Cung cấp những kinh nghiệm tay nghề về hình dạng rắn trong môi trường tự nhiên và kích thích sự chăm sóc đến những hình dạng sáng suốt trong quốc tế xung quanh đứa trẻ .Phát triển sự hiểu biết về mối quan hệ giữa các hình dạng .Phát triển ngôn từ .

Thực hành

Bài tập 1 : Trẻ được nhu yếu thử nghiệm với các khối và đặt một hoặc hai với nhau để thử và tạo thành các khối khác. ( Chỉ lấy những khối hoàn toàn có thể được thiết kế xây dựng trên đó. Loại bỏ những khối không hề tự đứng được ). Điều này nên được theo sau bởi một cuộc tranh luận, “ Các khối nào hoàn toàn có thể đứng vững trên cái kia ? ” ví dụ. hình nón trên đỉnh của một khối lập phương, khối lập phương trên đỉnh của lăng kính hình chữ nhật và hình chóp vuông, … vv .Bài tập 2 ; Sử dụng tập hợp các địa thế căn cứ, đứa trẻ được nhu yếu đặt mỗi khối trên cơ sở của nó. Sử dụng ngôn từ thích hợp, đứa trẻ được giúp mày mò những khối có cùng địa thế căn cứ. Các ngôn từ được sử dụng là quan trọng để trẻ nhận ra tầm quan trọng của các cạnh thẳng và các đường cong. ( Lưu ý : “ Chất rắn có tối thiểu một cơ sở. Một số có nhiều hơn một cơ sở. Một số không hề tự đứng vững. ” )Bài tập 3 : Cô giáo đặt tổng thể các khối trong rổ và đặt miếng vải lên đó. Đứa trẻ sau đó được nhu yếu cảm nhận các khối, đặt tên cho chúng và sau đó lấy ra để xác nhận .

Dimensions: packing size:14.8*6.7*4.3in

Weight: 4.7lb

A large wooden box containing a cylinder cube ellipsoid cone sphere square-based pyramid triangular-based pyramid ovoid rectangular prism and triangular prism painted in blue. The box includes five wooden plane figures and three wooden stands for the curved solids .Geometric solids, blue in color .Cube, sphere, ellipsoid, ovoid, cylinder, cone, square base pyramid, triangular base pyramid, rectangular prism, triangular prism .Bases for the solids .PresentationThe Directress shows the child how to carry the baskets of solids to the table .Directress sits beside the child, removes all the solids from the basket and places it on the mat. Directress picks up a solid and invites the child to feel it. Then Directress demonstrates : Solids that can roll, can slide, can roll and slide. Invite the child to try rolling or sliding the solids .

Invite the child to divide the solids into sets: those that can roll, can only slide, can roll and slide.

The Directress may then gradually introduce the solids and name them using the Three Period Lesson, starting with two solids at a time .Points Of InterestIt is important that the Directress should help to make the child aware of the geometric solids to be found on the everyday environment. This can be done informally or as a class project. The children can be asked to collect and bring to school such items as empty cardboard boxes, tins, etc. that correspond in shape to the solids and these can be displayed in the classroom. Another way of interesting him in the solid geometrical forms is to make them move. The sphere rolls in every direction ; the cylinder rolls in one direction ; the cone rolls round itself ; the prism and the pyramid, however, stand still, but the prism falls over more easily than the pyramid .

Purpose

Provide experiences of solid shapes in the environment and stimulate interest in discerning these shapes in the world around the child .Develop an understanding of the relationship between shapes .Develop language .VariationExercise 1 : The child is asked to experiment with the solids and place one or two together to try and form other solids. ( Take only those solids that can be built on. Remove those that can not stand on its own ). This should be followed by a discussion, “ Which solid can stand on the other ? ” e. g. cone on top of a cube, cube on top of a rectangular prism and a square based pyramid, … etc .Exercise 2 ; Using the set of bases, the child is asked to place each solid on its base. Using the appropriate language the child is helped to discover which solids have the same bases. The languages used is important so that the child realizes the importance of straight edges and curves. ( Note : “ Solids have at least one base. Some have more than one base. Some can not stand on its own. ” )Exercise 3 : The Directress places all the solids in the basket and places the cloth over it. The child is then asked to feel the solids, name them and then take it out to confirm .

Material

Made by beech wood .

Geometric_Solids_with_Stand,_Bases,_and_Box_12.jpg

Đánh giá bài viết