winding

winding là gì? Ý nghĩa của từ winding [vòng, sự] quay; sự uốn

  • winding là gì ?

  • Ý nghĩa của từ winding là gì ?
  • winding là gì trong toán học ?
  • winding dịch
  • winding dictionary
  • winding là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ winding trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ winding trong toán học
  • winding tiếng việt là gì ?
  • What is winding in english ?