voltage divider

voltage divider là gì? Ý nghĩa của từ voltage divider bộ chia bằng thế hiệu

  • voltage divider là gì ?

  • Ý nghĩa của từ voltage divider là gì ?
  • voltage divider là gì trong toán học ?
  • voltage divider dịch
  • voltage divider dictionary
  • voltage divider là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ voltage divider trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ voltage divider trong toán học
  • voltage divider tiếng việt là gì ?
  • What is voltage divider in english ?