working capital

working capital là gì? Ý nghĩa của từ working capital vốn luân chuyển

  • working capital là gì ?

  • Ý nghĩa của từ working capital là gì ?
  • working capital là gì trong toán học ?
  • working capital dịch
  • working capital dictionary
  • working capital là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ working capital trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ working capital trong toán học
  • working capital tiếng việt là gì ?
  • What is working capital in english ?