view

view là gì? Ý nghĩa của từ view dạng; phép chiếu

  • view là gì ?

  • Ý nghĩa của từ view là gì ?
  • view là gì trong toán học ?
  • view dịch
  • view dictionary
  • view là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ view trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ view trong toán học
  • view tiếng việt là gì ?
  • What is view in english ?