Hàm cbrt() trong C / C++

Trong bài viết này tất cả chúng ta sẽ khám phá về hàm cbrt ( ) trong C / C + +. Đây là một hàm khá thông dụng trong lập trình, nó được sử dụng để tính căn bậc 3 của 1 số ít .

Hàm cbrt() là một hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy trước khi sử dụng nó ta cần import thư viện đã nhé: #include

banquyen png

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

test php

1. Cú pháp hàm cbrt() trong C / C++

Cbrt ( ) là một hàm có sẵn trong C + + STL được sử dụng để giám sát căn bậc 3 của 1 số ít. Nó nhận vào một số ít làm đối số và trả về căn bậc 3 của số đó .
Kiểu tài liệu của giá trị trả về cùng kiểu tài liệu với tham số truyền vào. Nếu tham số được truyền là một tích phân thì hàm cbrt ( ) trả về giá trị kiểu double .

Cú pháp:

cbrt(data_type x)

Trong đó x là 1 số ít, hoàn toàn có thể là số nguyên, số thực hoặc là một tích phân .

2. Cách dùng hàm cbrt trong C / C++ tính căn bậc ba

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm cbrt() trong C / C++ để tiện cho việc so sánh kết quả giữa hai ví dụ.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình thực hiện khai báo và khởi tạo một biến x với giá trị là -1000. Sau đó gọi hàm cbrt() để tính căn bậc 3 của x.

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là -1000
 double x = -1000, result;
 //sử dụng hàm cbrt() để tính căn bậc 3 của x sau đó gán kết quả cho biến result
 result = cbrt(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Căn bậc ba của " << x << " là " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

cbrt 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành 125 để các bạn có thể só sánh kết quả với ví dụ 1.

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 125
 double x = 125, result;
 //sử dụng hàm cbrt() để tính căn bậc 3 của x sau đó gán kết quả cho biến result
 result = cbrt(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Căn bậc ba của " << x << " là " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

cbrt 02 PNG

Như vậy là tất cả chúng ta đã tìm hiểu và khám phá xong về hàm cbrt ( ) trong C / C + + là gì, cũng như cách sử dụng nó trong lập trình. Ở những bài tiếp theo mình sẽ trình làng tiếp những hàm quan trọng trong lập trình, những bạn chú ý quan tâm theo dõi nhé ! ! !

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục:

Đánh giá bài viết