velocity head

velocity head là gì? Ý nghĩa của từ velocity head vl.đầu tốc độ

  • velocity head là gì ?

  • Ý nghĩa của từ velocity head là gì ?
  • velocity head là gì trong toán học ?
  • velocity head dịch
  • velocity head dictionary
  • velocity head là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ velocity head trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ velocity head trong toán học
  • velocity head tiếng việt là gì ?
  • What is velocity head in english ?