zonal harmonic

zonal harmonic là gì? Ý nghĩa của từ zonal harmonic gt.hàm cầu đới

  • zonal harmonic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ zonal harmonic là gì ?
  • zonal harmonic là gì trong toán học ?
  • zonal harmonic dịch
  • zonal harmonic dictionary
  • zonal harmonic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ zonal harmonic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ zonal harmonic trong toán học
  • zonal harmonic tiếng việt là gì ?
  • What is zonal harmonic in english ?