year

year là gì? Ý nghĩa của từ year năm

  • year là gì ?

  • Ý nghĩa của từ year là gì ?
  • year là gì trong toán học ?
  • year dịch
  • year dictionary
  • year là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ year trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ year trong toán học
  • year tiếng việt là gì ?
  • What is year in english ?