vaporization

vaporization là gì? Ý nghĩa của từ vaporization vl.sự bốc hơi, sự hóa hơi

  • vaporization là gì ?

  • Ý nghĩa của từ vaporization là gì ?
  • vaporization là gì trong toán học ?
  • vaporization dịch
  • vaporization dictionary
  • vaporization là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ vaporization trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ vaporization trong toán học
  • vaporization tiếng việt là gì ?
  • What is vaporization in english ?