velocity fluctuation

velocity fluctuation là gì? Ý nghĩa của từ velocity fluctuation biến thiên vận tốc

  • velocity fluctuation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ velocity fluctuation là gì ?
  • velocity fluctuation là gì trong toán học ?
  • velocity fluctuation dịch
  • velocity fluctuation dictionary
  • velocity fluctuation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ velocity fluctuation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ velocity fluctuation trong toán học
  • velocity fluctuation tiếng việt là gì ?
  • What is velocity fluctuation in english ?