velocity retract

velocity retract là gì? Ý nghĩa của từ velocity retract sự co rút

  • velocity retract là gì ?

  • Ý nghĩa của từ velocity retract là gì ?
  • velocity retract là gì trong toán học ?
  • velocity retract dịch
  • velocity retract dictionary
  • velocity retract là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ velocity retract trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ velocity retract trong toán học
  • velocity retract tiếng việt là gì ?
  • What is velocity retract in english ?