whole

whole là gì? Ý nghĩa của từ whole toàn bộ, tất cả, nguyên

  • whole là gì ?

  • Ý nghĩa của từ whole là gì ?
  • whole là gì trong toán học ?
  • whole dịch
  • whole dictionary
  • whole là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ whole trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ whole trong toán học
  • whole tiếng việt là gì ?
  • What is whole in english ?