variance

variance là gì? Ý nghĩa của từ variance tk.phương sai

  • variance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ variance là gì ?
  • variance là gì trong toán học ?
  • variance dịch
  • variance dictionary
  • variance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ variance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ variance trong toán học
  • variance tiếng việt là gì ?
  • What is variance in english ?