velocity field

velocity field là gì? Ý nghĩa của từ velocity field trường vận tốc

  • velocity field là gì ?

  • Ý nghĩa của từ velocity field là gì ?
  • velocity field là gì trong toán học ?
  • velocity field dịch
  • velocity field dictionary
  • velocity field là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ velocity field trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ velocity field trong toán học
  • velocity field tiếng việt là gì ?
  • What is velocity field in english ?