vortex sheet

vortex sheet là gì? Ý nghĩa của từ vortex sheet Cơ.lớp xoáy

  • vortex sheet là gì ?

  • Ý nghĩa của từ vortex sheet là gì ?
  • vortex sheet là gì trong toán học ?
  • vortex sheet dịch
  • vortex sheet dictionary
  • vortex sheet là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ vortex sheet trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ vortex sheet trong toán học
  • vortex sheet tiếng việt là gì ?
  • What is vortex sheet in english ?