zone

zone là gì? Ý nghĩa của từ zone đới, miền, vùng

  • zone là gì ?

  • Ý nghĩa của từ zone là gì ?
  • zone là gì trong toán học ?
  • zone dịch
  • zone dictionary
  • zone là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ zone trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ zone trong toán học
  • zone tiếng việt là gì ?
  • What is zone in english ?