varying duty

varying duty là gì? Ý nghĩa của từ varying duty chế độ biến đổi; tải trọng chế độ

  • varying duty là gì ?

  • Ý nghĩa của từ varying duty là gì ?
  • varying duty là gì trong toán học ?
  • varying duty dịch
  • varying duty dictionary
  • varying duty là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ varying duty trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ varying duty trong toán học
  • varying duty tiếng việt là gì ?
  • What is varying duty in english ?