vertical axis

vertical axis là gì? Ý nghĩa của từ vertical axis trục thẳng đứng

  • vertical axis là gì ?

  • Ý nghĩa của từ vertical axis là gì ?
  • vertical axis là gì trong toán học ?
  • vertical axis dịch
  • vertical axis dictionary
  • vertical axis là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ vertical axis trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ vertical axis trong toán học
  • vertical axis tiếng việt là gì ?
  • What is vertical axis in english ?