vibratinal instability

vibratinal instability là gì? Ý nghĩa của từ vibratinal instability sự không ổn định của dao động

  • vibratinal instability là gì ?

  • Ý nghĩa của từ vibratinal instability là gì ?
  • vibratinal instability là gì trong toán học ?
  • vibratinal instability dịch
  • vibratinal instability dictionary
  • vibratinal instability là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ vibratinal instability trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ vibratinal instability trong toán học
  • vibratinal instability tiếng việt là gì ?
  • What is vibratinal instability in english ?