm).
+ Dạng toán 3. Phương pháp giải phương trình logarit.
+ + Dạng toán 3.1 Phương pháp đưa về cùng cơ số.
+ + Dạng toán 3.2 Phương pháp đặt ẩn phụ.
+ + Dạng toán 3.3 Phương pháp mũ hóa.
+ + Dạng toán 3.4 Phương pháp hàm số, đánh giá.
+ Dạng toán 4. Phương pháp giải phương trình mũ.
+ + Dạng toán 4.1 Phương pháp đưa về cùng cơ số.
+ + Dạng toán 4.2 Phương pháp đặt ẩn phụ.
+ + Dạng toán 4.3 Phương pháp logarit hóa.
+ + Dạng toán 4.4 Phương pháp hàm số, đánh giá.
+ Dạng toán 5. Phương trình tổ hợp của mũ và logarit.
DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (mức độ 9 – 10 điểm).
+ Dạng toán 6. Phương trình logarit chứa tham số.
+ Dạng toán 7. Phương trình mũ chứa tham số.
+ Dạng toán 8. Phương trình kết hợp của mũ và logarit chứa tham số.
+ Dạng toán 9. Phương trình mũ – logarit chứa nhiều ẩn.

CHUYÊN ĐỀ 5. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT.
DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH YẾU – TRUNG BÌNH (mức độ 5 – 6 điểm).
+ Dạng toán 1. Bất phương trình logarit.
+ Dạng toán 2. Bất phương trình mũ.
DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ (mức độ 7 – 8 điểm).
+ Dạng toán 3. Bất phương trình logarit.
+ Dạng toán 4. Bất phương trình mũ.
DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI – XUẤT SẮC (mức độ 9 – 10 điểm).
+ Dạng toán 5. Bất phương trình logarit chứa tham số.
+ Dạng toán 6. Bất phương trình mũ chứa tham số.
+ Dạng toán 7. Bất phương trình nhiều ẩn.

Đánh giá bài viết