water-hammer

water-hammer là gì? Ý nghĩa của từ water-hammer cú đập thủy lực

  • water-hammer là gì ?

  • Ý nghĩa của từ water-hammer là gì ?
  • water-hammer là gì trong toán học ?
  • water-hammer dịch
  • water-hammer dictionary
  • water-hammer là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ water-hammer trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ water-hammer trong toán học
  • water-hammer tiếng việt là gì ?
  • What is water-hammer in english ?