wide

wide là gì? Ý nghĩa của từ wide rộng, rộng rãi

  • wide là gì ?

  • Ý nghĩa của từ wide là gì ?
  • wide là gì trong toán học ?
  • wide dịch
  • wide dictionary
  • wide là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ wide trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ wide trong toán học
  • wide tiếng việt là gì ?
  • What is wide in english ?