weighted sampling

weighted sampling là gì? Ý nghĩa của từ weighted sampling tk.sự lấy mẫu có trọng số

  • weighted sampling là gì ?

  • Ý nghĩa của từ weighted sampling là gì ?
  • weighted sampling là gì trong toán học ?
  • weighted sampling dịch
  • weighted sampling dictionary
  • weighted sampling là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ weighted sampling trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ weighted sampling trong toán học
  • weighted sampling tiếng việt là gì ?
  • What is weighted sampling in english ?